نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اتکای اجتماع محلی به خود برای ارتقای کیفیت زندگی و رفع مشکلات جمعی، ایده محوری دراندیشه مکاتبی چون اجتماع گرایان ایدئولوژی های سیاسی راست جدید یا چپ جدید یا راه سوم به شمارمی آید. اساس این دیدگاه ها برظرفیت سازی وبسیج منابع و سرمایه های محلی قرار دارد. به نظر می رسد. سرمایه اجتماعی شناختی وساختاری در کنار یکدیگر مفاهیم تحلیلی مناسبی برای شناسایی پتانسیل رفتارهای اجتماع گرایانه و رفاه اجتماعی در اجتماعات مختلف مکانی محسوب می شوند و از این رو هر اندازهگیری سرمایه اجتماعی در واقع اندازهگیری ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش است. به ویژه آن که سرمایه اجتماعیعامل مؤثری در افزایش کارآیی سایر اشکال سرمایه (انسانی، اقتصادی، کالبدی) نیز محسوب می شود. مقاله حاضر در دو سطح تحلیلی خرد (فردی) وکلان (منطقه شهری) به دنبال نشان دادن عوامل مؤثر بر تغییر سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهری و ارتباط این سرمایه با اشکال دیگر سرمایه وتأثیرآن بر کیفیت زندگی در مناطق شهری است. اطلاعات سطح خرد تحقیقی مبتنی بر پیمایش معرفی در شهر قوچان است. درسطح کلان نیز از مجموع های از منابع استادی و تحلیلی ثانویه برای شاخصی سازی مفاهیم مرتبط با تحقیقی استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر تغییرپذیری ساختی سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهری است. سطح سرمایه اجتماعی در دو بعد ذهنی و ساختی با سطوح سرمایه کالبدی ارتباط مستقیم دارد. این یافته موید مفهوم سازی کلاسیک بوردیو از تعاملی و ارتباط سرمایه ها با یکدیگر است. سرمایه اجتماعی همچنین با دوام شبکه های روابط محلی وهمسایگی، طول مدت اقامت شهری و جابه جایی های درون شهری و نیزسرمایه انسانی در مناطق مختلف شهری ارتباط نشان می دهد. در مجموع، یافته های تحقیق نقش حیاتی سرمایه اجتماعی در حفظ سرمایه های کالبدی و توانمند سازی اجتماع محلی برای بسیج منابع و دارایی های آن و نیز ضرورت برقراری عدالت اجتماعی در سطح کلان برای حل ریشهای این مسئله را آشکار می سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Capital and Quality of Life in Urban Districts

نویسندگان [English]

  • mohammad saeed zakaai 1
  • payam rowshan fekr 2

چکیده [English]

Reliance of local community on its own resources for promoting quality of life and resolving its collective problems has been the Focus of schools such as communitarianists, JH:!V right, new left and the third ,vay. The basis of these approaches is enhancing capacities and mobilizing resources on a local level. It seems that cognitive and structural social capital together serve as suitable analytical concepts for identifying the potential for prcsocial behaviours and sociahvelfarc in different communities. Any measurement cf social capital, therefore, implies measurement of a society's potential to govern itself. Drawing on both micro (personal) and macro (urban areas) levels, the present paper aims at showing factors affecting social capital in different urban districts, and the relationship of social capital with other capitals. The findings indicate the structural variation of social capital in different urban districts. Social capital on both subjective and structural levels is directly related to physical capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Physical Capital
  • cultural capital
  • Local Development