نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تصور و ذهنیت مردم از کشورهای خارجی، عمدتاً برگرفته از وسایل ارتباط جمعی، به ویژه تلویزیون و آن هم اخبار خارجی این رسانه است. بیشتر مردم معمولاً از پنجره ای که اخبار خارجی به سوی سایر کشورها می گشاید، دنیا را نظاره می کنند و می شناسند. اخبار خارجی نیز در هر کشور تابعی از سیاست خارجی است و بازتاب بیشتر رویدادهای خارجی همراه با جهت گیری صورت می پذیرد؛ بدین معنی که رویداد کشورهایی که دوست تلقی می شوند با جهت گیری مثبت و رویداد کشورهایی که دشمن و مخالف تلقی می شوند، با جهت گیری منفی پخش می شود و ما کمتر شاهد انعکاس بی طرفانه رویدادهای خارجی هستیم. در پژوهشی حاضر، اخبار خارجی سیمای جمهوری اسلامی ایران با روش تحلیل محتوا از این منظر مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بخش های خبری خارجی سیما، از کشورهای هم پیمان معمولاً رویدادهایی را که خبر مثبت دارند و نشانه ثبات این کشورهاست، انتخاب و توام با جهت گیری مثبت ارائه می کنند و از کشورهایی که مخالف و دشمن تلقی می شوند غالبا رویدادهای منفی که نشانه بی ثباتی است انتخاب و توام با جهت گیری منفی پخش می شود. بازتاب طولانی چنین شیوه ای در گزینش و ارائه رویدادهای خارجی، تصویری مثبت از کشورهای هم پیمان و تصویری منفی از کشورهای مخالف در ذهنیت مخاطبان ایجاد میکند. بنابراین، تصویری که مخاطبان از کشورهای خارجی در ذهن دارند، مخدوش است و با واقعیت فاصله دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Images of Friendly States and Hostile States in Foreign News of IRIB

نویسنده [English]

  • mohammad reza mohammadi mehr

چکیده [English]

People's view towards foreign countries is mostly formed by mass media especially TV and their foreign news. Foreign news reveal image of other countries. But the reflection of most foreign events is associated with a special bias. It means that events of freindly states are broadcasted with a positive bias while events of hostile and countries are presented with a negative bias. Thus, we seldom witness neutral reflection of foreign events. In this research, content analysis of foreign news the Iranian television was conducted. Research findings indicate that the Iranian TV usually selects positive news about the allied states and the news showing stability of these countries; and broadcasts unstability of hostile states and present them with negative image. The, long term reflection of biased foreign news leads to audience's positive attitude towards allied countries and negative attitude towards hostile ones, hence this approach manipulates the audience's attitude towards foreign countries.