نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش‌های عدالت‌محور، آن را در زندگی روزمره بررسی نمی‌کنند. هدف ما شناخت سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدهای برساخت مفهوم عدالت است. فضای مجازی به عنوان مهمترین عرصه خودابرازی جوانان می‌تواند بازنمایی‌کننده دیدگاه‌های آنان در مورد عدالت نیز باشد. از این‌رو روش اصلی قوم‌نگاری مجازی است و داده‌ها بوسیله خوانش نشانه‌شناختی و تحلیل مضمونی تحلیل شدند. سنخ‌ها شامل عدالت عاملانه/ منتقدانه، مسئولانه، اتوپیایی، فردگرایانه و ملی/ فراملی هستند. عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای و پس از آنها عدالت مراوده‌ای بیشترین بازنمایی را دارند. عدالت معرفتی گرچه بصورت مستقیم بیان نمی‌شود اما در بیشتر تعاریف به چشم می‌خورد. شباهت‌هایی میان برخی ابعاد تعریف اسلامی عدالت با تعاریف مارکسیستی و حقوق بشری و لیبرالیستی از عدالت مشاهده می‌شوند، گرچه تعریف اخیر بطور همزمان بر فردمحوری نیز تأکید دارد. استراتژی‌هایی همچون تجمیع تعاریف عدالت، شمایل‌سازی، نقش قدرت با انواع گفتمان‌ها و مقاومت در برابر آن در فضای مجازی وجود داشت که منجر به پیامدهایی همچون تعاریف نخبه‌گرایانه از عدالت، عاملیت مجازی کاربران بخاطر نبود امکان مستقیم برای چانه‌زنی با قدرت، دیگری‌سازی‌های دوگانه، مقاومت در برابر دیگری‌سازی‌ها و رواج عواطف منفی شده است. خلاء فضا برای گفتگو میان جوانان با یکدیگر و نیز قدرتمندان پیرامون عدالت احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Youth viewpoints on Justice in Persian-Language Iranian Cyberspace (Types, Strategies and Consequences)

نویسندگان [English]

  • Simin Veisi 1
  • Ardeshir Entezari 2
  • Saeed Zokaei 3
  • Ali Akbar Tajmazinani 4

1 PhD Candidate of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran

2 Associate Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Social Welfare Planning, Allameh Tabataba;i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Justice-oriented researchs do not examine it at the everyday life. Our purpose is to identify the types, strategies and consequences of constructing the concept of justice. Cyberspace, as the most important arena for young people, can also represent their views on justice. Therefore the main method is virtual ethnography and data is analyzed by semiotic reading and thematic analysis. Types include agentic / critical, responsible, utopian, individualistic, national / transnational justice. Distributive and procedural justice, follow by interactional justice, are the most represented. Epistemological justice, although not directly expressed, is found in most definitions. Similarities observe between some aspects of the Islamic definition of justice and Marxist, human rights and liberal sense definitions of justice, while latest emphasizing individualism. There are strategies such as integrating definitions of justice, iconizing, the role of power with a variety of discourses, and resisting it in virtual space that this has led to consequences such as elitist definitions of justice, virtual agency of users due to the lack of a direct possibility to bargain with power, dual otherizing, resistance to otherizing, and the spread of negative emotions. There is a lack of spaces for dialogue between young people and Power men over the justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Definitions of justice
  • Levels of justice
  • Construction of justice
  • Youth viewpoints on Justice
  • Cyberspace