نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 کارشناسی ارشد انسان شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22054/qjss.2023.68335.2537

چکیده

این مقاله به بررسی وضعیت خانه و قلمرو در میان مهاجران کاکاوندی در دهه‌های 1370، 1380 و 1390 می‌پردازد. رویکرد نظری مبتنی بر آراء دورشمیت دربارة خانه در فضای جهانی است. روش پژوهش مردم‌نگاری و فنون گردآوری مشاهده، مصاحبه و تجربه زیسته هستند. یافته‌ها نشان می‌دهند که مشکلات زندگی مهاجران در شهرهای هرسین و کرمانشاه به همراه سیاست‌های دولت که در راستای عمران روستایی بود سبب‌ساز دو پویش شد. نخست، بازگشت به روستا بود که تغییراتی مانند «بوروکراتیزه شدن زندگی روزمره روستایی»، «کارکرد زدایی از خانه روستایی» و «شهری شدن روستا» را به همراه داشت. دوم، مهاجرت به استان تهران و البرز بود. این مهاجران در مناطقی ساکن شدند که فضاهای شهری مناسب برای تحقق امر اجتماعی نداشتند. دوری از جماعت و تک افتادگی در مقصد جدید، قلمرو خانه را برای آنان به درب آپارتمان فروکاست. سرانجام، کاکاوندها برای تحقق امر اجتماعی از مناسک سوگ و شبکه‌های اجتماعی به دلیل سیالیت و فضامندیِ آن‌ها کمک گرفتند. آنان خانه خویش را در فضای اجتماعی مبسوط تعریف کردند. افرادی که در عالم واقع ارتباط خویش با پیشگاه کاکاوند را از دست دادند به‌مرور با فرسایش هویت روبرو گشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Home and Territory among Kakavandi Migrants from "1991" to "2022"

نویسندگان [English]

  • Siavash Gholipoor 1
  • Mohsen Gholipour 2

1 Associate Professor of Sociology, Razi University, Kermanshah, Iran

2 MA of Anthropology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article examines the state of home and territory among Kakavandi immigrants from "1991" to "2022". The theoretical approach is based on Durrschmidt's views about home in the global space. The research method is ethnography and collection techniques are observation, interview and lived experience. The findings show that the life problems of the immigrants in the cities of Harsin and Kermanshah along with the policies of the government, which were in line with rural development, caused two sweeps. First, it was the return to the village, which brought changes such as "Bureaucratization of rural daily life", "Defunctionalization of the village house" and "Urbanization of the village". The second was the migration to Tehran and Alborz province. These immigrants settled in areas that did not have suitable urban spaces to fulfill social needs. Being away from the community and being alone in the new destination has reduced the territory of the house to the door of the apartment for them. Finally, the Kakavands took help from mourning rituals and social networks due to their fluidity and spaciousness to realize the social issue. They defined their home in an extended social space. People who lost their connection with Kakavand's presence in the real world gradually faced the erosion of their identity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • House
  • Village Urbanization
  • Spaciousness
  • Territory
  • Kakavand
Augé, M. (2008), Non-Places: Introduction to an anathropology of supermodernity, translated into Persian by Manouchehr Farhumand. Tehran: Daftare Pazhouheshhaie Farhangi.
Bayat, K. (1994). Lorestan operation, documents of Brigadier Mohammad Shahbakhti. Tehran: Shiraze [In Persian].
Berger,P., Berger, B. and Kellner H. (2015), The homeless mind: modernization and consciousness, translated into Persian by Mohammad Savaji. Tehran: Ney.
Berman, M. (2000), All that is slid melts int air,the expirience of modernity, Translated into Persian by Morad Farhadpour. Tehran: Tarhe No.
Brewer,J (2005), Ethnography, Open University Press.
Brix, J (2006), Encyclopedia of Ethnography. Vol 2, Sage Publication.
Demant Mortensen, I. (1998), Nomads of Luristan: history, material culture, and pastoralism in western Iran, translated into Persian by Mohammadhosein Aria. Tehran: Pazhuhande.
Durrschmidt,J. (2017), Everyday lives in the global city, Translated into Persian by Siavash Qolipour and Alireza Moradi. Tehran: Tisa.
Fetterman, D (2010), Ethnography, London, Sage.
Giddens, A. (1998).Consequences of modernity, translated into Persian by Mohsen Solasi. Tehran: Markaz
Hall, S. and Grossberg, L. (2017), The problematic of identity in cultural studies: identity and globalization, translated into Persian by Siavash Qolipour and Alireza Moradi. Tehran: Pazhuheshgahe farhang, honar va ertebatat.
Hammersly, M& Atkinsom, P (2007), Ethnography: Principle in Practice, London: Tavistok.
Heidegger, M. (1999), “Building, dwelling, thinking” in the philosophy of technology, translated into Persian by Shapour Etemad. Tehran: Markaz.
John B, T. (2017), Media and modernity, translated into Persian by Masud Ohadi. Tehran: Soroush
Management and Planning Organization, (2017), Demographic report of Kermanshah province: Kermanshah Governorate. [In Persian].
Management and Planning Organization, (2017), Urban system report of Kermanshah province, Kermanshah Governorate. [In Persian].
Morley, D. (2000), Home Territoris; Media, Mobility and Identity, London: Routledge.
Murchison, J M. (2013), Ethnography: designing, conducting, and presenting your research, translated into Persian by Seiedqasem Hasani. Jmeshenasan.
Norberg Shulz, C. (2008), The concept of dewlling: on the way to figurative architecture, translated into Persian by Mahmoud Yaramiri. Tehran: Agah.
Qolipour, S. (2019), Anthropology of mourning in the Kakavand tribe, Iranian jurnal of Anthropology . 24: 125-147. [In Persian].
Rapoport, T. (2016), Anthropology of the house, translated into Persian by Khosro Afzalian. Mashhad: Kasra.
 
 
 
استناد به این مقاله: قلی­پور، سیاوش.، قلی­پور، محسن. (1401). قلمروهای خانه و تغییرات آن در میان مهاجران کاکاوندی در دهه‌های "1370"، "1380" و "1390"، فصلنامه علوم اجتماعی، 29(96)، 163-201.
DOI: 10.22054/qjss.2023.68335.2537
 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...