نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار برنامه ریزی شهری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکتری جامعه شناسی فرهنگی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

10.22054/qjss.2023.68955.2549

چکیده

بهره‌گیری از الگوهای موفق ارزش کار در فرهنگ‌های گوناگون که با فرهنگ خودی انطباق دارند، باعث ارتقای سازمان‌ها می‌گردند. انتخاب سازمان‌های مردم‌نهاد به دلیل پویایی آنها و محلۀ هرندی به دلیل اهمیت و پرچالش بودن آن صورت گرفت. تطبیق یافته‌های میدانی که با روش‌های مشاهده، مصاحبۀ عمیق و نیمه-ساختاریافته و گروه‌های کانونی بدست آمده بودند با ارزش‌های کار که به‌صورت اسنادی بدست آمده بودند نشانگر وجود ارزش‌های کار عمومی همچون فردگرایی همراه با برخی ویژگی‌های جمع‌گرایانه، خودمداری و نیز رقابت است. از طرفی با مقایسۀ ارزش‌های کار این سازمان‌ها با الگوهای سه‌گانۀ بینافرهنگی شامل الگوی شرقی، الگوی اسکاندیناوی و آمریکایی برخی ویژگی‌ها همچون نبود قراردادهای دقیق و کار گروهی، فاصلۀ قدرت بالا، اهمیت داشتن ارشدیت، نبود معیارهای شایستگی، تأکید کمتر بر یادگیری و حافظۀ سازمانی و وجود همیاری‌های مقطعی، ساختارسلسله‌مراتبی خشک، تأکید کمتر بر رفاه، ناتوانی در پیوند ارزش‌های سنتی و جدید، عدم پذیرش برنامه‌های بلندمدت، نبود سیستم یکپارچۀ ملی و نیز احساس بی‌عدالتی از نوع صاحب حق بودن دیده شدند. شکل‌گیری سیستم مدیریت یکپارچه که بتواند ضمن افزایش اشتراکات، منافع فردی سازمان‌ها را نیز تأمین نماید ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide an intercultural model of work values and its application in the study of cooperation space of non-governmental organizations at Harandi neighborhood of Tehran

نویسندگان [English]

  • Mitra Azimi 1
  • Simin Veisi 2

1 Assistant professor of Urban Planning, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 PhD in Cultural Sociology, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Utilizing successful models of work value in different cultures that are compatible with our culture, will improve organizations. Non-governmental organizations were chosen because of their dynamics and Harandi neighborhood because of their importance and challenges. Adapting the field findings that were obtained through observation methods, in-depth and semi-structured interviews, as well as focus groups, with work values, which were obtained from documents, indicating the general work values such as individualism with some collectivist characteristics, idioceentric, and competition. On the other hand, by comparing the work values of these organizations with the three intercultural models including the Eastern model, the Scandinavian model, and the American model, some characteristics such as the existence of inaccurate contracts, high power distance, Importance of seniority, Lack of competency criteria, Less emphasis on learning and organizational memory and the existence of cross-sectional collaborations, soulless hierarchical structure, Less emphasis on welfare, inability to reconcile traditional and modern values, rejection of the power distance, rejection of long-term plans, lack of a unified national system, and a sense of injustice especially entitle type among them were seen. The formation of an integrated management system that can increase the commonalities and provide the individual interests of the organizations seems necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work values
  • cooperation space
  • NGOs
  • the global model of work value
  • Harandi neighborhood