نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اثر زندان بر زندانی معمولا با بررسی تکرار جرم پس از آزادی انجام میگیرد. در این بررسی اثر زندان بر زندانی از طریق سه متغیر مهم مورد تاکید جامعه شناسان مکتب کنترل مانند گاتافردسون (GottfredSOn) و هرشی(Hirshe) ارزیابی می شود. این سه متغیر که موجب همنوایی زندانی با جامعه می شوند عبارتند از: میزان پیوستگی زندانی با خانواده، با جامعه و تصویر از خود زندانی. متغیرهای مستقل در این بررسی به سه بخش تقسیم شده اند. خصوصیات فردی زندانی، وضعیت جرم و شرایط زندان. جمعیت مورد مطالعه، کلیه زندانیانی هستند که در طول یک هفته، یک روز در میان به دو زندان قصر و اوین وارد شده اند. این زندانیان در دو نوبت، یک بار بعد از ورود و یک بار بعد از دو و چهار ماه اقامت در زندان مورد مطالعه قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آنند که بین داشتن ملاقات کننده، فقدان پرونده محکومیت، متولد خارج از تهران بودن، و داشتن جرایم غیر مالی، با پیوستگی به خانواده همبستگی وجود دارد. توقف کمتر در زندان و عدم دریافت حکم محکومیت، با پیوستگی به جامعه همبستگی دارد. نوع زندان (زندان اوین)، داشتن ملاقات کننده و فقدان محکومیت قبلی، با تصویر از خود زندانی همبستگی نشان می دهد. غیر از همبستگی های پیش گفته، این بررسی نشان می دهد که زندان به مثابه یک سازمان بسته اجتماعی نمی تواند به هدف اصلاح زندانی و همنوایی او با جامعه و خانواده و ایجاد یک تصویر از خود مطلوب توفیقی یابد. تغییر شکال زندان از بسته به نیمه باز و باز و استفاده از شیوه های مدیریت اصلاحی در پایان توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Sociological Study of the Effects of Prison on Prisoners

نویسنده [English]

  • jafar sekhavat

چکیده [English]

The effects of prison on prisoners are usually evaluated through repetition of crime by prisoners outside prison. In this study the effects of prison is evaluated by three variables which are emphasized by control theorists such as Gottfredson and Hirshe. The degree of attachment to family, to society, and self - concept. Independent variables are three types: prisoner's individual characteristics, the characteristics of crime, and prison's conditions. The statistcal population of this study were all prisoners who entered the two prisons of Tehran (Evin and Ghasr) every other day during a week. The sample has been interviewed once in time of arrival and once two to four months after arrival to prison. Having visitors, lacking previous file of conviction, being born outside of capital and having been convicted for non-financial crimes were related to the attachment to family. The shorter period of living in prison and not receiving the decree of conviction were related to the attachment to society. The kind of prison (Evin), having visitors, and lacking previous of conviction were related to the self - concept of prisoners. Except such relationships, prison as a total institution was not able to change the prisoner's conformity with family, society and positive self - concept.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prison
  • prisoner
  • conformity
  • social norms