نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله نخست دیدگاه های رایج در زمینه آموزش و پرورش و توسعه اجتماعی - انسانی مورد بررسی و نقد قرار می گیرد. پس از آن چارچوب نظری جامع تری ارائه می شود، و در قالب آن ضمن تعریف مفهوم توسعه ملی و ذکر عمده ترین شاخص های آن به برخی از موانع توسعه ملی، مثل موانع تاریخی، چندگانگی ساختاری، انواع نابرابری ها و خاص گرایی فرهنگی نیز اشاره می شود. آنگاه نقشی که آموزش و پرورش به طور مستقیم یا غیرمستقیم، یعنی از طریق رفع موانع توسعه و ترویج عقاید و ارزش ها و نمادهای عام و مشترک در سطح ملی و بین المللی ایفا می کند مورد تحلیل جامعه شناختی قرار می گیرد. سرانجام پس از تشریح عواملی که نقش آموزش و پرورش را در توسعه ملی مشروط و مقید می سازند. نتیجه گیری لازم به عمل می آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The place and role of education in national development process

نویسنده [English]

  • mohamad abdollahi