نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده


چکیده
در کشور عراق، انفال به عملیات نظامی تخته قاپوکردن و ژنوساید کردها در شمال آن کشور اطلاق می‌شود که طی آن صدها هزار نفر نیست و نابود و حدود 4000 روستا ویران شد. هدف این مطالعه چگونگی و چرایی این مسئله است. در بعد نظری تحقیق و برای توضیح چرایی، از نظریه دولت توتالیتر و باورهای سنتی حاکم بر جامعه مکانیکی دورکیم استفاده‌ شده است. روش تحقیق اتخاذ شده این مطالعه تاریخی و تکنیک جمع‌آوری آن اسنادی است. داده‌ها حاکی از آن است که عملیاتی ویرانگر در کمتر از یک سال در یک منطقه وسیع جغرافیایی و طی هشت مرحله به انجام رسیده است. به نظر می‌رسد پی‌ریزی یک جامعه مکانیکی بر پایه ایدئولوژی بعث مبنایی دو شقی بر پایه دوست و دشمن تعریف کرده است که یکی از نتایج آن اجرای عملیات انفال بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Describe and Explain The Sociological Military Operation "Anfal" Hossein Mohammadzadeh

چکیده [English]


Abstract
In Iraq, Anfal is a name of military campaign against Iraqi Kurds during 1988 and 1989. In this campaign more than one hundred thousand of civil people were killed and injured and 4000 villages were destroyed. This study explains causes, state and dimensions of this military action. In theoretical framework theories of Totalitarian and Durkheim mechanical society were referred. Method of study was documentary. Data shows in the Anfal campaign near 182000 people were killed and infrastructures of region destroyed. It can be described as genocide of Kurdish people in Iraq by Bath forces. It was because the traditional government and new technology were dangerous for people that define as "others".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Anfal
  • Bath
  • Iraq. Iraqi Kurds

    قرآن مجبد.
    آیینه وند، صادق. (1382)، روشمندی و شرایط تحقیق در تاریخ و خلأهای موجود در تاریخ اسلام، قم، دفتر نشر معارف.
    آرنت، هانا. (1366)، توتالیتاریسم، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: جاویدان.
    اسماعیل‌زاده، خالد. (1386)، آسیب‌شناسی انفال، فصلنامه مهاباد، سال هفتم، شماره 83.
    باربیه، موریس. (1383)، مدرنیته سیاسی، ترجمه: عبدالوهاب احمدی، تهران: آگه.
    بشیریه، حسین. (1374)، جامعه‌شناسی سیاسی، تهران: نی.
    بشیریه، حسین. (1378)، توسعه سیاسی و جامعه‌مانی، تهران: نشر علوم نوین.
    دشنر، گونتر. (2011)، کرد، ترجمه: کمال‌الدین محمدی، اربیل: ئاراس.
    راش، مایکل. (1377)، جامعه و سیاست، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: سمت.
    رندل، جاناتان. (1379)، با این رسوایی چه بخشایشی، ترجمه: ابراهیم یونسی، تهران:‌ پانیذ.
    شرابی، هشام. (1385)، پدرسالاری جدید، ترجمه: سید احمد موثقی، تهران:‌ انتشارات کویر.
    علی‌احمدی، علیرضا؛ غفاریان، رئوف. (1382)، اصول شناخت و روش تحقیق، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا، شماره 46 و 47.
    علی، بختیار. (1997)، از آرزوی مرگ تا آرزوی فراموش کردن، رهه‌ند، شماره 7، سوئد.
    فتاح، آراس. (1997)، گفتگو با یوست هیلترمان، رهه‌ند، شماره 7، سوئد.
    کوئن، بروس. (1381)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران.
    کوچیرا، کریس. (1373)، جنبش ملی کرد، ترجمه: ابراهیم یونسی، تهران:‌ موسسه انتشارات نگاه.
    کوزر، لویس. (1373)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران:‌ انتشارات علمی.
    گالبرایت، جان. (1370)، آناتومی قدرت، تهران:‌ سروش.
    محامد، علی. (1391)، تفسیر تطبیقی آیه شریفه انفال، فصلنامه مطالعات تفسیری، سال سوم، شماره 9.
    محمدی نسب، مهدی. (1390)، کاربرد روش تاریخی در مطالعات مدیریت، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شمار 66.
    مندراس، هانری. (1349)، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه: باقر پرهام، تهران:‌ امیرکبیر.
    وریا، قانع. (1997)، انفال و مودیرنیته، رهه‌ند، شماره 7، سوئد.
    وینست، آندرو. (1376)، نظریه‌های دولت، ترجمه: حسین بشیریه، تهران:‌ نشر نی.
    ین، رابرت، ک. (1381)، تحقیق موردی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

    Bruienssen, M V. (2000). Kurdish society, ethnicity, nationalism.ejts.
    Human Right Watch. (1994). Bureaucracy of repression, The Iraqi Government in its own words.
    Gold berg. J. (2002), the great terror, internet.
    Middle east watch report. (1998). Genocide in Iraq, introduction.
    Middle east watch report. (1998). Genocide in Iraq, First Anfal, the siege of Segelu and Bergelu, February, 23, March.
    Middle east watch report. (1998). Genocide in Iraq, Second Anfal, Qara dagh. March-22 April.
    Middle east watch report. (1998). Genocide in Iraq, third Anfal, Germian, April.
    Salih. K. (2002). Anfal the Kurdish genocide in Iraq, Goteborg University.
    Shoresh, Sh. (2011). Anfal, the Iraqi states genocide against the Kurds, Erbil, Iraq.
    Stansfield Gareth. (2006). Finding a dangerous equilibrium: Internal politics in Iraqi Kurdistan-parties, tribes, religion and ethnicity reconsidered, SAQE, Lebanon.
    Stansfield Gareth. (2003). Iraqi Kurdistan, routledge.London and New York.
    The vanish trial A report from human right watch, ch 13.
    Yildiz Kerim. (2005). The Kurds in Iraq, the past, present and future, Pluto press, London.