نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دنیای امروز بی تردید از ویژگیهای خاصی برخودار است که برخی از عمده ترین آنها عبارتند از: تغییرات پرشتاب، جا به جایی شدید در قدرت، پیچیدگی فزاینده برنامه ها، تنوع و ناپایداری محصولات، کثرت الگوهای توسعه، رقابت روزافزون و تغییرات مستمر در نظام های مدیریتی. این موارد باعث شده اند تا گروه های انسانی و نهادهای مختلف به ویژه در جوامع در حال توسعه، با چالش های فراوانی رو به رور شوند. مددکاران اجتماعی می توانند در تعامل با دست آوردها و فرصت های مرتبط با این چالش ها و کاهش آسیب های ناشی از آن، نقش های موثری بر عهده گیرند. آنها قادرند با بهره گیری از دانش و مهارت های مددکاری در سطوح فردی، گروهی و جامعه ای، در تغییر نگرش، ایجاد و احیای فرهنگ مشارکت و همگرایی، مهندسی اجتماعی، بحران زدایی و توانبخشی اجتماعی حضور تعیین کننده ای داشته باشند. در این مقاله سعی شده است به مواردی از چالش های جوامع در حال توسعه و کارکرد مددکاران اجتماعی در این خصوصی اشاره شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Work and Challenges in Develping Society

نویسنده [English]

  • hoseyn fekr azad

چکیده [English]

The world today is charcrerizcd by special specifications some of which are as follows: Rapid changes, severe changes in power, increasing complication in plans, variety and unstability of products, plurality in modles of development, day to day competitions in management. The abcve lead individuals and social groups to variety of challenges spccialy in developing societies. Social workers can play vital roles to enable people to cope with the situation and reduce tension and challenge. They are able to help people changing their attitudes, aliving their conformity, participation, social engineering, removing crisis and social rehabilitation. In this article the emphasis in on challenges in developing world and the function of social workers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Social Work
  • Challenge
  • Total Quality Management
  • productivity
  • Crisis-Prepared
  • Social Capital