نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ثبات و پایداری حکومت های سیاسی در آغاز قرن بیست و یکم بر میزان پا گرفتن و درونی شدن پنداشت ها و رفتارهای دموکراتیک در انسان هایی استوار است که واحدهای سیاسی جدید یعنی دولت های ملی را می سازند. رابطه مستقیم کاهش تنش های اجتماعی درونی و تنش های سیاسی بین المللی و هزینه های ناشی از آنها با این ثبات، امروزه کاملا روشن است. از این رو، تلاش در جهت توسعه پایدار نمی تواند بدون حرکت در جهت توسعه سیاسی، به مثابه یکی از محورهای اصلی آن، معنایی داشته باشد. توسعه سیاسی نیز مهمترین مؤلفه خود را مشارکت سیاسی اعلام می دارد که هر چند در شرایط غیردموکراتیک، یک آرمان و آرزوی مورد مطالبه است، ولی در شرایط دموکراتیک لزوماً از سوی بازیگران اجتماعی به اجرا در نمی آید. مطالعه در مورد مشارکت سیاسی می تواند از دو ورودی انجام گیرد: پنداشت ور رفتار. در پژوهش حاضر، بخشش اول یعنی پنداشت مورد نظر بوده است. جامعه مورد مطالعه، جامعه ای روستایی انتخاب شده است که به دلایلی متعدد، موانع بیشتری در آن برای گسترش مشارکت سیاسی وجود دارد. افزون براین، برای آن که بتوان در کنار روش های متعارف از روش های ژرفانگر نیز استفاده کرد، حوزه مطالعه به دو روستا در منطقه گرمسار محدود شده است که انتخاب آنها بر اساس گروهی از پارامترهای معنادار در زمینه پرسش های تحقیق انجام گرفته است. در این تحقیق که با استفاده از یک پرسشنامه و مصاحبه ها و مشاهدات میدانی طولانی مدت به انجام رسیده است، تأکید اساسی بر پنج حوزه جنسیت، خویشاوندی، رسانه ها، شهر و رابطه ملی - محلی بوده است و در هر یک از آنها پس از ارائه یک تحلیل، راهکارهایی عملی در کوتاه و درازمدت ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Participation A Case Study of 2 Iranian Villages in Garmsar

نویسنده [English]

  • naser fakuhi

چکیده [English]

Stability of nation-states depend largely on the internalization of democratic behavior and norms in a given society. Thus, any effort to obtain sustainable development and social peace needs primarily political development. The aim of this case study was to describe and analyze the level of political participation of villagers in local and national affairs. The study Focused on 5 diffrent parameters: gender, kinship, media, urban influence and local-national relations. The Findings show irregular positive and/or negative influence of these parameters on political participation. Moreover, the low level of political participation was very low, mainly as a result of the survival of the kinship and tribals relations, as well as limitation of political institutions (rural councils) in villages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Local-National Relations
  • Political Anthropology
  • Participation
  • Village Councils
  • Rural Political Participation