نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطباییی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بر اساس نظریه های کارکردی جامعه شناسی نظام، « مطبوعات» با تصویرسازی از چهره پلیس، و عملکرد و رابطه آن با مردم می توانند در حفظ امنیت روانی جامعه ایفای نقش کنند. ایفای چنین نقشی تحت تأثیر ریشه های شکل گیری و تداوم حیات مطبوعات و پلیس در کشور و نیز فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه قرار دارد. با تحلیل محتوای مطالب مطبوعات و تقارن دادن این تحلیل با بافت سیاسی - اجتماعی دوره های مختلف تاریخی می توان دریافت که در هر دوره، ارائه مطبوعات از پلیس، و عملکرد و رابطه آن با مردم چگونه بوده و در مقایسه با دوره های دیگر چه تغییری یافته است. در این بررسی، آن چه مطبوعات از پلیس، عملکرد و رابطه آن با مردم در پنج دوره از تاریخ معاصر ایران ارائه کرده اند، بر اساس شاخص های زیر تبیین و مقایسه شده است: میزان اقتدار ارائه شده از پلیس، مقدار مطالبات انعکاس یافته مردم از پلیس، نوع مطالبات مردمی درج شده، جهت گیری پلیس در مطالب (به طرفداری از دولتمردان یا به طرفداری از مردم)، میزان جامعه محور یا تهدید محور نشان دادن رویکرد پلیسی، نوع رابطه نشان داده شده از پلیس در مطالب مطبوعات هر دوره (رابطه با جامعه، رابطه با مراجعان یا متقاضیان خدمات پلیس، رابطه با منابع اطلاعاتی یا دولتی، روابط درون سازمانی و بین انواع مختلف نقشی ها)، شیوه پاسخ یا رویارویی پلیس با پدیده های اجتماعی (ستیز، انکار، طرد و حذف پدیده یا نقادانه، تحلیلی و اصلاحی)، و شیوه نقد پلیس در مطبوعات (مخرب، غیرمخرب). یافته های این تحقیقی نشان می دهند که نقش واسط مطبوعات در رابطه پلیس و مردم در ایران تحت تأثیر فضای سیاسی - اجتماعی قرار دارد. قواعد کلی حاکم بر فضای مطبوعات کشور در دوره های مختلف، وضعیت خود را در ضمن ارائه نوع رویکرد و میزان اقتدار پلیس نشان داده است، به گونه ای که در فرازهایی از تاریخ این کشور، شرایط و فضای سیاسی حاکم موجب شده تا تصاویری متفاوت از اقتدار، رویکرد و نوع رابطه پلیسی و مردم در مطبوعات کشور ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction Between Police and People in The Iranian Press (1301-1381)

نویسندگان [English]

  • ali asghar mahaki 1
  • naeem badie 2

چکیده [English]

According to functional sociological theories of order, print media can play a crucial role in protecting mental security of a given society by picturing an appropriate image of law enforcement forces and their public interactions. However this role is played under and influenced by socio-political circumstances on the society. This study tries to elaborate and then compare what reflected in the press of the performance of police and their interaction with people over five periods of contemporary history. The comparison is made on the basis of the following criteria: police authority, people s demands from police, the types of public demands, representation of police as a government force or as a public force, civil- or military image of police, police interactions reflected in press in each period, including its social interactions, treatment of those asking for police services, government interactions and intra-organizational interactions, the way police actions have been reflected, whether eliminated, critical or analytic, the way police have been criticized in press, constructive or destructive. Findings of this study show that the role of press in reflecting interactions between police and people is largely influenced by socio-political circumstances. During studied periods, political environment of the society had caused the press to picture different images of the authority and public interactions of police.