نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تئوری دو عاملی فردریک هرزبرگ در شهر قم استو محقق در پی آن است تا روشن سازد که نتایج حاصل از تحقیقات وی در شهر پنسیلوانیای امریکا، در شهر قم نیز تایید می شود یا خیر؟برای این منظور، تئوری دو عاملی هرزبرگ به عنوان چارچوب نظری تحقیق برگزیده شد. به اقتضای توانایی محقق و محدودیت زمان و منابع مالی، شهر قم به عنوان زمینه تحقیق در نظر گرفته شد. معلمان مدارس راهنمایی شهر قم به عنوان جامعه آماری وحجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران از بین۲۸۲۴ نفر جامعه آماری، تعداد ۳۴۰ نفر تعیین گردید و به روش تصادفی چند مرحله ای متناسب، نمونه های مورد تحقیق انتخاب شدند. این تحقیق به روش توصیفی ازنوع پیمایشی صورت گرفت و از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده گردید. روایی این پرسشنامه با بهره گیری از روش محتوایی تأیید گردید وبا استفاده از روش آلفایکرانباخ«پایایی»آن نیز در سطح بالایی تأیید شد. پس از توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها با استفاده از برنامه نرمافزاری SPSS، داده ها در دو سطح تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی تأثیر هر یک از عوامل بهداشتی و انگیزشی از آزمون (T) یک متغیره و برای بررسی تفاوت دیدگاه معلمان مرد با زن در مورد این عوامل از آزمون (T) دو متغیره استفاده گردید. به منظور مقایسه دیدگاه های معلمان با «سنین،تحصیلات،مدرسه وسابقه خدمت» مختلف راجع به عواملی ایجاد انگیزش شغلی از آنالیز واریانس (F) استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان داد که از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی قم، چهار عاملی برانگیزاننده «موفقیت، قدردانی، نفس کار و ارتقا»، همگی در پویایی و ایجاد انگیزش مؤثرند. اما به خلاف نظر هرزبرگ، عواملی مانند «حقوقی و پاداش، روابط و سرپرستی» که از عوامل بهداشتی هستند. درایجاد انگیزش موثرند. ولی متغیر «امنیت شغلی» تأثیری در ایجاد انگیزش ندارد. در حالی که طبق نظر هرزبرگ و فرضیه تحقیق، هیچ یک از عوامل بهداشتی، نبایست د رایجاد انگیزه مؤثر بودند. پس از رتبه بندی عوامل انگیزشی براساس میانگین نظرات پاسخگوی ان درگروه های مختلف، معلو مشد که معلمان مرد عواملی مثال «موفقیت»، «رشد و پیشرفت» و «ماهیت شغل» را در ایجاد انگیزش مؤثرتر میدانند؛ ولی معلمان زن عوامل«قدردانی» ، « ماهیت شغلی» و «روابط غیررسمی» را به ترتیب در اولویت قرار دادهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Herzberg - s Two-Factors Theory Among Teachers of Qom

نویسنده [English]

  • amir hamzeh mehrabi

چکیده [English]

The main purpose or this research was to evaluate Herzberg 's two-factors theory (motivational and hygienic factors) teachers of Qom. Herzbergs two-factors theory was used as a theoretical framework for the research. From 2824 guidance school's teachers, as ample of 340 teachers were selected, using Cochran W.G formula. The method of research was survey, and the validity of questionnaire was confirmed using content validity and its reliability was confirmed by Cronbach coefficient (ra=0/906). According to the final results, the teachers believed that success, appreciation, the nature of job, and progress have effective role in motivating them. According to Herzberg's opinion and research hypothesis, hygienic factors should not affect teachers motivation, while they in fact did affect. When motivational factors were ranked, it became clear that male teachers believed factors such as success, progress and the nature of job were effective in motivating them, but female teachers believed appreciation, the nature of job, and unofficial relations were more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • motivational factors
  • hygienic factors
  • success
  • appreciation
  • job security