نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

هر چند هیئت‌های مذهبی در جامعه سنتی ایران دارای کارکردهای دینی و اجتماعی مشخص و تثبیت‌شده‌ای بودند، اما با تحولات گسترده در جامعه ایران و مدرن شدن روزافزون آن، نسبت این هیئت‌ها با ویژگی‌های جامعه جدید "مسأله‌دار" شده است. بدان معنا که هر چند از یکسو، همه هیئت‌های مذهبی به عنوان "نهادهای واسطی" که فرصت تعامل و تشریک مساعی مردم را فراهم می‌کنند، نقش مؤثری در تقویت ویژگیهای جامعه مدنی بازی می‌کنند، اما از سوی دیگر، به جهت ترویج ویژگی‌های متناسب با جامعه مدنی، همة هیئت‌های مذهبی به یک شیوه عمل نمی‌کنند. در این تحقیق سه "گونه آرمانی" هیئت مذهبی، گونة هویت-اندیش، گونة بازاندیش و گونة مکتب‌اندیش، از هم تفکیک و نسبت آنها با برخی مؤلفه‌های جامعه مدنی بررسی شد. گونه بازاندیش با اهتمام ورزیدن به "تربیت مدنی" افراد جامعه و انتشار پیام‌های مدنی، در راستای تقویت جامعه ‌مدنی حرکت می‌کند. گونه هویت‌اندیش با محوریت بخشیدن به تقویت "هویت شیعی"، بیشتر به سوی آفرینش "جامعه ای سنتگرا" حرکت می کنند و گونه مکتب‌اندیش با محوریت دادن به تقویت "تشکیلات جهادی"، در پی آرمان "جامعه ولایی" است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Mourning Community in Strengthening Civil Society :A Study of the Perspectives of Activists of Mourning Community in Yazd

نویسندگان [English]

  • Morteza Mashalchi 1
  • Abolfazl Morshedi 2

1 MA Student of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor of Sociology, Yazd University, Yazd, Iran

چکیده [English]

Although Mourning Communities in traditional Iranian society had specific and well-established religious and social functions, but with the extensive changes in Iranian society and its increasing modernization, the relationship of these Communities with the characteristics of the new society has been "Problematic". This means that although on the one hand, all Mourning Communities, as "intermediary institutions" that provide an opportunity for people to interact and collaborate, play an effective role in strengthening the characteristics of civil society, but on the other hand, not all of them act in the same way. In this study, the three "ideal types" of the Mourning Communities, Reflexivity, Identity-oriented and Movement-oriented, were separated and their relationship with some components of civil society was examined. The Type of Reflexivity moves towards strengthening civil society by striving for "civic education" of members of society and spreading civic messages. By focusing on strengthening the "Shiite identity", the Identity-oriented type moves more towards the creation of "traditionalist societies", and Movement-oriented type, focusing on strengthening the "jihadi organization", pursues the ideal of "wilaii society".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mourning Communities
  • Yazd
  • civil society
  • equality
  • women
  • Zoroastrian minority