نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده


این مقاله مطالعه‌ای در روابط برون گروهی ارامنه در جامعه ایران است. سؤال اصلی این است که نقش حافظه جمعی در منظومه هویتی ارامنه چیست و چه تأثیری در روابط برون گروهی آن‌ها گذاشته است؟ در این پژوهش برای تبیین مسئله از ادبیات موجود در زمینه مطالعات حافظه و تئوری ملی‌گرایی جدید در تلاقی با یکدیگر بهره برده شده است. استدلال اصلی این است که قدرت حافظه جمعی ارامنه که از زندگی دیاسپورایی آن‌ها ناشی می‌شود، هویت‌یابی آن‌ها را به‌صورت ملی‌گرایانه تحت تأثیر قرار داده که این امر در روابط ارامنه ایران با برون گروه تنش ایجاد کرده و آن‌ها را به سمت یک زندگی اجتماعی درون‌گرا و بسته رهنمون ساخته است. در این پژوهش برای گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های انسان‌شناختی و ژرفانگر استفاده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of Out-Group Relations of The Diasporic Armenians Through Collective Memory Mohammad Rasoli

چکیده [English]


The present article is a study of out-group relations of the Armenians in Iranian society. The main question is that what the role of collective memory is in the Armenians identity system and what effects it has on their out-group relations. In this study, the existing literature in the field of memory studies and the new theory of nationalism are referred together to explain the problem. The main argument is that the power of collective memory of Armenians which comes from their diasporic life, has affected their nationalist identification. This has brought about a tension in relations among the Armenians in Iran and out-group and led them to an introverted and isolated/ closed social life. In this study, in-depth research and anthropological methods are used to collect and analyze the data.
Key Words: Armenians(In Iran), Armenianness, Diaspora, Collective (Historical), memory, memory politics, Narration making, Outgroup relationship.
 
main categories: 1- the colonization of everyday life in urban public spaces; 2- the creation and reshaping of symbolic spaces through flanerie; 3-the differentiation/ dedifferentiation of everyday life through flanerie; 4- the carnivalization of everyday life; and 5- flanerie as an urban subculture. The main finding is that flanerie is a social practice oriented to resist the dominant and formal cultural discourse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Armenians(In Iran)
  • Armenianness
  • Diaspora
  • Collective (Historical)
  • Memory
  • memory politics
  • Narration making
  • Outgroup relationship
منابع
- ایوازیان، ماریا، معظمی گودرزی، شروین. (1388)، اشتراکات اساطیری و باورها در منابع ایرانی و ارمنی، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.
- باغداساریان، ادیک. (1380)، تاریخ کلیسای ارمنی، تهران، نشر احسان، چاپ اول.
- ذکایی، محمد سعید. (1390)، مطالعات فرهنگی و مطالعات حافظه، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 3.
- فاضلی، نعمت‌الله؛ رسولی، محمد. (1392)، بررسی روابط تعامل بین فرهنگی و شهروندی؛ پژوهشی انسان‌شناختی در ارامنه تهران، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، دوره 4، شماره 2.
- قوام، عبدالعلی؛ زرگر، افشین. (1388)، دولت سازی، ملت‌سازی و نظریه روابط بین‌الملل، چارچوبی برای فهم و مطالعه جهان دولت-ملت ها، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.
- مهدوی، محمدصادق؛ توکلی قینانی، فرحناز. (1388)، هویت قومی ارامنه، مطالعه جامعه‌شناختی عوامل مؤثر در استمرار قومی ارامنه (مطالعه موردی ارامنه تهران)، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، دوره سوم، شماره چهارم.

- Anderson, Benedict. (1983), Imagined Communities: Reflections on the Origin and the Spread of Nationalism, London; New York: Verso.
- Assmann, Jan,Czaplicka, John. (1995) Collective Memory and Cultural Identity, Cultural History/Cultural Studies, No. 65, (Spring - Summer, 1995), pp. 125-133.
- Barker,Mmartin. (1981), The New Racism, Juncton Books: London.
- Berger, Ronald. (1995). The Holocaust, religion, and the politics of collective memory: beyond sociology, Transaction Publishers, New Brunswick (USA) and London (UK).
- Boym, Sletvana. (2001), The future of Nostalsia, New York: Basic Books.
- Cehajic, S.,Brown, R.,&Castano, E. (2008). Forgive and forget? Antecedents and consequences of intergroup forgiveness in Bosnia and Herzegovina. Political Psychology, 29, 351–367.
- Chaitin, J., & Steinberg, S. (2008). You should know better: Expressions of empathy and disregard among victims of massive social trauma. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 17, 197–226.
- Cohen, Robin. (1997), Global Diaspora: an Introduction, Seattle: University of Wshington Press.
- Connerton, Paul. (1989), How Societies Remember, Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press.
- Eric Hobsbawm & Terence Ranger, ed. (1983). The Invention of Tradition. Cambridge University Press.
- Gelner, Ernest. (2009), Nation and Nationalism, Ithaca, United States.
- Halbwachs, Maurice. (1992), On Collective Memory, Chicago, The University of Chicago Press.
- Hall, Stwart. (2003), Cultural Identity and Diaspora, In J. Evans Braziel & A. Munner(Eds.), Theorizing Diaspora: a Reader. (PP. 233-146). Malden, MA; Oxford; Blackwell.
- Hobsbawm, Eric J. (1990), Nations and Nationalism Since 1780. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hoysen, Andreas. (2003), Present past: Urban Palimpsests and the Politics of Memory, Stanford, CA, Stanford University Press.
- Kymlicka, W. (1995), Multicultural Citizenship, Oxford university Press, London.
- Mack, J. E. (1990). The psychodynamics of victimization among national groups in conflict. In V. D. Volkan, D. A. Julius, & J. V. Montville (Eds.), The Psychodynamics of International Relationships (pp. 119–129). Lexington, MA: Lexington.
- Nora, Pierre. (1989), Between Memory and History: Les Lieux de Memoire, Representation, Presentation, No. 26. PP. 7-24.
- Olick, Jeffrey and Robbins Joyce. (1998), Social Memory Studies: From Collective Memory to the Historical Sociology of Mnemonic Practices, Annual Review of Sociology, No.22, PP. 105-140.
- Panossian, Razmik. (1998), Between Ambivalence and Intrusion: Politics and Identity in Armenia-Diaspora Relation. Diaspora, 7:2, 149-185.
- Safran, William. (1991), Diaspora in Modern Societis: Myths of Homeland and Return, In: Diaspora, 1(1): 83-99.
- Wretsch, James. (2002), Voices of Collective Remembering. Cambrigde, UK, Cambridge University Press.