نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ساختارهای رفتار آدمی - حتی رفتارهای بیماران روانی - با تمام پیچیدگی ها و گوناگونی، نامحدود نیستند، بلکه قانونمند و قاعده پذیرند؛ در نتیجه، همه جایی و به اصطلاح جهان شمول هستند. و از آن جا که رفتارهای آدمی افزون بر بسترهای زیست شناسانه، رفتارهایی تاریخی و فرهنگی اند و اموری خلق الساعه نیستند، لذا همه گاهی یا زمان شمولند. تنها وجود ظواهر بسیار گوناگون و گاه فریبنده است که در نگاه های نخست این همگونی ها و اشکال ساخت یافته رفتاری را از چشم دور نگاه می دارد. در چهار دهه گذشته، مؤلف آنچه را که نخست از رفتارهای یاریگرانه آدمیان و انواع آن، محلی، خاص و بی همتا می پنداشت، بتدریج در جایهای دیگر ایران و در زمینه های دیگر و با شگفتی گاه در سایر کشورها و فرهنگ ها و افزون بر آن، در دیگر زمانها نیز یافته است. و لذا به تدریج - در این زمینه خاص از شناخت ابتدایی مفاهیم سطحی و جزئی و شخصی به شناخت و مفاهیم عمقی تر، کلی تر و جمعیتر دست یافته است. شگفت آورتر از ساخت و کارکردهای همسان انواع اصلی همکاری در میان گروه ها ور جوامع انسانی موجود، و وجود این انواع در طول تاریخ و پیش از تاریخ، وجود صور ابتدایی و انواع همکاری در میان جانوران جهان، چه به شکل طبیعی خود و چه اخیراً به شکل آزمایشگاهی آن است که به شکل غیرقابل تصوری، گسل عظیم بین غریزه و فرهنگ را پشت سر نهاده است. این مقاله در پی توضیح و اثبات چنین مدعایی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Global Structures of Cooperation: Ubiquitousness of the Essonce of Cooperation and Participation

نویسنده [English]

  • morteza farhadi

چکیده [English]

The structures of human behaviours-inspite of all complexities and differences-are not infinite, but are orderly and requlated, and can be considered universal. On the other hand, as human behaviours are formed not only by biological elements, but also by historical and cultural components, and therefore are not randomly created. Behavioural similarities in human beings and their structured forms, may be covered through their variations in the appearances.
During the past four decades, the writer has realized that people all over the world reveal similar cooperative behaviours theoughout human history. In fact, primitive forms of such a cooperation and participation can be observed among animals. This article tries to demonstrate that "Cooperation" is ubiquitous in human societies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Behaviour
  • Universality
  • cooperation
  • Participation
  • Culture
  • Instinct