نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از آن جایی که اهمیت نقش مشارکت نهادینه شده در روند توسعه، دموکراسی و مشروعیت بخشی حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملی مؤثر است، اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملی می شود. از دیدگاه اسلامی، نقش آفرینی مردم صرفاً در مشروعیت بخشی خلاصه نمی گردد، بلکه مردم در عینیت بخشی و کارآمدی حکومت نقش اساسی دارند. لذا پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بیگانگی سیاسی - اجتماعی با مشارکت سیاسی – اجتماعی و امنیت ملی» برای حصول به اهدافی همچون: ۱) سنجش میزان بیگانگی سیاسی - اجتماعی، مشارکت سیاسی - اجتماعی و مشارکت در حوزه های امنیت ملی ۲) شناخت نوع همبستگی میان متغیرهای بیگانگی سیاسی - اجتماعی، مشارکت سیاسی - اجتماعی و امنیت ملی، شناخت نوع رابطه متغیرهای فردی نظیر سن، جنسی، مذهب، قومیت، تأهل، مقطع تحصیلی، درآمد و نوع دانشگاه با بیگانگی سیاسی-اجتماعی، مشارکت سیاسی-اجتماعی و امنیت ملی و با طرح پرسش های زیر اجرا گردید: ۱) میزان بیگانگی سیاسی - اجتماعی، میزان مشارکت سیاسی و میزان مشارکت در حوزه امنیت ملی در جامعه مورد پژوهش چقدر است؟ ۲) آیا همبستگی بین متغیرهای بیگانگی، مشارکت و امنیت ملی برقرار است؟ ۳) آیا رابطه ای بین سن، جنسی، مذهب، قومیت و... با بیگانگی، مشارکت و امنیت ملی وجود دارد؟ برای دست یابی به پاسخ هایی جهت پرسش های مذکور، فرضیه هایی برای آزمون همبستگی بین متغیرهای بیگانگی، مشارکت و امنیت ملی و آزمون رابطه بین متغیرهای فردی با بیگانگی، مشارکت و امنیت ملی تهیه و تنظیم گردید. نتایج تحقیقی نشان دهنده آن است که مؤلفه های سیاسی - اجتماعی در ارتقا یا کاهش ضریب امنیت ملی بسیار مؤثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسی، اجتماعی به دلیل ظهور بیگانگی سیاسی - اجتماعی در جامعه، امنیت ملی به طور جدی مورد تهدید و خطر قرار می گیرد. لذا مقامات تصمیم گیرنده برای تدوین استراتژی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور از نتایج تحقیقی می توانند استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Social-Political Alienation and Social-Political Participation, and National Security

نویسنده [English]

  • ghasem hasani

چکیده [English]

Institutionalized participation, on the one hand, leads to the development of democracy and legitimation of the states, on the other hand increases the level of national security. Moreover people's confidence in the government increases the stability of the state, and enhances development and national security. From the Islamic point of view, the role of people is not limited only to legitimizing the goverments, but they have a basic role in raising their efficiency. The present research was conducted to achive the following objectives: 1) Measuring the level of politico - social alienation, politico - Social participation, and participation in the national security. 2) Finding correlations among the variables of politico - social alienation, politico - social participation and the national security. 3) Studying the relationship of variables such as age, gender, religion, race, marriage, education and income with the level of politico - social participation. The result of the research shows that socio - political participation is very effective in increasing or decreasing national security coefficient; and that politico - social alienation seriously threatens national security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Socio - Political Alienation
  • Participation
  • Political and Social Participation
  • National Security