نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به منظور بررسی عوامل موثر بر هویت جمعی غالب در نزد دانشجویانشاغل به تحصیل در دانشگاههای شهر سنندج به انجام رسیده است. پرسش اصلی این است که دانشجو در درجه اول با کدام یک از هویت های جمعی (قومی، ملی، جهانی) خود را به دیگران معرفی کرده و در برابر آن احساس تعهد و تعلق می کند؟ رابطه هویت جمعی غالب در نزد دانشجویان با گستره شبکه روابط، گروه مرجع، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، میزان آگاهی، پنداشت از خود و جنسیت دانشجویان سنجیده شد. نتایجحاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که هویت جمعی غالب در نزد دانشجویان هویت قومی بوده و هویت های جهان وطنی و ملی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. از میان متغیرهای مورد بررسی متغیرهای گستره روابط، گروه مرجع و میزان آگاهی با هویت جمعی رابطه معناداری را نشان دادهاند. اما سه متغیر دیگر فاقد چنین رابطهای بودند. در تحلیل نهایی متغیرهای گروه مرجع و میزان آگاهی برجستگی خاصی پیدا کردند، به طوری که در تبیین و پیش بینی هویت جمعی غالب بالاترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Dominant Type of Collective Identity Among U niversit Students in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • mohammad abdollahi 1
  • borzoo morowat 2

چکیده [English]

This article explains the dominant type or collective identity among students. The major question concerns the type of identity (local, national and global) to which students feel belonging, responsibility and loyality, The relation of the students' type of identity to the extent, of their social interactions, reference groups, level of consciousness, self concept etc. are examined. The method used was survey, and the data were collected. using s questionnaire, which had already been checked for reliability and validity. The results show that the local identity is the dominant type of identity, and the global and national types of identities are the second and the third priorities amount the students. It seems that the national identity is challenged by local and global idcntites. This is related to the students' scope of social interactions, reference groups and level of consciousness. The three variables of the scope of relation ships, reference groups and degree of consciousness found lo have signiticaru relation with the students' identity, and had the greatest share in explaining and predictiong variations of the dominant type of identity among the students.