نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گسترش فضای مجازی و شبکه‌های ارتباطی با ایجاد تغییراتی در جامعه ایرانی، به ساحتی برای ساخت و روایت خود و زیست جهان اجتماعی تبدیل شده است. پزشکان از قشرهای اجتماعی هستند که حضوری پرسش‌برانگیز در فضای مجازی و به‌ویژه شبکه ایکس دارند. تبار تاریخی پزشکی به‌عنوان نهادی دارای پایگاه حرفه‌ای در‌هم‌تنیده با ناشناختگی، اقتدار و اعتبار بالا است؛ درحالی‌که خاص‌بودگی دنیای مدرن تقدس‌زدایی و اسطوره‌زدایی از هر امری است. این پژوهش به روش مردم‌نگاری مجازی و در رویکرد تفسیری تفهمی به تحلیل مضمون توییت‌های پزشکان در سال‌ 2023 در شبکه ایکس پرداخته و چهار الگوی معنایی غالب را شناسایی کرده است که عبارتند از برآمدن سوژه بیمار و استیضاح پزشک، هراس از برآمدن طب سنتی و انحصارزدایی از درمان، برساخت تصویر پزشکی در دو قطب مافیا و شهید راه سلامت و خودِ پزشک تحقق نیافته. به‌طورکلی، با گسترش شبکه‌های ارتباط مجازی، فرایند افسون‌زدایی و اقتدارزدایی از پزشک و پزشکی شتاب بیشتری گرفته و هاله قداست و رمز و رازوارگی پیرامون نهاد پزشکی با فراخوانش پزشک به مرکزیت رو‌به‌رو شده که در فرایندی بازاندیشانه خودِ پزشک، زیست جهان پزشکی و مصائب آن روایت می‌شود.

 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Overthrown from the Kingdom Palace; Understanding the Lifeworld of Medicine on Twitter (X)

نویسنده [English]

  • Tahereh Khazaei

Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

 
The expansion of the virtual space and communication networks has changed Iranian society by providing a sphere for constructing personalized narratives of the social lifeworld. Physicians are a social class with a dubious presence in the virtual space, especially on X. The genealogy of medicine is known as an institution professionally entwined with ambiguity, authority, and authenticity. On the other hand, the modern world is characterized by deconsecrating and demystification. The current research is a netnography that relies on verstehen to understand the physicians’ twits on the X social medium in 2023. The four dominant conceptual patterns extracted in our thematic analysis include the emergence of the patient subject and the interpellation of the doctor, fearfulness about the emergence of traditional medicine that de-monopolizes health, the physician’s constructs from mafia to the martyr of health, and the unactualized alienation of the physician. Overall, the expansion of virtual social media has accelerated the physicians’ disempowerment and demystification as a result of which the sacred, ambiguous aura around the physician has encountered a call to the center, providing the reflexive narration of the physician, his lifeworld, and his problems.
Keywords: Reflexivity, Virtual Space, Physician’s Lifeworld, X (Twitter), Iranian Society.
 
 
Introduction
Today, social media and the virtual space compete with the physical world as one of the main spheres of modern life. Providing people with shared interests to gather around each other via the possibility of visual and written dialogue, the virtual space has introduced new experiences of constructing and narrating the self. Despite their widespread filtering, Telegram, Instagram, and X are among the most popular social media in Iran. Among other social classes in Iran, physicians have a distinct presence in X as an elite social medium.
As an expert institution, medicine is of high status, authenticity, authority, and income. In cosmologic worldviews, disease and medicine are connected to mythical and metaphysical beliefs as well as concepts such as destiny, magic, and enchantment, while in the theological worldview, they pertain to God’s wrath and atonement of sins, and in popular culture, they are connected to healing and miracle (Salehi, Zokai & Ekhlasi, 2019; Adam, Herzlich, 2006; Masoudnia, 2010; Svenaeus, 2021). In Islamic beliefs, the physician is revered as God’s hand that heals (Mohaghegh Damad, 2016; Sadr, 2011; Kiyani, 2012). With such a genealogy that rivals bordering professions such as Traditional medicine, medicine finds mysterious, latent characteristics that distinguish it from the non-physician others while even the emergence of modern medicine has not removed the sacred, metaphysical, mysterious aura that it is traditionally endowed with. Following widespread social changes, medicine and physicians have faced a call to the center and to self-narration in the communicative sphere that social media provides. Though the process is global in scope, it pertains to specific Iranian particularities that go back to the simultaneous paradoxical claim of traditional medicine to scientific and Islamic originality and the duality of the science/medicine vis-à-vis culture and politics in the Iranian polemic society.
Research Question(s)
In this research, we answer two questions: what is the physicians’ narrative of medicine and their lifeworld in the X (Twitter) social media? How is this narrative framed and in what conceptual pattern is it interpreted?
Literature Review
Following the deinstitutionalization and detraditionalization of all traditional and premodern institutions, and the limiting and threatening of the validity and authority of meaning and images constructed by them (Martuccelli, 2002; Martuccelli and de Singly, 2012), the physician and medicine as the legacy of both tradition and modernity that carry an aura of ambiguity, magic, and sanctity are no exempt from rethinking and reconstructing their images and narratives. The process of disempowering medicine found momentum with the initial attempts at understanding it as a science with material, earthly, and learned skills around the body (Salehi, 2019) that in the late 20th century faced uncertainties about the novel medicalization methods (Starr, 1982), critics of the pathogenicity of modern medicine (Illich, 1976 and 1975) and the capability of modern medicine in healing in contemporary society. With medicine’s authority under challenge, the subject of medicine was interpellated in the sense that the physician was summoned to give an account of himself as an opportunity open to the once impossible experience of realizing the individual self as the reflexive self (Martuccelli de Singly, 2012). With the physician called to the center to self-narrate, social media turned into a major context for the narration of the physician’s social lifeworld.
Materials and Methods
The theoretical approach of this research is verstehen, the field and object of the research are chosen using netnography (Kozinets, 2006), and classic thematic analysis is used for the analysis of findings. The field includes the twits of 50 Iranian general practitioners and professional doctors (male and female) in 2023 in the X social media that center on narrating their experiences and analyses relevant to medicine in Iran.
Results
The emergence of the patient and the interpellation of the physician (the increased medical knowledge of the patient, state’s intervention in providing cheap medical services, insurance agents and the evaluation of the physicians’ merits), fearfulness of the emergence of traditional discourse and the demonopolization of medicine (criticizing the university for legitimating traditional medicine, criticizing the state for defining policies in favor of Islamic medicine, delegitimizing the outdated methods of traditional medicine as the instance of fraud), the construction of the physician’s image in the two extremes of mafia and health martyr (the profit-making nature of medicine and its desanctifiication, self-interested medicine as against the historical and cultural genealogy) and the physician’s unactualized self (the experience of medicine in the cleavage between reality and the constructed image, boredom in the experience of medicine, the lack of context for practicing the learnt knowledge and the resulting alienation in the personal experience of physicians) are the dominant meaning patterns in the analysis of twits. 
Information Table of Doctors and their Pages in X Communication Network
Medical Verification/ Medical Number


Medical Expertise


Gender


X Account


Number


Followers - content of tweets


Neurosurgeon


Male
 


@kazemo_sarp


1
Followers - content of tweets


Surgeon


Male
 


@pedipayam


2
n.m.: 134915


General Physician
 


Male
 


@RLaripour


3
n.m.: 21194


Neurologist


Male
 


@drbabakzamani


4
n.m.: 22513


Vascular and Trauma Surgeon


Male
 


@MrZafarghandi


5
n.m.: 91913


Oncologist


Male
 


@OmidrezaieDr


6
Followers - content of tweets


General Physician
 


Male
 


@k_md_29


7
Followers - content of tweets


General Physician
 


Female


@Drshahrzad80


8
Followers - content of tweets


General Physician
 


Male
 


@drcitalopram


9
Followers - content of tweets


General Physician
 


Male
 


@sheykholtabib


10
Followers - content of tweets


Orthopedist


Male
 


@Mahmouddream1


11
Followers - content of tweets


General Physician
 


Male
 


@khodesheh


12
n.m.: 149053


General Physician
 


Male
 


@smmirkhani


13
Followers - content of tweets


General Physician
 


Male
 


@Azimut1400


14
n.m.: 77415


General Physician
 


Male
 


@SMoattar


15
Followers - content of tweets


General Physician
 


Female


@thecatloverrr


16
Followers - content of tweets


General Physician
 


Male
 


@MahdiR86388324


17
Followers - content of tweets


General Physician
 


Female


@negarmr96


18
Followers - content of tweets


General Physician
 


Male
 


@litt_lebowski


19
Followers - content of tweets


Knee Surgeon


Male
 


@rasulghm


20
Followers - content of tweets


Internist


Male
 


@Dr_reza_safaei


21
Followers - content of tweets


General Physician
 


Female


@faryadbseda


22
n.m.: 104691


Anesthesiologist


Male
 


@e_bastan


23
Followers - content of tweets


General Surgeon


Male
 


@RPORED4/ RPO


24
Followers - content of tweets


Neurologist


Male
 


@Naseh Mohi


25
Followers - content of tweets


General Physician


Male
 


@rhamed32


26
Followers - content of tweets


Neurosurgeon


Male
 


@sm_sinuhe


27
Followers - content of tweets


Surgeon


Male
 


@Mahmouddeream1


28
n.m.: 31395


Neurologist


Male
 


@JavadAmeliMD


29
n.m.: 108208


Breast Surgeon


Male
 


@drhamidahmadi


30
Followers - content of tweets


Radiologist


Male
 


@legendoffall_


31
Followers - content of tweets


Cardiologist


Male
 


@rezaaa1986


32
Followers - content of tweets


General Physician


Male
 


@NimaValiollah


33
n.m.: 129155


Anesthesiologist


Male
 


@Amirhos10096134


34
Followers - content of tweets


General Physician


Male
 


@poetofdoctors


35
Followers - content of tweets


General Physician


Male
 


@ehsan7j


36
n.m.: 140597


Internist


Male
 


@dfereydoonzadeh


37
Followers - content of tweets


Internist


Male
 


@cinnora60


38
Followers - content of tweets


General Physician


Male
 


@CardiacTabib


39
Followers - content of tweets


Renal Surgeon


Male
 


@father64699029


40
Followers - content of tweets


General Physician


Male
 


@abolfazl_hm


41
n.m.: 55904


Renal Surgeon


Male
 


@aliboskabady


42
Followers - content of tweets


Eye Surgeon


Male
 


@mojtaba81305517


43
Followers - content of tweets


Endocrinologist


Female


@Drabandokht


44
Followers - content of tweets


General Physician


Male
 


@sarmadnou


45
n.m.: 129153


Ophthalmologist


Male
 


@abdulrahimami11


46
Followers - content of tweets


Urologist


Male
 


@monsoeursepehr


47
n.m.: 118864


General Physician


Male
 


@mahdiarSaeedian


48
Followers - content of tweets


General Surgeon


Male
 


@usiriss


49
n.m.: 161611


General Physician


Female


@Kamranifaeze1


50
 
Conclusion
With the expansion of the virtual space, the presence of doctors for protecting their authority, constructing meaning, and maintaining change in social intersubjectivity is inevitable. This presence is a shift from a monologue communication, neglecting and not listening, to dialogue with oneself, threatening others, and limiting the power of medicine. In a metaphoric sense, the physicians were, in their cultural and historical genealogy, the inhabitants of impenetrable fortresses whose doors were closed to outsiders. The hegemony of medicine entwined with myth, magic, and metaphysical matter had made the physician needless to speak out himself. With the advent of social changes and the demystification and desanctification of medicine and the physician, however, the foundations of the fortress trembled, and the physician was summoned to the center. He should have come down from his castle to an equal footing with others to narrate his medical lifeworld and himself. The expansion of the virtual space has led to the formation of the network society which is an accessible, non-hierarchical, intimate, and equal space against the traditional society. Talking of himself in the virtual space and criticizing medicine in the intersubjectivity of Iranian society, the physician attempts to preserve his authority while at the same time presenting a more real image of himself to give a diverse, varied image of medicine that dismantles the traditional homogenized image. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reflexivity
  • Virtual Space
  • Physician’s Lifeworld
  • X (Twitter)
  • Iranian Society

 

Abélès, M. )2008(, Anthropologie de la globalisation, Paris: Payot.
Adam, Ph., Herzlich, C. (2006). Sociologie de la maladie et de la medicine. translated into Persian by Lawrence Donya Kotobi. Tehran: Ney Publication [In Persian].
Adib Haj Bagheri, M., Parvizi, S., & Salsali, M. (2006), Qualitative Research Methods, Tehran: Bushra.
Amir-Ebrahimi, M. (2008). Transgression in narration: The lives of Iranian women in cyberspace. Journal of Middle East Women’s Studies, 4(3), 89-118. https://doi.org/10.2979/MEW.2008.4.3.89.
Boudon, R., Bourricaudm F. (1982). Dictionnaire critique de la sociologie. translated into Persian by Abdolhossein Nikgohar. Tehran: Farhang-e-Moasser.
Bynum, W., (2018), History of Medicine, translated by Fahima Mokhbar Dezfuli, Tehran: Sina.
Cahoone, L., (2003). From modernism to postmodernism, an anthology expanded, Persian editor: Abdul Karim Rashidian, Tehran: Ney Publishing.
Callinicus, A., (2004). Social theory: A historical introduction, translated by: Akbar Masoumbeigi, Tehran: Agah.
Castells, M., (2001). The rise of the network society. translated by: Ahad Aliqlian and Afshin Khakbaz, Tehran: New Design.
Cefaï, D. (1998). Trois études théoriques de sociologie phénoménologique, Phénoménologie et sciences sociales. Travaux de Sciences Sociales, 223-28.
De Sousa Santos, B. (2011). Épistémologies du sud. Études rurales, 21-49.
Dubreuil, A., & Hazif-Thomas, C. (2013). Le Web, nouveau vecteur d’exigences dans la relation médecin–malade: quid des internautes âgés? NPG Neurologie-Psychiatrie-Gériatrie, 13(77), 243-249.
Ebrahimnejad, H., (2022). Medicine in Iran: Profession, Expertise and Politics (1343-1193 AH), translated by Mohammad Karimi and Morteza Veisi, Tehran: Shirazeh Kitab Ma. [In Persian].
Ehrenberg, A. (1991). Le culte de la performance. Paris: Calmann-Lévy.
Ehrenberg, A. (1995). L’individu incertain. Paris : Calmann-Lévy.
Ehrenberg, A. (1998). La fatigue d'être soi: dépression et société. Paris : Odile Jacob.
Eisenstadt, S. N. (2004). La modernité multiple comme défi à la sociologie. Revue du MAUSS, 24(2), 189-204.
Elliott, A., (2023). Contemporary Social Theory: An Introduction, translated by: Jamal Adhami, Tehran: Logos.
Fromm, E (1989). The safe society, translated by Akbar Tabrizi, Tehran: Behjat.
Gaglio, G. (2010). Consommation d'informations sur Internet et modulation de la relation aux médecins. Le cas d'aidantes de malades atteints d'une pathologie lourde. Sociologies pratiques, 20, 63-74. https://doi.org/10.3917/sopr.020.0063
Ghazi Tabatabai, S.M., Vedadhir, A.A., & Mohseni Tabrizi, A., (2007). Medicalization as a game: an analysis of the social construction of human issues. Journal of Human Sciences - (53 (special issue of sociology)), 289-324. SID. https://sid.ir/paper/66745/fa [In Persian].
Hardey, M. (2004). Internet et société: reconfigurations du patient et de la médecine? Sciences sociales et santé, 22(1), 21-43.
Hérichon, E. (1969). Erich Fromm, Société aliénée et société saine: du capitalisme au socialisme humaniste: psychanalyse de la société contemporaine. L'Homme et la société, 11(1): 230-233.
Hine, C., (2006). Virtual Ethnography, paper presented at Centre for Research into Innovation, Culture and Technology, Brunel University, UK, URL (Accessed on 12/ 14/ 2011).
Illich, I. (1975). Némésis médicale (Vol. 9, pp. 351-364). Paris: Seuil.
Illich, I. (1976). Limits to medicine. Boyars.
Karami Ghahi M. T., (2022). Gender and the Understanding of Women’s Subjectivity in Home Quarantine under COVID-19. Social Sciences, 29(99), 89-132. doi:10.22054/qjss.2023.76686.2716. [In Persian].
Karam ghahi, M. T., Khazaei, T., Oujian, P. (2023). Women’s Narratives of Iranian Family’s Experience of Home Quarantine under Covid-19. (in Persian). Sociological Review, 30(1), 207-228. doi: 10.22059/jsr.2023.361250.1869. [In Persian].
Kelley, F. L. (2007). Face-time: The construction of identity on Facebook (Doctoral dissertation, Miami University).
Kiyani, M., (2012). Medical ethics and law. Scientific Journal of Medical Organization of the Islamic Republic of Iran, 30(4), 395-399. SID. https://sid.ir/paper/483260/fa [In Persian].
Kozinets, R. V. (2006). Netnography. Handbook of qualitative research methods in marketing, 129, 142.
Lechte, J., (2013). Fifty key contemporary thinkers: From structuralism to postmodernism, translated by: Mohsen Hakimi, Tehran: Khojaste.
Macé Eric (2015), L’après-patriarcat, Paris, Seuil.
Marcum, J A. (2008). In Introductory Philosophy of Medicine: Humanizing Modern Medicine. translated into Persian by Pirouzeh Shahbaz et al. Tehran: Lohe Fekr.
Martuccelli, D., de Singly, F., (2012). Les sociologies de l'individu, Armand colin, Paris
Martuccelli, D., (2002). Grammaire de l'individu. Gallimard. Paris.
Masoudnia, E. (2010). Medical Sociology. Tehran: Publication of Tehran Uni. [In Persian].
Merriam, Sh. B. (2015), Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation, translated by: Noorullah Pasha, Tehran: Jame’e va Farhang Publication. [In Persian].
Méadel, C.& Akrich, M. (2010). Internet, tiers nébuleux de la relation patient-médecin. Les Tribunes de la santé, 29, 41-48. https://doi.org/10.3917/seve.029.0041
Mohaghegh Damad, S. M., (2016). Sanctity of the medical profession (editorial), Iran's Medical Ethics and History, 9(6), 1-4. SID. https://sid.ir/paper/517915/fa. [In Persian].
Mohseni, M., (2020). Sociology of Medicine and Health, Tehran: Tahoori [In Persian].
Nelzin, L. (2017). Communautés Virtuelles Médicales: les Motivations et les Freins à la Participation.
Oliya, M. B., (2016). Medical technology and the concern of moving away from the principle of medicine, Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 24(7), 0-0. SID. https://sid.ir/paper/514262/fa. [In Persian].
Paugam, S. (2018). Les 100 mots de la sociologie. Que sais-je.
Perreau, L. (2010). Alfred Schütz et le problème du monde de la vie. Philosophie, (4), 35-54.
Pink, S., Horst, H., Lewis, T., Hjorth, L., & Postill, J. (2015). Digital ethnography: Principles and practice.
Sade-Beck, L. (2004). Internet ethnography: Online and offline. International Journal of Qualitative Methods, 3(2), 45-51.
Sadr, S. Sh., (2011). Ethics and medical law. Scientific Journal of Medical Organization of the Islamic Republic of Iran, 29(1), 93-95. SID. https://sid.ir/paper/457185/fa. [In Persian].
Saks, M. (2004). The alternatives to medicine. In Challenging medicine (pp. 112-131). Routledge.
Salehi, A. (2019). Medical authority. Tehran: Agah [In Persian].
Salehi, A., Zokaei, M., & Ekhlasi, E. (2019). Authority in Medical Practice: From Coercion to Empathy A Critical Ethnographic Study in Tehran. Social Sciences, 26(85), 136-164. doi: 10.22054/qjss.2019.33750.1868. [In Persian].
Scambler, G., & Higgs, P., (2019). Modernity, Medicine and Health, translated by: Mehsa Alaa, Tehran: Farhameh. [In Persian].
Schütz, A. (1998), Éléments de Sociologie Phénoménologique, L'Harmattan, Paris.
Seidman, S., (2009). Contested knowledge, social theory today, translated by: Hadi Jalili, Tehran: Ney Publishing. [In Persian].
Svenaeus, F., (2021). The Hermeneutics of Medicine and the Phenomenology of Health: steps towards the philosophy of medical work, translated by: Mohammadreza Akhlaghimanesh, Tehran: Farhameh. [In Persian].
Tafreshi, A. A., (2018). The study of discursive rotation in the meaning of doctor and medicine between the years 2014 to 2016, text mining of Twitter, focusing on the issue of Abbas Kiarostami's death. International Web Research Conference. SID. https://sid.ir/paper/897633/fa. [In Persian].
Tavakal, M., & Armstrong, D., (2012). Sociology of Medicine, Tehran: Hoghoughi.
Thoër, C. (2013). Internet: un facteur de transformation de la relation médecin-patient?. Communiquer. Revue de communication sociale et publique, (10), 1-24.
Thompson, P.,& Upshur, R., (2020). Philosophy of medicine: an introduction, translated by: Mohammad Mehdi Hatef, Tehran: Samt. [In Persian].
Toombs S. K. (2018), Meaning of Illness: A Phenomenological Account of the Different Perspectives on the Physician and the Patient, translated by: Mohammad Reza Akhlaghimanesh, Tehran: Farhameh Publication. [In Persian].
Varijkazemi, A. (2022). The Genesis of Academic Influencers in Iran. Research in Deviance and Social Problems, 4(2): 1-33. [In Persian].
Zokaei M.S., (2020). The Art of Conducting Qualitative Research, from Problematization to Authoring. Tehran: Agah Publication [In Persian].
Zokai, M. S., & Veisi, S., (2019). Virtual life in Iran, Tehran: Agah. [In Persian].
 
 
استناد به این مقاله: خزائی، طاهره. (1402). هبوط از قلعه سلطانی؛ فهم زیست جهان پزشکی در توئیتر (ایکس)، فصلنامه علوم اجتماعی، 30(101)، 75-123.   DOI: 10.22054/qjss.2024.77941.2748
 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...