نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از هدف های مهم این تحقیقی، تبیین نظام مطلوب مطبوعات افغانستان است، زیرا نظام مطبوعات این کشور با ۱۲۹ سال سابقه روزنامه نگاری، اینک تحت تأثیر بحران و جنگ ۲۳ ساله در سراشیبی سقوط قرار گرفته است. برای پر کردن این خلا ارتباطی و نیز به منظور حفظ دست آوردهای این صنعت فرهنگی تصمیم گرفتم تا به صوررت علمی نظام آتی مطبوعات افغانستان را تبیین نمایم. برای نیل به این مهم، نظریه ها و نظام های مطبوعات غرب و همچنین تجارب روزنامه نگاری افغانستان را با استفاده از مقوله آزادی که سنگ بنا و جوهره هر نظام مطبوعاتی است بررسی کردم. سرانجام برای اولین بار در این تحقیق نظام های مختلف مطبوعات افغانستان از هم متمایز شدند. نیز با استفاده از روش کیو که مناسبترین روش برای آزمون نظریه ها است، پرسشنامه ای در قالب پرسش های بسته (مقیاس هفت درجه ای لیکرت) طراحی و تهیه شد. در ساختن پرسشنامه از ۷۵ گویه که معرف پنج نظام مطبوعاتی غرب (نظام های آمرانه، آزادی گرا، مسئولیت اجتماعی، کمونیستی و توسعه ای مطبوعات) است، مدد گرفته شد. پرسشنامه برای شصت نفر از استادان و روزنامه نگاران افغان که دست کم ده سال سابقه روزنامه نگاری داشتند ارسال شد. تعداد ۴۵ نفر از استادان و روزنامه نگاران مقیم داخل و خارج افغانستان به پرسش های تحقیق پاسخ دادند. پس از دریافت پاسخ ها با استفاده از برنامه رایانه ای کوانال محاسبات آماری انجام شد. هر سه طیف پاسخ دهندگان به دو گونه تقسیم شدند. سپس ضریب همبستگی میان آنها محاسبه شد تا میزان همبستگی هـر پاسخگو با پاسخگویان دیگر مشخص گردد. همچنین مقادیر ورزن پاسخگویان درگونه های 1 و 2 محاسبه شد. و با استفاده از مقادیر وزن، نمرات استاندارد (Z) نیز محاسبه گردید. سرانجام با استفاده از تحلیل داده ها ثابت شد که پاسخگویان در درجه اول با ویژگی های نظام های مسئولیت اجتماعی و آزادی گرا موافقت دارند و با گویه های نظام آمرانه و کمونیستی مطبوعات به مخالفت برخاستند، که این، تمایل آنها را به برخورداری از شرایط آزاد و غیر دولتی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study of the Preferable Media System For Afghanistan."

نویسنده [English]

  • hashem esmatolahil

چکیده [English]

One of the main objectives of this research was to explain the desirable system for Afghanistan media. The media system of this country, in which journalism is as old as 129 years, is now declining, as a result of the crisis and the 23-year war. In order to fill in this communication gap with the past and to preserve achievements of this cultural industry, I decided to explain the future desirable system of the media scientifically. To this end, I reviewed the doctrines and systems of the western media. I also considered the journalistic experiences of Afghanistan, applying the test of freedom. Finally, for the first time ever, various systems of Afghanistan media were distinguished. Applying the Q Sort Method which is the most suitable method for testing theories, a questionnaire was desigend and prepared in the framework of the Likert 7 Degree Scale Questions. In making the questionnaire, 75 items, representing five Western media systems (Authoritarian, Liberal, Social Responsibility, Communist and Media Development) were used. The questionnaire was sent to 60 Afghan professors and journalists who had the experience record of working as journalist for the period of at least 10 years. Of these learned and experience individuals, 45 professors and journalists inside Iran and in other countries This article s based on the thesis of Dr. Mohammad Hashem Esrnatullahi, which was defended in Allamch Tabatabaci University. Social Sciences Faculty. in the presence nf the instructing and consultant pornfessors and the referees. that people are important. In tourism industry this is a very important problem that service providers pay attention to any of the elements mentioned above can send a special message to tourists when they communicate. Every culture has its own noverbal communication system. In order to develop the tourism industry further, it is necessary to know other cultures and their nonverbal communication system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication
  • Non-verbal Communication
  • Verbal Communication
  • Tourism Industry
  • Culture