نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

به علت اهمیت زیاد مشارکت اجتماعی در جوامع امروزی، چگونگی و عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی مورد توجه بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی قرار دارد. در مقاله حاضر، براساس پژوهشی پیمایشی، سعی شده است که اثر ویژگی های فردی و شخصیتی بر میزان مشارکت اجتماعی بررسی شود. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ۱۸ سال و بالاتر ساکن در مناطقی ۲۲ گانه شهر تهران تشکیل داده اند که از آن، نمونه ای به حجم ۸۲۷ نفر با روش های نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است. با استفاده از نظریه های روانشناسی اجتماعی و کنش اجتماعی پارسونز در سطح خرد، در این مقاله سه فرضیه اصلی مطرح و آزمون شدند. این بررسی نشان داد که با توجه به در حال گذار بودن ایران، هنوز در جامعه آماری ما غلبه با مشارکت اجتماعی سنتی و غیررسمی است، و این که هنوز مشارکت اجتماعی رسمی در آن نهادمند نشده است. همچنین این مطالعه نشان داد که ویژگی های شخصیتی فعال گرایی، اعتماد اجتماعی، دلبستگی اجتماعی، تعهد اجتماعی، امید به آینده، سطح تحصیلی، ارزش مشارکت و ارزش های فرامادی رابطه مستقیم معناداری با میزان مشارکت اجتماعی افراد دارند. در خاتمه بر اساس یافته های تحقیقی، پیشنهادهایی جهت افزایش مشارکت اجتماعی در کشور ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Individual Characteristics on Social Participation

نویسندگان [English]

  • leyla yazdanpanah
  • mohamad hoseyn panahi

چکیده [English]

This paper is based on a survey from citizens of over 18 years, living in the city of Tehran in Iran, to study the impact of the respondents' individual and personality characters on the kind and level of their social participation. A sample of 827 people was randomly drawn from the population, and the data was collected using a questionnaire. Based on the Parsonsian theoretical framework, three hypotheses were formulated and tested. The study revealed that the predominant form of social participation in our population was traditional and informal, and that the formal social participation was not institutionalized yet. Moreover, the study showed that activeness, trust, belonging, social commitment, hopefulness, education and nonmaterial values had direct and significant association with the level of social participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Participation
  • Formal Participation
  • Infermal Partiupation
  • Individual Characteristics
  • Social Values