نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده


مقاله حاضر بر اساس پژوهش میدانی در میان متخصصان علوم اجتماعی زنان انجام ‌شده و به معرفی چالش‌های پژوهش علوم اجتماعی زنان از منظر آنان پرداخته است. به‌بیان‌دیگر بررسی آسیب شناسانه وضعیت موجود، دستمایه مصاحبه با اعضاء اجتماع علمی این عرصه تخصصی قرار گرفته تا درنهایت، موانع تجربه‌ شده امر پژوهش در این حوزه در قالب مقولاتی بدست آید.
اطلاع‌رسانان در این تحقیق، متخصصان علوم اجتماعی بودند که سابقه پژوهش در حوزه زنان را در کارنامه خود داشته و برحسب تجارب خود، ارزیابی‌هایی از پژوهش‌های انجام ‌شده به‌عنوان بخشی از ساختار علمی این حیطه در جریان مصاحبه‌های نیمه سازمان‌ یافته ارائه داده‌اند.
یافته‌ها نشان می‌دهد که مهم‌ترین چالش‌های پژوهش علوم اجتماعی زنان شامل فقدان استقلال علمی پژوهشی تحقیقات سازمانی، نادیده گرفتن مسائل زنان، به رسمیت شناخته نشدن موضوع زنان در علوم اجتماعی، ضعف علمی کنشگران آکادمیک علوم اجتماعی در حوزه زنان، جوسازی و به حاشیه راندن محققان حوزه علوم اجتماعی زنان، محدودیت انتخاب موضوع، گسیختگی پژوهش‌ها از مسائل عینی زنان، بلااستفاده ماندن نتایج پژوهش‌های اجتماعی، محدودیت دسترسی به منابع علمی، اطلاعاتی و به‌طور کلی عدم تکمیل روند انباشتگی پذیری علم و درنهایت ضعف تحلیل است. هرچند بخشی از این چالش‌ها مبتلا به حوزه علوم اجتماعی در معنای عام آن است اما بخش دیگر خاص علوم اجتماعی زنان است. درمجموع باید گفت این چالش‌ها در ارتباط با یکدیگر تعریف ‌شده و حیات پژوهش علوم اجتماعی زنان را مورد تهدید قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of Social Researches in the Field of Women Studies Somayeh Sadat Shafiei

چکیده [English]


Abstract:
Doing field research among social scholars, this study explores the challenges of women studies researches from their viewpoints. In other words referring field experiences of professional expert, the challenges of doing research in the specific realm of social studies of women have been drawn. Regarding this, related scholars whom are known as the expert of women's studies, evaluate the state of researches as the part of scientific structure. Results show that dependency of organizational researches, negligence of women issues, formal rejection of women subjects in social science, scientific weakness of academic actors, marginalizing mentioned expert by demagoguery, limitation of topic selection, disconnection of researches from objective problems of women, useless of research findings, restriction of accessibility to scientific resources, process failure of integration of science and ultimately weakness of analysis are the main challenges. Although some of these are common in the sphere of social science, the others are exclusively for social studies of women. As a conclusion, it should be said that these challenges are interconnected and threaten the life of this scientific discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: research
  • social research of women
  • challenges
  • women's studies

    استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت. (1384)، اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها، بیوک محمدی، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
    آروین، بهاره. (1390)، بررسی انتقادی فرایند تولید علوم اجتماعی در ایران (با تأکید بر رشته جامعه‌شناسی)، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
    بیات ریزی، زهره. (1390)، استفاده از مطالعات اجتماعی در سیاست‌گذاری: تجارب جهانی و دلشوره های ایرانی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، ش 4.
    ذکایی، محمدسعید. (1381)، نظریه و روش در تحقیقات کیفی، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 17.
    سرایی حسن. (1375)، مقدمه‌ای بر نمونه گیری، تهران: سمت.
    شادی طلب، ژاله. (1380)، پدیدارشناسی یک تجربه؛ راه‌اندازی مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، فصلنامه پژوهش زنان، ش 1.
    فلیک، اووه. (1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
    کاظمی پور، شهلا. (1386)، بررسی و نقد تحقیقات و مطالعات زنان در ایران، همایش زن و پژوهش.
    Corbin, Juliet  & Strauss, Anselm L. , (2007). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, sage publication.
    Denzin, Norman K., (2007). Collecting and Interpreting Qualitative Materials, sage publication.
    Denzin, Norman K.  & Lincoln, Yvonna S. , (2007). The Landscape of Qualitative Research, sage publication. 
    Ritchie J & Lewis J. (2003). Qualitative Research Practice, London: sage.
    Rosengern,Karl Erik. (1994). Media effects and beyond: Culture, Socialization and Life style. London and New York Routledge.
    Silverman, David. (2001). Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text and Interaction, sage publication. 
    Starrin, B. & Dahlgren Lars.  (1996). Along The Path Of Discovery: Qualitative Methods And Grounded Theory, Studentlitteratur, Sweden.