نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مسئله مشارکت سیاسی مسئله ای است که در جامعه ما، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جایگاه خاصی برخوردار شده است، به نحوی که برخی از سطوح آن، به ویژه رفتار رای دهی، همواره مورد حمایت و تاکید نظام سیاسی قرار دارد و تبلیغات سیاسی گسترده ای برای آن صورت می پذیرد. در این میان، وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهمترین مجرای ارتباط سیاسی جامعه می توانند نقش تعیین کننده ای در افزایش یا کاهش میزان مشارکت سیاسی ایفا کنند. بر این اساس، پژوهشی با هدف بررسی تاثیر رسانه های همگانی بر میزان مشارکت سیاسی در ایران به انجام رسید. برای این کار از جامعه آماری تهرانیان بالای نوزده سال نمونه ای ۴۳۰ نفره انتخاب گردید و داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های این مطالعه نشان داد که وسایل ارتباط جمعی در بلند مدت و به طور غیر مستقیم از طریق عواملی همچون فرهنگ سیاسی، اثربخشی سیاسی و انگیزه های سیاسی بر مشارکت سیاسی تاثیر می گذارند. علاوه بر این، شدت تاثیر هر یک از رسانه ها (تلویزیون، رادیو، روزنامه، و...) متفاوت است و حتی در مواردی، جهت تأثیر آنها نیز متفاوت است، به نحوی که برخی از آنها شرکت در فعالیت های سیاسی را ترغیب و برخی دیگر بی تفاوتی سیاسی را تشویق می کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Mass Media on Tehran Residents Political Participation

نویسندگان [English]

  • mohammad hoseyn panahi 1
  • esmail ali zadeh 2

چکیده [English]

Political participation is a subject which has won an exclusive place in our society, specially after the Islamic Revolution. The importance is such that some parts of it, specially voting, have been constantly supported and emphasized by the political system and have been given a great deal of political propaganda. Meanwhile, mass media, as the most important society s political outlet, can play a desicive role in increasing and decreasing the rate of such participation. Based on these facts, a research was done with the purpose of scrutinizing the effect of mass media on political participation rate in Iran. In order to do so, a 430 case samples out of the statistical society of Tehran - 19 onwards - were chosen and necessary data was collected and analyzed through a questionnaire. The result of this study showed that in a long term basis mass media affects indirectly on political participation through factors such as political culture, political efficacy and political stimuli. In addition, the effectiveness of each of the media (TV,Radio, Newspaper & ) was different and in some cases, their effectiveness direction is different as well. To the point of the encourage, the participation in political activities and some others encourage political apathy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political participation
  • Mass media
  • political culture
  • Political Efficecy
  • Political Stimuli