نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رشد طبیعی جمعیت شهرها همراه با اهمیت شهرها به منزله مراکز اداری - تجاری و دافعه های مکانی حاکم بر روستاها رشد بی ضابطه ای را بر شهر حاکم کرده است، این در حالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری اضافه شده در جهان سوم در سکونتگاه های محدودیت اراضی در نواحی شهری مسائلی نظیر پرجمعیتی ، رشد کانون های خودرو و به تبع آن، انحطاطات زیست محیطی را به شهرها تحمیل کرده که بی تردید تبعات طبیعی ، اقتصادی و اجتماعی خاصی به همراه داشته است. افزایش معضلات همراه با فقدان برنامه و خط مشی ها، تمامی زمینه ها را زیر سئوال برده است. آن چه ضروری است، آشتی میان تمام سطوح برنامه ریزی و توجه به واقعیات در تمامی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و طبیعی است، چرا که محیط طبیعی هرگز نباید در خلاً مطرح شود. شهرها باید قادر باشند. بین مسائل بشری و قوانین طبیعی، سازگاری برقرار کند. با توجه به موارد فوق، استفاده از تکنیک ارزیابی آثار زیست محیطی و حرکت به سوی پایداری اکوسیستم، ضرورت عینی جهان سوم خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Spatial development principles and environmental consequences of (Third World) 'instructions provided in the context of sustainable development

نویسنده [English]

  • nasrin tavallai