نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری جامعه شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

بدن انسان به‌طور عام و جذابیت جسمانی به‌طور خاص یکی از موضوعاتی که در دنیای امروز تحت تأثیر رسانه‌های ارتباطی جدید، رشد فرهنگ مصرفی و شکل‌گیری گفتمان‌‌‌های مدرن و پست‌مدرن اهمیت زیادی پیدا کرده است و از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده روابط بین افراد به شمار می‌رود. تحقیق با پژوهش کیفی و راهبرد نظریه زمینه‌ای انجام شده است. داده‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند و معیار اشباع نظری از طریق مصاحبه عمیق با 15 نفر از مردان 15 تا 35 ساله باشگاه‌های بدن‌سازی مناطق مختلف شهر شیراز که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در باشگاه را داشتند، به‌دست‌آمده و بر اساس کدگذاری کوربین و اشتراوس تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتیجه تحلیل داده‌ها، دستیابی به بیست مقوله محوری و یک مقوله هسته بوده است. برخی از مقولات عبارت‌اند از: اقبال عمومی در جامعه نسبت به مدیریت نمایشی بدن، کسب نفوذ اجتماعی در بین دوستان و اطرافیان، مصرف به‌مثابه نمایش در بستر خانواده و جامعه، شرایط و وضعت منزلتی فرد، حس خوب نسبت به‌تناسب اندام، مقایسه اجتماعی خود با دیگران، پایداری در روابط اجتماعی و تمایز خود و مقبولیت بیشتر در نزد دیگران. مقوله هسته نیز عبارت است از مدیریت و خودنمایی بدن به‌مثابه استراتژیی برای تمایز اجتماعی.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A sociological study of the reasons, underlying causes and consequences of the youth’s tendency to bodybuilding: A case study of the youth in Shiraz

نویسندگان [English]

  • Majid Movahed 1
  • Mohsen Arameshpour 2

1 Professor of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The human body in general, and physical attractiveness in particular is one of the topics that has become very important in today's world affected by new communication media, the growth of consumer culture, and it is one of the causes the formation of modern and postmodern discourses. The present research has been done with qualitative research method and grounded theory strategy. Data were obtained using purposive sampling and theoretical saturation criteria through in-depth interviews with 15 men aged 15 to 35 years who referred to fitness clubs in different parts of Shiraz who had at least 6 months of club membership, and have been analyzed based on three-step Corbin and Strauss coding. Some of the key categories are: public acceptance in the body of dramatic body management, gaining social influence among friends and neighbors consumption as a show in the context of family and community, learning discipline in life, stability in social relationships, negative perception of others about the athletic body of bodybuilders, desire for a healthy lifestyle, The negative consequences of bodybuilding, and self-differentiation and greater acceptance in the eyes of others. The core category is the management and display of the body as a strategy for social distinction

کلیدواژه‌ها [English]

  • «Body»
  • «Body management »
  • « Body Self-Presentation»
  • «Distinction
  • »
  • «Qualitative exploration»
Aghaie, A.Khalili, M. (2017). Tematic Analysis of body management among yuth girls hnd women in Tehran. Nayional conference of new approaches humanity in 21 Century. Rasht: Imam Sadegh University.
Ahmadi, E. Samad, A. Afshar, S. Bonyad, L. (2106). Sociological Explication of Body Management and its Relation with Social and Cultural Factors in Girls and Women in Tabriz City. Quarterly Journal of Womenstudy, Number 13, Spring 2016. [in Persian].
Babayi, R. taheri. M. (2012). Sociology of dody: Cultural Socioloy and everydaylife. Tehran: Arvan Publications. [in Persian].
Curtis and C., & C, Loomans. (2012). “Friends, family, and their influence on body image dissatisfaction”. Women’s Studies Journal. Year7, Volume: 28, (2): 39-56.
Devrim, A. Pelin, B. and Nobuko, H. (2018). “Is There Any Relationship between Body Image Perception, Eating Disorders, and Muscle Dysmorphic Disorders in Male Bodybuilders”. American Journal of Men’s Health. Volume: 12, Issue: 5, page(s): 1746-1758.
Ekhlasi, E. Rastegar, Y. Rasekhi, Z. (2019). Meta-analysis of the studies regarding social construction of body in Iranian society (Case study: native research papers 2008-2017). Quarterly Journal of cultural reaserchsocaiety, Number 3, Fall 2016. [in Persian].
Faramarziani, S. Ghaffari Azar, D. (2018). The Impact of Mass Media Consumption on Body Management: A Case Study of Youths Living in Urmia. Quarterly Journal OF Social sciences. Number 27, Winter 2018. [in Persian].
Ghaderi, T. maryam Seyfi, M. (2012). Factors Related to Impression Management. Quarterly Journal Welfare Planning and Social Development in Iran.,Number 5, Winter 2012. [in Persian].
Giddens, A. (2016). Sociology, translated by Houshang nayebi, Tehran: Nashrni. [in Persian].
Jafari, Z. Movahhed, M. Zahed Zahedani, S. Ghaffari Nasab, E. Men's Cosmetic Surgery in Tehran; A Dialectical Study of Agent and Structure based on Critical Realism. Quarterly Journal Cultural cocialstudy.,Number 35, Spring 2020. [in Persian].
Keivanara,M. (2007). Medical Socielogy. University of Medical Sciences.Isfahan Publications. Esfahan: [in Persian].
Le Breton, D. (2012). Sociology of dody. translated by Naser fakouhi, Tehran:Sales Publications. [in Persian].
Marshall, K, Chamberlain, K. & Hodgetts, D. (2020). “Male bodybuilders on Instagram: negotiating inclusive masculinities through hegemonic masculine bodies”. Journal of Gender Studies.
McGuinness, S., & Taylor, Joanne E (2016). “Understanding Body Image Dissatisfaction and Disordered Eating in Midlife Adults”. New Zealand Journal of Psychology, 1(45), 1-12.
Mohammadpour, A. (2012), qualitative research method: Against method1 , Tehran: Sociologists Publications. [in Persian].
Mohsenzadeh, R. Atabak, M. Arabpour,E. (2015). Representation of identity thorough body in bodybuilding gyms in Tehran (case study: five body-building gyms in Tehran). Quarterly Journal I nterdisciplinary Studies in the Humanities. Number 17, Winter 2015. [in Persian].
Naderian, M. Pazhouhan, F. (2019). A Sociological Analysis of Factors Affecting the Tendency of Youth to Manage the Body (Case study: 16-18 youth in Isfahan). Quarterly Journal Strategic Rssearch on Social Problems in Iran.,Number 27, Winter 2016. [in Persian].
Norozi, A. Maleki, A. Mehraban, Ghasem, M. (2018). Investigating the effect of body image and body management on women's sports participation in Ilam province. Journal of Applied Sociology. Vol. 29, Issue 4, No. 72, Winter, 2019.
Nouri, A. Mohsenitabriz, A. (2016). A Sociological Explanation Of The Impact Of Social Factors On The Body Management Among Men 18 To 45 In Tehran With Emphasis On Self-Presentation. Quarterly Journal lranian Journal of Social Problems. Year 7,Number 2, Winter and fall 2016. [in Persian].
Nouri, A. Mohsenitabriz, A. (2019). Sociological Explanation of Factors Affecting Body Management (Case Study: Men between 18 and 45 years old in Tehran). Quarterly Journal of Social and cultural change. Number 2, Winter 2019. [in Persian].
Parker, J. (2007). Struturation, translated by Hossein Ghazeian, Tehran: Nashrni. [in Persian].
Patton, M.Q. (2002). “Qualitative research & Evaluation Methods” (3rd Ed).Thousand Okas, CA: Sage.
Pickett, T. C., Lewis, R. J., Cash, T. F. (2005). “Men, muscles, and body image: comparisons of competitive bodybuilders, weight trainers, and athletically active controls”. Sports Med. (39), 217 – 222.
RostamI, N. Rad, F. (2018). Sociological Explanation of Body Management among Female Athletes. Quarterly Journal of Women Social and Psychological Studies.Vol.17, No.1, Spring 2019. [in Persian].
Strauss, Anselm L, Corbin, J. (2012). Basics of qualitative research: grounded theory procedures and techniques. translated by Ebrahim Afshar, Tehran: Nashrni. [in Persian].
Turner, B. S. (2009). “The Sociology of the Body”, in, Bryan s. Turner (Eds). The new Blackwell companion to social theory. Blackwell Publishing Ltd.
Zamanimoghadam, M. Mirzaei, N. Bairanvand, H. (2017). Womeen and body management: a qualitative studyin bodybuilding clube in tehran. Quarterly Journal of Society Culture Media. Vol. 7, Spring 2017. [in Persian].
Zeynolabedin Jafari 1 Majid Movahhed 2 Seyyed Saeed Zahed Zahedani 3 Esfandiar Ghaffari Nasab
Ziapour, A. Bagherian.M. (2012). Affecting Social factor on body management among yuth of gilangharb. Quarterly Journal sociology lranian of Social Problems. Vol. 5, Spring 2017. [in Persian].