نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از ضرورت هایی جوامع بشری با وجود سازمان های متنوع به منظور اراتة خدمات عمومی و اجتماعی است. اهداف هر یک از این سازمان ها با تلاش کارگزاران آن به منظور اجرای برنامه های مورد نظر محقق می شود و چگونگی عملکرد آنها از عوامل مؤثر در تلقی مثبت و منفی مخاطبان از سازمان ذیربط است. سازمان زندان ها نیز به مثابه یکی از مجموعه سازمان ها، نه تنها از این قاعده مستثنا نیست، بلکه از ابعادی دارای اهمیت بیش تری است. برای شناخت این امر، پژوهش حاضر تدارک و اجرا شده است. پایه های علمی این پژوهش بر نظریه های روان شناسی اجتماعی و جامعه شناسی استوار است و پرسش اصلی پژوهش این است که آرای زندانیان در خصوص برنامه ها و امکانات زندان و همچنین عملکرد کارگزاران آن چگونه است و میزان رضایتمندی و همچنین نظرات زندانیان نسبت به برنامه ها چه ارتباطی با برخی از ویژگی های فردی و اجتماعی زندانیان دارد؟ برای پاسخ به این پرسش از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با ابزار مصاحبه بهره گیری و حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعیین شد و افراد مورد مشاهده نیز تک تک زندانیان با محکومیت قطعی مستقر در دو زندان قصر و اوین بودند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که جمعیت مورد مطالعه نسبتا جوان و غالبا متاهل هستند و جرایم اقتصادی، عمده ترین بخش جرم های زندانیان را در بر می گیرد. مهمترین مشکل زندانیان از نظر زندانیان، نبود بهداشت عمومی، تراکم جمعیت و محدودیت فضای اندرزگاه هاست. بیش ترین میزان رضایتمندی از برخورد زندانبانان و پیش ترین نارضایتی نیز از تراکم جمعیت در بندهای مختلف بوده است. ارتباط بین میزان رضایتمندی از برنامه ها و امکانات زندان با سطح سواد تایید شد، ولی با نوع شغل قبل از محکومیت، نوع جرم و سابقه کیفری زندانیان تایید نگردید. ارتباط بین آرای زندانیان با برنامه ها و امکانات زندان با هیچ یک از متغیرهای مورد نظر تایید نشد. و بالاخره محاسبات آماری نشان داد که این آرای زندانیان در خصوصی برنامه های ندامتگاه ها و عملکرد کارگزاران از یک طرف، و میزان رضامندی آن ها از طرف دیگر ارتباط مستقیم وجود دارد. باتوجه به نتایج پژوهشی با پیشنهادهای کاربردی در چند مورد ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Views of the Iranian Prisoners to Prison Agents & Programs in Qassr and Evin Prisons: An Analysis

نویسنده [English]

  • mohammad zahedi asl

چکیده [English]

Existence of some organizations to provide social and public services to people is one of the necessities of human societies. The manner such organiczations run may shape the public attitude towards them. The "Organization of Prisons" is not an exception. In order to study this subject, a research was carried out The theoretical bases of this study have been sociological and socio-psychological theories. Evaluation of the rate of satisfaction, the opinion of prisoners about the programs and facilities of jails, and the capabilities of its agents have been the main questions of this study. A survey was conducted for this purpose. The results suggested that the most important problem of inmates of public health, and overcrowding were of the jails. The highest satifaction was about the attitude and behavior of guards and the lowest level of satisfaction was about of jails. A relation was found between the rate of satisfaction of inmates and programs and facilities of jails, anti the level of their education. However no relation was found between thier occupation before conviction, and the kinds of their crimes. Moreover, the analysis showed that there was a direct relationship between satisfacation of inmates and the jail, and the kind of treatment of prison guards.