نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، به بررسی محتوای تلکس خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده که در سه مقطع ۱۳۶۱، ۱۳۷۱ و ۱۳۸۱ در زمینه مسائل و مطالب مربوط به زنان گردآوری شده و انعکاس یافته است تا بخشی از فعالیت خبرگزاری ایرنا در زمینه اخبار و مطالب مربوط به زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه روشن شود. چارچوب نظری این بررسی تلفیقی است از نظریه های فمینیسم و برجسته سازی تا تاثیر این دو نظریه در تعیین و انتخاب اخبار مربوط به زنان و انعکاس آن مورد بررسی قرار گیرد. ساختار موضوعی مطالب، ماهیت و محوریت مطالب، سبک ارائه مطالب، آفرینندگان مطالب، حجم و اندازه مطالب، جهت گیری مطالب، کارکرد و اهداف مطالب انعکاس یافته متغیرهایی هستند که در این بررسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته اند. بررسی حاضر به روش تحلیلی محتوا انجام گرفته و حجم نمونه آماری شامل ۳۲۱ مطلب است. از آن جایی که هر یک از متغیرها در سه دوره مورد بررسی به مقایسه گذاشته شده اند، یافته های پژوهش در مجموع، نشان می دهد تفاوت معنی داری بین دوره های مورد بررسی در بسیاری از متغیرها متناسب با شرایط سیاسی اجتماعی و فرهنگی هر دوره وجود دارد. به لحاظ کمیت نیز یافته ها نشان می دهد که روز به روز هم به تعداد مطالب و اخبار زنان و هم به حجم هر یک از آن موارد افزوده می شود و به عبارتی روند صعودی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Approach to IRNA News and Pseudo News Contents Related to Women

نویسنده [English]

  • ali asghar kia

چکیده [English]

This study tries to show a comparative analysis of news and Pseudo News contents of Iran News Agency (IRNA) on related to women during years 1361, 1371 anc.I 1381. In this research, we try to show some of news and non news contents were published in IRNA on relatec.I women activities whom are large elements of Iran society that they are different in view of economy, cultural, social and geographical situations. The theoritical bases of this study have been based on Agenda Setting and Feminism theories. Also are examined the effects of these theories on selecting news and non-news contents on related women which it published in IRNA. Some of the important variables reviewed in this research including: are Subjects of contents, Nature of contents, Purposes and sizes of contents, and Functions of the contents that are published and reflected in IRNA. The method of research has been content analysis and statistical community was included 321 samples that are selected from both news and non news contents published by IRNA News Agency during three periods that are mentioned at the begining of the abstract. The results of this study show that offered varaiabls have seen significant relation with cultural, political and social conditions during three periods. Furthermore, the result of research shows that the quantity of news and non news contents has increased during three periods. In analysis of data descriptive statistics and statistical inference have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meia
  • news agency
  • Iran
  • Women News
  • Agenda-setting
  • content