نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هرچند هیئت‌های مذهبی در جامعه سنتی ایران دارای کارکردهای دینی و اجتماعی مشخص و تثبیت‌شده‌ای بودند، اما با تحولات گسترده در جامعه ایران و مدرن شدن روزافزون آن، نسبت این هیئت‌ها با ویژگی‌های جامعه جدید «مسئله‌دار» شده است. بدان معنا که هرچند از یکسو، همه هیئت‌های مذهبی به‌عنوان «نهادهای واسطی» که فرصت تعامل و تشریک مساعی مردم را فراهم می‌کنند، نقش مؤثری در تقویت ویژگی‌های جامعه مدنی دارند، اما از سوی دیگر، به جهت ترویج ویژگی‌های متناسب با جامعه مدنی، همة هیئت‌های مذهبی به یک شیوه عمل نمی‌کنند. در این تحقیق سه «گونه آرمانی» هیئت مذهبی یعنی گونة هویت‌اندیش، گونة بازاندیش و گونة مکتب‌اندیش از هم تفکیک و نسبت آن‌ها با برخی مؤلفه‌های جامعه مدنی بررسی شد. گونه بازاندیش با اهتمام ورزیدن به «تربیت مدنی» افراد جامعه و انتشار پیام‌های مدنی، در راستای تقویت جامعه مدنی حرکت می‌کند. گونه هویت‌اندیش با محوریت بخشیدن به تقویت «هویت شیعی»، بیشتر به‌سوی آفرینش «جامعه‌ای سنت‌گرا» حرکت می‌کند و گونه مکتب‌اندیش با محوریت دادن به تقویت «تشکیلات جهادی»، در پی آرمان «جامعه ولایی» است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of the Traditional Religious Association in Strengthening the Civil Society (Case Study: The Traditional Religious Association’s Actives in Yazd)

نویسندگان [English]

  • Morteza Mashalchi 1
  • Abolfazl Morshedi 2

1 MA Student of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Although tradition religious association in traditional Iranian society had specific and well-established religious and social functions, with the extensive changes in Iranian society and its increasing modernization, the relationship of these tradition religious association with the characteristics of the new society has been "Problematic". This means that although on the one hand, all tradition religious association, as "Intermediary Institutions" that provide an opportunity for people to interact and collaborate, play an effective role in strengthening the characteristics of civil society, but on the other hand, not all of them act in the same way. In this study, the three "Ideal Types" of the tradition religious association, reflexivity, Identity-oriented and Movement-oriented, were separated and their relationship with some components of civil society was examined. The type of reflexivity moves towards strengthening civil society by striving for "Civic Education" of members of society and spreading civic messages. By focusing on strengthening the "Shiite Identity", the Identity-oriented type moves more towards the creation of "Traditionalist Societies", and Movement-oriented type, focusing on strengthening the "Jihadi organization", pursues the ideal of "Wilaii society".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition Religious Association
  • Yazd
  • Civil Society
  • Equality
  • Women
  • Zoroastrian Minority
A Group of Writers (1998). Civil Society and Today's Iran, Tehran: Nghsh-o-Negar
Alagappa, M. (Ed.). (2004). Civil Society and Political Change in Asia. Expanding and Contracting Democratic Space (1 edition). Stanford, Calif: Stanford University Press.
Alexander, Jeffrey C. (2006). Tocqueville's Two Forms of Associations: Interpreting Tocqueville and Debates over Civil Society Today, The Tocqueville Review/La Revue Tocqueville, Vol. XXVII

Alizadeh, T. (2013). Iran's civil society in the beginning of the constitution. Book of the month (social sciences). 71,63-71

Aron, R. (2003). Main currents in sociological.Translated into Persian by Bagher Parham. Tehran: Elmi va Farhangi Publication.

Attar, S. (2009). Social capital, civil society and state: Elements of access to development. Politics quarterly. 39(4).

Berger, Peter Thomas Luckmann (1995). Modernity, Pluralism and the Crisis of Meaning: The Orientation of Modern Man. Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers

Blaikie, N. (2014). Social research design. Translated into Persian by Hassan Chavoshian. Tehran: Ney publication.
Bryman, A (2001). Social Research Methods. Oxford, Oxford press
Chandhoke, N. (1999). State and civil society. Translated into Persian by Fereidoun Fatemi, Vahid Bozorgi. Tehran: Markaz publication.
 Civil society in islamic republic of Iran. (1999). Strategic studies quarterly.
Coenen-Huther, J. (2014). Tocqueville. Translated into Persian by Bozorg Naderzad. Tehran: Hermes.
Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Eastern Studies, 28:2, 165-185

Faghih, A., valikhani, M. (2011). Introducing indigenous model of civil society in Islamic republic of Iran.

Feirahi, D. (1999). Pluralism and political participation in civil society and the Islamic state. Islaic University. (5).
Feirahi, D. (2005). Shiite and deliberative democracy in Iran. Law and political science. (67)
Feirahi, D. (2006). The prophet’s city-state. Law and political science. (73)
Feirahi, D. (2015). The threshold of modernity. Tehran: Ney publication.
Flick U. (2008). An introduction to qualitative research. Translated into Persian by Hadi jalili.Tehran: Ney publication.
Ghaninezhad, M. (1999). The relationship between religion and civil society. In Civil society and Iran today. Tehran: naghsh va negar.
HaeriYazdi, M. (2005). Explorations of practical reason: the philosophy of ethics. Tehran: Iranian research institute of philosophy.
HaeriYazdi, M. (2005). Philosophical essays: A collection of professor Mehdi Haeri Yazdi’s articles. Tehran: Iranian research institute of philosophy.
Hassanpour, A. (2014). Islamic Revolution, the clergy and intellectuals: cultural combat to capture civil society in Iran. Intercultural studies quarterly, 9(22), 117-149.
HeidariKashani, M. (2005). From civil society to Madinah al- Nabi. Reflection of thought. (62)
Islamic Social Reseaches No. 14 (1998). Special: Civil Society
Kamali, M. (2002). Civil society, government and modernization in contemporary Iran. Translated into Persian by Kamal Pouladi. Tehran: Iran and Islam recognition center.
Kamali, M. (2002). Iran’s two revolutions: modernity, civil society and class struggle. Tehran: Digar.
Kamrava, Mehran (2010). The Civil Society Discourse in Iran, British Journal of Middle
Khaniki, H. (2002). The power of civil society and the press. Tehran: Tarhe now.
Khoshk jan, Z. Moslemi mehni, Y. (2016). The Meaning System and Politico-Social Functions of Mourning In Shiism. Journal of political sociology of the Islamic world. 10, 61-80
Morshedi, A. & Alinejad, M. (2021). Active Adaption: An Investigation into the Economic Ethics of Yazdis, Yazd: Yazd University Publication
Morshedi, A., Hajizadeh Meimandi, M. & Mashalchi, M., (2020). The typology of the mourning community in Yazd. Iran cultural research journal. 13(3), 131-155.
Naeini, M., (2015). Tanbiholomah va tanziatolmela. In S.M Feirahi, D. The threshold of modernity. Tehran: Ney publication.
Organization of Cultural Document of Islamic Revolution. (1999). Realization of civil society in Iran's Islamic Revolution, Collective Papers, Tehran: Organization of Cultural Document of Islamic Revolution
Putnam, R. D. (2001). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community (1st edition). New York: Touchstone Books by Simon & Schuster.
Rahmani, J., kazemi, A. (2011). Communities and Hey`ati Community. Sociological review. 39,153-166.
Sabzeie, M. (2010). Sociological analysis of the development of civil society in Iran, a comparative analysis of the constitutional period with the period of the Islamic revolution. Journal Iranian social studies. 4(2).
Sabzeie, M. (2011). Sociological Study and Analysis of Relation between Traditional Civil Society and Constitutional Revolution in Iran. Journal of Social Sciences. 52.
Schmitt, Carl (2005). Political Theology: Four Chapters on The Concept of Sovereignty, translated by George Schwab. Chicago: The University of Chicago Press
Soroush, A. (1999). Religion and civil society. In Civil society and Iran today. Tehran: naghsh va negar.
Tavasoli, Gh. (2006). The basic elements of Islamic civil society in nahjol-Balaghe. Journal of Nahjolbalagheh. 15-16: 11-17
Tocqueville, A. de. (1898). Democracy in America. Century Company.
Willis Charmaine N. (2019). Democratization and Civil Society Development through the Perspectives of Gramsci and Tocqueville in South Korea and Japan, Asian Journal of Comparative Politics, August 4,
Zahed zahedani, s., geroosi, s. (2002). Union religious boards as ungovermental organization; case study: Qajar period. faculty of literature and humanities of Isfahan. 2(31-32), 215-244.
 
 
استناد به این مقاله: مشعلچی، مرتضی.، مرشدی، ابوالفضل. (1400). بررسی نقش هیئت‌های مذهبی در تقویت جامعه مدنی (مطالعه موردی: بررسی دیدگاه فعالان هیئت‌های مذهبی شهر یزد)، فصلنامه علوم اجتماعی، 28(94)، 209-239.
DOI: 10.22054/QJSS.2022.62910.2431
 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...