نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دکتری حکمت متعالیه پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی، تهران، ایران

3 دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دانش نوپای جامعه‌شناسی شناختی از بینارشته‌ای­ های علوم شناختی است. بیشتر پژوهش‌ها در این حوزه شناختی معطوف به ارتباط آن با روان‌شناسی شناختی و علوم مغز و اعصاب است. ازاین‌رو جایگاه جامعه‌شناسی شناختی ذیل رویکردهای اساسی علوم شناختی تعریف می‌شود. مقاله حاضر به دنبال بازگشت به بنیادهای نظری و فلسفی جامعه‌شناسی است تا نقش جامعه و فرهنگ را پررنگ کند. توجه مارتین هایدگر به فراروی از ساحت ذهن انسان و درگیری وجودی او با عالم این زمینه را فراهم کرد که با توسعه نقش بودن-در-جهان دازاین انسانی از سوبژکتیویته انسانی عبور کند و به نقش انسان در ارتباط با دیگر انسان‌ها در جهان توجه شود. در این زمینه سعی شد به برخی پژوهش‌های جامعه‌شناسی شناختی که در راستای اندیشه هایدگر و نقد نظریات مرسوم روان‌شناسی و علوم اعصاب و روان بود (مانند نظریه-نظریه (TT)، نظریه شبیه‌سازی (ST) و نظریه تعاملی (IT) که دربردارنده دو رویکرد بیناذهنیت اولیه و ثانویه هست)، پرداخته شود. هرچند زمانه هایدگر این فرصت را فراهم نکرد که به‌طور مستقیم با علوم شناختی درگیر شود، اما شاگرد او هربرت دریفوس و دیگر شاگردان و طرفداران او با پرورش ایده هایدگر به نقش سازگاری مهارت‌ورزانه انسان در ارتباط با جهان پرداختند. هدف این مقاله توسعه جامعه‌شناسی شناختی با تکیه بر هویت اجتماعی انسان در درگیری با دیگر موجودات درون اجتماع و فرهنگ است تا به غنای بخش جامعه‌شناسی در برابر دیگر بینارشته‌های علوم شناختی در بستر جامعه‌شناسی شناختی تأکید کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Heidegger's Fundamental Ontology And Cognitive Sociology

نویسندگان [English]

  • Ali Fotovatian 1
  • Mahdi Sadafi 2
  • Abdolhosein Kalantari 3

1 PhD of Sociology, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 PhD in Hekmat Al-Motalieh, Institute of Cultural Studies and Humanities, Tehran, Iran

3 Associate Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Emerging knowledge of cognitive sociology is an interdisciplinary field of cognitive science. Most research in this field of cognition is related to its relationship with cognitive psychology and neuroscience. Hence, the position of cognitive sociology is defined under the basic approaches of cognitive sciences. The present article seeks to return to the theoretical and philosophical foundations of sociology to highlight the role of society and culture. Martin Heidegger's attention to transcending the realm of the human mind and his existential conflict with the universe provided the basis for the development of human role-in-world Dasein to transcend human subjectivity and to consider the role of man in relation to other human beings in the world. Although Heidegger's time did not provide an opportunity to engage directly with the cognitive sciences, his student Herbert Dreyfuss nurtured Heidegger's idea of ​​the role of human skillful adaptation to the world. The purpose of this article is to develop cognitive sociology not in relation to cognitive psychology and neuroscience and artificial intelligence but to rely on human social identity in conflict with other beings within society and culture to emphasize the richness of sociology versus cognitive sciences in cognitive sociology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Sciences. Cognitive Sociology
  • Culture
  • Society
  • Heidegger
  • Dreyfus
Cerulo, K. (2005). Encyclopedia of social theory. G. Ritzer & Th. Oaks (Eds.), Cognitive sociology (pp. 107–111). Berkeley, CA: University of California Press.
Franks. D. & J. H. Turner. (2013). Handbook of neurosociology, D. Franks. & J. H. Turner (Eds.), Introduction: Summaries and comments (pp. 1-9). New York, NY: Springer.
Lakoff, G. (2013). Handbook of neurosociology, D. Franks, J. H. Turner (Eds.), Neural Social Science (pp. 9-25). New York, NY: Springer.
Wrathall M. A. (2000). Heidegger, Coping, and Cognitive Science: Essays in Honor of Hubert L. Dreyfus, Vol. 2. Wrathall, M. A. & J. Malpas (Eds.), Background Practices, Capacities, and Heideggerian Disclosure (pp. 93-115) Massachusetts: The MIT press.
Sternberg, R. J. and K. Sternberg. (2012). Cognitive Psychology, USA: Wadsworth Press.
Spiegelberg, H. (1971). the Phenomenological Movement: A Historical Introduction, Netherlands: Springer Press.
Heidegger, M. (1968). What Is Called Thinking?, G. Gray, F. Wieck (Tr.), Harper and Row Publishers.
Heidegger, M. (2001). Sein und Zeit, Tubingen: Max Niemeyer Verlag.
DiMaggio, Paul. (1997). Annual Review of Sociology, Culture and cognition, 23, 263.
Dreyfus, H. L. (1979). What Computers Can’t Do: The Limits of Artificial Intelligence? New York: Harper & Row.
Dreyfus, H. L. (1991). Being-in-the-World: A Commentary on Heidegger’s Being and Time. Cambridge: MIT Press.
Dreyfus, H. L. (1993). Cambridge Companion to Heidegger. Ch. B. Guignon (Ed.) Heidegger on the Connection between Nihilism, Art, Technology, and Politics, (pp. 286-317) C. Guignon, Cambridge: Cambridge University Press.
Khalaj, M. M. (2014). Journal of Fundamental Western Studies, Dreyfus and the Philosophical History of Artificial Intelligence, 5, 1, 103-128.
Gallagher, Sh. & R. S. Jacobson. (2012). Heidegger and cognitive science, J. Kiverstein, & M. Wheeler (Eds), Heidegger and Social Cognition (pp. 213-246). Hampshire: Palgrave Macmillan Press.
Gazzaniga, M. S. (2005). The ethical brain: The science of our moral dilemmas, New York: Harper Press.
Ignatow, G. (2014). Sociological Forum. Ontology and method in cognitive sociology, 29,990–994.
Lizardo, O. (2014). Sociological Forum. Beyond the Comtean schema: The sociology of culture and cognition versus cognitive social science. 29, 983–989.