نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق در سال ۱۳۷۱ در منطقه لرستان انجام شده است. تعریف «توسعه» در این تحقیق عبارت است از تغییر در ساختارهای جامعه روستایی از اجتماع سنتی به سوی جامعه مدرن در ابعاد اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی. تأکید این تحقیق در امر توسعه روستاها بر تغییرات فرهنگی است و متغییرهایی که در آن بررسی شدهاند عبارتند از: جوانان بسیجی روستا، سواد، برنامه های جهاد سازندگی، خدمات کشاورزی، تعاون روستایی، اصلاحات ارضی و صدا و سیما. روش تحقیق این پژوهش، روش مقایسهای یا تطبیقی بوده است و دو منطقه روستایی توسعه یافته و توسعه نیافته با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که سه عامل مهم در توسعه روستایی تاًثیر داشته است:1-میزان سواد و سوادآموزی، ۲- میزان حضور صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ۳- میزان اجرای اصلاحات ارضی. ترکیب سه عامل فوق نشان می دهد. که امنیت اقتصادی و اجتماعی در روستاها می تواند موجب توسعه روستاها، و ناامنی در روستاها، مانع توسعه روستاها شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factors Affecteing Rural Development

نویسنده [English]

  • ezatollah sam aram

چکیده [English]

The definition of rural development in this research is: change in the structure of rural society from traditional community to modern society. The main issue of the research was to evaluate the effects of different factors in rural development. The method of this research was quantitative comparison of some developed and undeveloped villages- The factors studied include: literacy, rates and mass media (radio and Television) usage, land reform, agricultural services, rural cooperatives, and the reformative measures of Jahad-Sazandegi. The study indicates that the most important factors in rural develornent arc literacy rates, the presence of radio and television, and the land reform. Moreover, the research showed that given social and economical security to the rural areas, the development process starts.