نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، پژوهشگران میکوشند، به این پرسشی پاسخ دهند که نماز جمعه چه تعاملی با رسانه های جمعی، به ویژه تلویزیون، در نه دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران داشته است.پژوهش مربوط به این مقاله بنیادی - توصیفی است. یافته ها به یاری روش شناسیکیفی - کمی کیو (O) گردآوری و گزارش تحقیق با توجه به مطالعات نظری مربوط به «آیین» تدوین شده است. دادههای تحقیق از طریق مصاحبه با ۳۰ پژوهشگر، کارشناس و مدرس در جامعه شناسی دین، سیاست و ارتباطات، از مراکز دانشگاهی - علمی -تحقیقاتی در ایران، و به کمک ۶۳ پرسش یا گویه گردآوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته اند.نتایج این پژوهش نشان دادند که نماز جمعه، به عنوان مهمترین آیین عبادی سیاسی در کشور، نقش عمدهای در ایجاد زمینه برای پذیرش اقتدار حکومت نزد مردم داشته است. همچنین، این آیین توانسته است در ارشاد و هدایت رأی دهندگان به سوی مراکز تأیید و تحکیم قدرت سیاسی و صندوقهای رای، و جهت دهی به انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری، یعنی مهمترین آیین سیاسی در ایران، بخشی از وظیفه اعمالحاکمیتدرکشور را اجرا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ritual Communications and Political Power in Iran

نویسندگان [English]

  • ahmad mir abedini
  • kazem motamed nejhad

چکیده [English]

study of interrelationship between Friday Worship and Mass Media in presidency elections In this article, The authors try to answer 10 this question that what is the interrelationship between Friday Worship and mass media, specially TV, in the nine periods of presidency elections in Iran. This article is derived from a Ph.D degree dissertation research project which has been done in the Social Science Faculty of Allameh Tabatabaie University, in March2008. The research is fundamental and descriptive The dada have been gathered by Q Methodology (Quanel). 30 academic researchers, expertises and profesors in sociology of religions, petites and communications in Iran, answerd to 63 questions. The results' analisis showed that, Friday Worship has very impertant role in guiding voters to voting boxes in presidential elections whichis the biggest political ritual in Iran, Friday Worship also helps state to govern in Country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • tradition
  • Religion
  • ritualization
  • ritual
  • communications
  • friendly worship
  • elections
  • presidency elections