نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این مقاله شناخت عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان در استان ایلام با تاکید بر محرومیت اجتماعی است. بر این اساس مهمترین سوال پژوهشی مورد نظر عبارت است از این که محرومیت اجتماعی و شاخص های جمعیتی، چه رابطه ای با مرگ و میر کودکان دارند. روش تحقیق مورد استفاده برای بررسی موضوع و سوالات تحقیق روش پیمایشی است و جامعه آماری مورد نظر عبارت است از کلیه زنان ازدواج کرده 49-15 ساله استان ایلام که حداقل یک بچه زنده بدنیا آورده اند. مبانی نظری برای تحلیل و تبیین موضوع این مقاله مشتمل بر نظریه های محرومیت اجتماعی و نظریه های مربوط به مرگ و میر کودکان است که در نهایت با استفاده از نظریه های مطرح شده مدل نظری مقاله ترسیم شده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده متوسط بعد خانوار در نمونه تحت بررسی 9/4 نفر، میانگین فاصله بین موالید، 42 ماه، میانگین تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده 05/3 و میانگین تعداد فرزندان زنده مانده، 8/2 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح دو متغیره و چند متغیره صورت گرفته است. در سطح تحلیل چند متغیره از رگرسیون لوجستیک استفاده شده است. بر این اساس در سطح کل استان، شاخص های جمعیتی، محرومیت اجتماعی و نوع ازدواج، در مدل باقی مانده اند اما در نقاط شهری، محرومیت اجتماعی، نوع ازدواج و آگاهی از مراقبت های کودکان، در مدل باقی مانده اند و در نهایت در نقاط روستایی، شاخص های جمعیتی، محرومیت اجتماعی، بهداشت تغذیه و نوع ازدواج، در مدل باقی مانده اند. به منظور تایید مدل تحلیلی مطالعه حاضر، از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است که در این مدل به استثنای بهداشت تغذیه، تمامی متغیرهای انتخاب شده به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر متغیر وابسته تاثیر داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Exclusion and Child Mortality in Ilam province

نویسندگان [English]

  • yar mohammad ghasemi 1
  • eshagh gheysarian 2

چکیده [English]

The present study aims at examining factors affecting child mortality in Ilam province of Iran. Regarding the issue, the study considers relationships between social exclusion and population indicators and child mortality. The method of research is Suruey and the subjects include all married women ranged 15 to 49 who at least managed to give birth to a healthy baby. Theories of social exclusion and child mortality are used as the theoncal basis of the study. Based on the data obtained, the average size of the families was 4.9; the mean time interred between the births was 42 months; the mean for the children ever born was 3.05 and the mean for the children surviving was 2.5. multi variable logistic regression analysis for the whole province, the indicators of population, social exclusion and the type of marriage had significant impact on mortality rate. in the cities, however, socil exclusion, the type of marriage, and the awareness about child-care had significant impact. Finally, in rural areas, the indicators of population, social exclusion, nutration, and the type of marriag remained in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child mortality
  • Social exclusion
  • Population indicators
  • Type marriage
  • Nutartion