نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جامعه شناسی هنر و ادبیات، شاخه ای از علم جامعه شناسی است که ساخت و کار کرد اجتماعی هنر و ادبیات و رابطه میان جامعه و هنر و قوانین حاکم بر آنها را بررسی می کند. این شاخه علمی در ایران بسیار نوپاست . در مقاله حاضر تلاش نویسنده آن است تا به نحو مجمل و مختصر موضوع، هدف، تاریخچه، نظریه ها، رهیافت های جامعه شناختی و انواع بررسی های آن را توضیح دهد و کتاب های جامعه شناسی هنر و ادبیات را که به زبان فارسی منتشر شده اند، معرفی کند. مقاله در پنج بخش سامان یافته است. بخش نخست به تعریف و مسائل و موضوعات جامعه شناسی هنر و ادبیات اختصاص دارد، و در بخش دوم تاریخ جامعه شناسی هنر و ادبیات از قرن هیجدهم تا امروز، و در بخش سوم، رهیافت های اصلی در نظریه های جامعه شناسی هنر و ادبیات در چهار رهیافت. ا - علیت معرفتی ۲- علیت اجتماعی ۳- علیت متقابل و ۴- رهیافت ارتباطی نمادی، توضیح داده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Sociology of Art and Literature

نویسنده [English]

  • nematollah fazeli

چکیده [English]

The sociology of art and literature is a subfield of sociology in which the social structure and function of art and literature as well as the relationships between society and art, is investigated. Since the subject is quite recent in Iran, this paper will briefly deal with its major objectives, history, and theories. The first section of the paper is devoted to the definitions and relevant issues of sociology of art and literature. The second section deals with the history of the field since 18th century. In the third section the main sociological approaches of the field arc reviewed, which include knowledge causality, sociol causality, interactive causality, and syrnholic-cornmunic.u ivc approach. Finally, the last part is devoted to a comprehensive hihliography of the Persian literature in sociology of art and literature.