نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف واکاوی بسترها و زمینه‌های شکل‌دهنده نابرابری جنسیتی در بازارکار و اشتغال و با استفاده از رویکرد کیفی پدیدارشناختی و مبتنی بر تجربیات زیسته زنان ساکن شهر تهران انجام شده است. به این ‌منظور، با 23 زن 18 تا 68 ساله که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام شد تا بسترها و زمینه‌های شکل‌دهنده نابرابری جنسیتی در بازار کار و اشتغال واکاوی گردد. در مرحله تحلیل داده‌ها، از روش تحلیل داده کلایزی استفاده شده و فرایندکدگذاری متن مصاحبه‌ها بصورت دستی انجام شده است. در مجموع 3 مقوله‌اصلی، 10 مقوله‌فرعی و 59 مفهوم استخراج شد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سه مقوله «باور به تقسیم‌کار جنسیتی»، شامل مقوله­ های فرعی «نان‌آوری مردان»، «زنانگی و الزامات آن» و «جایگاه زنان در عرصه خصوصی»، «نهادینه شدن فرودستی زنان»، شامل مقوله­های فرعی «جامعه‌پذیری زنان»، «سلطه‌پذیری زنان» و «باورها و کلیشه‌های جنسیتی مردمحورانه» و در نهایت مقوله‌اصلی «سیطره الگوی مردانه»، شامل مقوله­های فرعی؛ «اعتقاد به برتری مردان»، «سلطه‌جویی مردان»، «توانمندپنداری ذاتی مردان» و «نادیده گرفتن توانمندی زنان در عرصه بازارکار و شغل»، بسترها و زمینه­های شکل‌دهنده این پدیده هستند که با بستر فرهنگی حاکم بر جامعه و خانواده تدوام پیدا کرده و دائم تولید و بازتولید می­ شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis contexts of gender inequality in the labor market and employment

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Ghareh Hasanloo 1
  • Zahra Mirhosseini 2

1 Master of Women and Family Studies, , Alzahra University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Women and Family Studies , Alzahra university, Tehran, Iran

چکیده [English]

The present study was aimed to analyzing the contexts and areas of gender inequality in the labor market, using a phenomenological quality approach based on the life experience of women living in Tehran. For this reason, with 23 women 18 to 68 -year -olds selected by targeted sampling, semi-structured interviews were conducted to analyze the contexts and areas of gender inequality in the labor market. Research findings show that three categories "belief in gender division", including "men's breadwinner", "femininity and its requirements" and "women's place in the private arena", and "subordinate female institutionalization", including categories of "socialization of women", "women's domination" and "Man-based beliefs and stereotypes" and ultimately the main category of "masculine pattern", including sub-categories; "Belief in Men's Superiority", "Men's domination", "Inly Men's Empowerment" and "Ignoring Women's Ability in the Labor Market" are platforms and contexts of this phenomenon that with the cultural context of society and family are formulated and are constantly reproduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "|Gender"
  • "Inequality"
  • "Women"
  • "Market"
  • "Employment"