نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نخست با طرح این پرسش که آیا بین میزان مذهبی بودن دانشجویان و نابهنجاری های اجتماعی آنان رابطه ای وجود دارد، زمینه این بررسی ایجاد شد. هدف کلی تحقیق عبارت است از شناخت ارتباط میزان مذهبی بودن دانشجویان با نابهنجاری های اجتماعی آنان. برای پاسخ به پرسش تحقیقی، دو جامعه آماری در نظر گرفته شده است: الف - جامعه مورد مطالعه: ۱۱۷ نفر از دانشجویان نابهنجاری ب - جامعه مورد مقایسه : ۱۱۷ نفر از دانشجویان بهنجار. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها از دو طریق پرسشنامه مشاهده جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از محاسبات آماری گوناگون، شامل مقایسه فراوانی ها، مقایسه درصدها، آزمون «کایی اسکویر» و ضرایب همبستگی و کرامر» و «تاو B کندال» استفاده شده است. نتایج این تحقیقی نشان می دهد که به رغم وجود زمینه های مذهبی در بیشتر دانشجویان، با ۹۹ درصد اطمینان می توان گفت که رفتارهای نابهنجار در میان افراد مذهبی تر کمتر مشاهده می شود. از سوی دیگر، متغیر کنترل «طبقه اجتماعی» دانشجویان تأثیری بر رابطه معنی داری که بین میزان مذهبی بودن و نوع رفتار آنان برقرار است، ندارد. متغیر کنترل «نظر به زندگی خانوادگی» مبین تأیید مجدد این رابطه معنی دار در بین دانشجویان نیمه سنتی است. اما این رابطه در گروه دانشجویان مدرن تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Social Delinquency and the Degree of Religiosity of the University Students

نویسنده [English]

  • ozra jarllahi

چکیده [English]

The main question of this research was whether there is any relationship between delinquent behavior and the religiosity of the university students. The objective was to find out the relation between social delinquency and religion. To find out the answers to the above question two randomly selected groups of students were compared. There were 117 delinqeunt students in the study group and the same number of normal students in the control group. The data to test the hypothesis were collected through a questionnaire in addition to some obserration in the field. The data were analyzed wsing SPSS, and were done, wsing SPSS, by caparison of frequencies and Percentages, the Chi-square, Cramer's V and Kendall's Taub statistics. The results show that: A: Although majority of the students were religious, howe ner we found that the normal students were more religious than the delinquent students. B: Students' social class, as control variable, did not have any effect in the above result. C: The students' opinion towards the family life was another control variable. In the semi traditional group of students the above result between dependent and independent variables was found, but this was not the case in the modern group

کلیدواژه‌ها [English]

  • religiosity
  • Social Delinquency
  • Delinquent Students
  • Normal Students
  • Social Class