نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشکده علوم اجتماعی- دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

شیوع کرونا با تأکید بر فاصله‌گیری اجتماعی سبب شد تعاملات اجتماعیِ درون بافت‌های قومی از لحاظ کمّیت و کیفیت دستخوش تغییراتی گردد. بر همین اساس تحقیق حاضر بر پدیدارشناسی تجربه‌زیسته لک‌زبانان شهرستان بروجرد از تعاملات اجتماعی پس از مواجهه با شیوع کرونا متمرکز شده است. تحقیق پدیدارشناسی حاضر به منظور تحلیل داده‌ها از تکنیک موستاکاس بهره برده است. تعداد 16 نمونه به صورت هدفمند و تا اشباع نظری انتخاب شده و داده‌ها به روش مصاحبه‌ی عمیق گردآوری شده است. همچنین از مشاهده‌ی مشارکتی (10 مشاهده‌ی میدانی) به منظور گردآوری داده‌های بیشتر استفاده شده است. بر اساس نتایج کدگذاری و تحلیل داده‌های میدانی، مفهوم «تعامل قومی پساکرونا» شامل 8 خوشـه‌ی اصلی است که عبـارتند از: 1)مجال یافتن عاملیت انسانی، 2)اجتماعی‌شدن تعامل، 3)پیوسته شدن اعضای قوم، 4)بابرنامه‌شدن تعامل،‌ 5)علمی-عقلانی شدن بنیان معرفتی تعامل، 6)غایتمند شدن تعامل، 7)بیش‌دیجیتالی شدن تعامل، و 8)نمود یافتن نقش عاملیت ناانسانی. به طور کلی مخاطره‌ی کرونا به مانند شوکی عمل کرده که فرصت ابراز فردیت را برای اعضای جامعه‌ی قومی لَک فراهم آورده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A phenomenological study of the lived experience of the Lak Zabans of Borujard city of social interactions after facing the outbreak of Corona

نویسندگان [English]

  • Abdul Reza Navah 1
  • karim rezadoost 1
  • said moidfar 2
  • narges khoshkalam 3

1 Associate Professor, Department of Social Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Faculty of Social Sciences, university of tehran

3 PhD student in Sociology, Department of Social Sciences, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran Ahvaz University, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

With the emphasis on social distancing, the outbreak of Corona caused social interactions within ethnic contexts to undergo changes in terms of quantity and quality. Based on this, the current research is focused on the phenomenology of the lived experience of Borujerd city speakers of social interactions after facing the outbreak of Corona. The current phenomenological research has used the Moustakas technique to analyze the data. The number of 16 samples was selected purposefully and until theoretical saturation, and the data was collected by in-depth interview method. Collaborative observation (10 field observations) was also used to collect more data. Based on the results of coding and field data analysis, the concept of "post-corona ethnic interaction" includes 8 main clusters, which are: 1)the opportunity to find human agency, 2)the socialization of interaction, 3)the continuity of ethnic members, 4 )the digitalization of interaction, 5)the scientific-rationalization of the epistemic base of interaction, 6)the purposeful interaction, 7)the hyper-digitalization of interaction, and 8)the appearance of the role of inhuman agency. In general, the threat of Corona has acted as a shock that has provided the opportunity for the members of the ethnic community of Lak to express their individuality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona
  • Post-Corona
  • Social Interactions
  • Lak Race
  • Phenomenology