نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مطالعات زنان،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

حیا در جامعه ایرانی همواره از ارزش‌های فرهنگی محسوب شده و اگرچه کاربرد عام دارد ولی از گذشته بخش مهمی از زنانگی آرمانی جامعه ایرانی را تشکیل داده است. علاوه بر فرهنگ، در گفتمان دینی رسمی نیز بر حیا تأکید می‌شود و پیوند وثیقی نیز با حجاب و برخی رفتارهای زن دارد. چنین رویکردی موجب شده است با کمترشدن تمایل زنان به الگوهای مطلوب رسمی حجاب در سال‌های اخیر، این ذهنیت ایجاد شود که حیا از جامعه رخت بسته است. اما در جامعه امروز حیا صفتی مهم و زنده است و شاید بتوان از تغییر معنای آن نزد زنان صحبت کرد. در این پژوهش به دنبال کشف معنای حیا در نزد زنان ایرانی و درک و تصور ایشان از این مقوله، با اتخاذ رویکرد پدیدارشناختی و استفاده از روش تحلیل مضمونی، ضمن مصاحبه عمیق نیمه‌ساخت‌یافته با 20 نفر از زنان 18 تا 35 سال به ارائه صورت‌بندی از معانی حیا نزد زنان ایرانی پرداخته شد. سه مقوله اصلی «سیاست رهایی‌بخش- سیاست زندگی»، «بازاندیشی مقید و هم‌دلانه» و «ساخت رسمی تجسدیافته»، مقولاتی بودند که استخراج شدند و گویای سه دسته مواجهه زنان ایرانی با مقوله حیاست که توانسته فضای بین‌الاذهانی زنان در نسبت با این مفهوم را شکل دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's perception of modesty

نویسندگان [English]

  • Mohammadtaghi Karami 1
  • Shima Aliabadi 2

1 Associate Professor of Women Studies, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 PhD Candidate of Women and Family Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Modesty in Iranian culture has special features in dress and behavior for women, and today, with the change in the style of dress and behavior of women, the mentality has been created that Modesty has been removed from society. Despite this initial impression, there is ample evidence that many expressions of modesty are still prominent. In fact, in today's society, modesty is an important and living trait, but it is no longer the same as in the past, and not all women have the same view and approach to modesty, and perhaps we can talk about changing the meaning of modesty. In this study, following the discovery of the meaning of modesty in Iranian women and their perception, by adopting a phenomenological approach and using the method of thematic analysis, while in-depth semi-structured interviews with 20 women aged 18-35 years to provide a formulation of meanings Modesty was addressed to Iranian women. The three main categories of "liberation policy - politics of life", "restrained and empathetic rethinking" and "embodied formal construction" were the categories that were extracted from the interviews and 39 sub-categories and show the three categories of Iranian women 's confrontation with the category of modesty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modesty
  • reflection
  • subjectivity
  • formal discourse
  • Women