نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اعتماد سیاسی به رابطه مردم و دولت می پردازد. تحقیقات صورت گرفته حکایت ازروند نزولی اعتماد سیاسی در ایران از اول انقلاب تا کنون دارد. از جمله عوامل مؤثر براعتماد سیاسی که در تئوریهای جامعه شناسان کلاسیک و معاصر و نظریهپردازان سرمایه اجتماعی بر آن تأکید شده، دین است. این عامل در کشور ایران که حکومت دینی برقرار است و دخالت دین در سیاست واضح و آشکاراست، بیشتر قابل بررسی است. گیدنز، تأثیر دین براعتماد سیاسی را از ویژگیهای - جوامع سنتی میداند و تعهدات دینی مسئولین در جوامع سنتی، عملکرد نقاط تماس، اعتماد بنیادی و تلاش دولت برای تأمین رفاه اجتماعی - اقتصادی مردم را از دیگر عوامل تأثیرگذار بر اعتماد سیاسی ذکرمی کند. برای بررسی اعتماد سیاسی در سه حوزه اعتماد به نظام سیاسی، نهادهای سیاسی و کنشگران سیاسی به روش پیمایشی از ۶۳۰ نفر از افراد ۲۰ سال به بالای تهرانی که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده بودند، اطلاعات جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اعتماد به نظام سیاسی بیشتر از اعتماد به نهادها و کنشگران سیاسی است. میزان دینداری پاسخ گویان و نیز اعتماد بنیادی آنان، رضایت از عملکرد نقاط تماس، برداشت از میزان تعهدات مذهبی مسئولان و نیز تلاش دولت برای تأمین رفاه اجتماعی - اقتصادی مردم بر اعتماد سیاسی تأثیر دارد. بیشترین تاثیر متعلق به برداشت پاسخ گویان از تلاش دولت برای تأمین رفاه مردم است.

عنوان مقاله [English]

اعتماد سیاسی، دینداری، اعتماد بنیادی ، دولت رفاه، نقاط تماس

نویسندگان [English]

  • mohmmad hoseyn panahi
  • fariba shaygan

چکیده [English]

Political trust addresses the relation between people and state. Researches say political trust has had a declining trend in Iran since the victory of the revolution. Religion is among the factors which affect political trust, and has been emphasized in the theories of the classical and contemporary sociologists and social capital theorists. This fact is more considerable in Iran where a religious government is in power and religion clearly and apparently intervenes with politics. Guidens describes the impact of religion on the political trust as one of the characteristics of the traditional societies and points to the religious commitments of the authorities in the traditional societies as well as function of the access point, basic trust, and govenment's endeavor to provide social-economic welfare for the people as other factors which affect the political trust. In order to investigate the political trust in three domains of trust in the political system, political institutions and political actors through a survey method, information was collected from 630 over-20-year individuals in Tehran which had been selected by the quota sampling method. Results of the research showed that people trust in the politica system more than institutions and actors. The extent of the religiosity of the respondents as well as their basic trust. satisfaction with function of the access point, interpretation of the extent of religious commitments of the authorities and also state's endeavor to pro' tde social-economic welfare for the people affect the pointerpretation of the respondents of the state's endeavor to provide social-economic welfare for the peoplelitical trust. The highest effect belong, to the

کلیدواژه‌ها [English]

  • political trust
  • religiosity
  • basic rtust
  • Welfare state
  • access point