نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

.
ارتباطات غیرکلامی شامل کلیه پیام هایی می شود که افراد علاوه بر خود کلام، آنها را نیز مبادله میکنند. به کارگیری درست و شایسته ارتباطات کلامی و غیر کلامی در علم و عملی و تجارت می توان با سرعت بیشتری به توسعه در این زمینه دست یافت. هیچ زبان و فرهنگی را نمی توان یافت که در آن، ارتباطات غیرکلامی وجود نداشته باشد و انسان توانایی آن را دارد که حتی بدون درک کلمه ای از زبانی بتواند احساسات و عواطف خود را هر چند ناقص به دیگران منتقل کند. این مسئله به وضوح در صنعت جهانگردی که تنها صنعتی است که بیشترین کاربرد ارتباطات غیرکلامی در آن وجود دارد، مشاهده می شود. دستاندرکاران و صاحبنظران ارتباطات، به خصوص بیر دوریسال که در این حوزه ارتباطات غیر کلامی سرآمد دیگران است، تخمین زده اند که حداقل ۶۵ درصد از کل معنا در ارتباطات چهره به چهره از طریق نشانه های غیر کلامی منتقال می شود. تحقیقاتی که در تعدادی از مدارس عالی بازرگانی و دانشکده های مدیریت در خارج از ایران انجام شده، نشان می دهد که مشکل اصلی دانش آموختگان این مؤسسه ها ضعف آنان در مهارت های انسانی و روابط عمومی است؛ این مسئله ای است که در کشور ما ایران و به خصوص در صنعت جهانگردی به آن پرداخته نشده است، زیرا کارشناسان و دست اندرکاران این رشته اکثراً ضعف ارتباطی دارند و معمولاً این خلاء ارتباطی در آمیختن با دیگر مردمان از فرهنگ های مختلف به خوبی خود را نشان می دهد زیرا فرهنگ و شناخت آن است که غیرمستقیم به ما می آموزد که چگونه با دیگران به طرق مختلف ارتباط برقرار کنیم. این جاست که آموزش مهارت های ارتباطی اعم از کلامی و غیرکلامی جهت توسعه صنعت جهانگردی بسیار ضروری به نظر میرسد. از میان مهارت های ارتباطی غیرکلامی، به ترتیب چهره و دست ها و سپس کیفیت و نوع صدا و در نهایت جاذبه و ظاهر افراد و فاطه جهت جذب دیگران از اهمیت برخوردارند و این مسئله ای است که در چارچوب آموزش ارتباطات غیر کلامی، دست اندرکاران صنعت جهانگردی لحاظ میکنند هر کدام از این مهارت های ارتباطی می تواند پیام خاصی را به جهانگردان منتقال کند. بالاخره این که هر فرهنگی در به کارگیری ارتباطات غیرکلامی شیوه خاصی دارد که لازم است در بعد کلی ابعاد فرهنگی و ارتباطات غیرکلامی جهت توسعه صنعت جهانگردی آن را شناخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

None-Verbal Communication and Development of Tourism

نویسنده [English]

  • mehdi karubi

چکیده [English]

Non-verbal communication includes all of the messages that people wil use in addition to the words. With using verbal and non-verbal communication correctly in knowledge, actions, and business we can improve our way of life. There is no language and culture that dosen't use non-verbal communication. People can communicate without using a single word. in order to express their trud feelings. It is obvious that tourism is the only industy that uses non-verbal communication in extreme. Scholars, specially, Bear Dovisal who studied this issue more than others estimate that least 65% of the communication are done facially and physically. Consequence and results of the research in some of the colleges and universities of trade and management in foreign countries show that the main problem of the graduates is difficulty in communication and publication. This problem has not received enough at them in Iran, particularly in tourism. The specialists and service providers have difficulty with this issue too. Specially when they face people of other cultures. Then the type of cultures teaches us how to communicate. Consequently, training in verbal and non-verbal communication is very necessary in tourism industry. Among the ways of non-verbal communication, face, hands, type of voice (high, low, strength ... ) attraction, physical appearance and space between