نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشیار برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف ما در این پژوهش شناخت سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدهای برساخت عدالت است. بیشترین تعاریف عدالت توسط جوانان و در فضای مجازی ایرانی صورت می‌گیرد. ازاین‌رو روش اصلی قوم‌نگاری مجازی است و داده‌ها به‌وسیلة خوانش نشانه‌شناسی و تحلیل مضمونی تحلیل شدند. سنخ‌ها شامل عدالت عاملانه/منتقدانه، مسئولانه، اتوپیایی، فردگرایانه و ملی/فراملی هستند. عدالت توزیعی، رویه‌ای و مراوده‌ای بیشترین بازنمایی رادارند. عدالت معرفتی گرچه به‌صورت مستقیم بیان نمی‌شود اما در بیشتر تعاریف به چشم می‌خورد. میان برخی ابعاد تعریف اسلامی عدالت با تعاریف مارکسیستی و حقوق بشری و لیبرالیستی از عدالت شباهت‌هایی مشاهده می‌شود، گرچه تعریف اخیر به‌طور هم‌زمان بر فردگرایی نیز تأکید دارد. استراتژی‌هایی همچون تجمیع تعاریف عدالت، شمایل‌سازی، نقش قدرت با انواع گفتمان‌ها و مقاومت در برابر آن در فضای مجازی وجود دارد که منجر به تعاریف نخبه‌گرایانه از عدالت، عاملیت مجازی کاربران به‌خاطر نبود امکان مستقیم برای چانه‌زنی باقدرت، دیگری‌سازی‌های دوگانه، مقاومت در برابر دیگری‌سازی‌ها و رواج عواطف منفی شده است. خلأ فضا برای گفتگو میان جوانان با یکدیگر و نیز قدرتمندان پیرامون عدالت احساس می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Youth Viewpoints on Justice in Persian-Language Iranian Cyberspace (Types, Strategies and Consequences)

نویسندگان [English]

  • Simin Veisi 1
  • Ardeshir Entezari 2
  • Saeed Zokaei 3
  • Ali Akbar Tajmazinani 4

1 PhD Candidate of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran. Iran

2 Associate Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

4 Associate Professor of Social Welfare Planning, Allameh Tabataba;i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Our purpose in this research is to identify the types, strategies and consequences of constructing of justice. Most of the definitions of justice are made by youth and in the Iranian virtual space. Therefore, the main method is virtual ethnography and the data was analyzed by semiotic reading and thematic analysis. Types include agentic/critical, responsible, utopian, individualistic and national/transnational justice. Distributive, procedural and interactional justice are the most represented. Although epistemic justice is not expressed directly, it is seen in most definitions. Similarities can be seen between some aspects of the Islamic definition of justice with the Marxist, human rights, and liberal definitions of justice, although the latest definition simultaneously emphasizes individualism. There are strategies such as integrating the definitions of justice, iconizing, the role of power with various discourses, and resisting it in virtual space which has led to elitist definitions of justice, virtual agency of users due to the lack of direct possibility to bargain with power, dual otherizing, resistance to otherizing, and the spread of negative emotions. There was a lack of space in the dialogue between the youth and the power around justice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Construct of Justice
  • Levels of Justice
  • Epistemic Justice
  • Virtual Agency
Askari, H. & Mirakhor, A. (2020). Conceptions of Justice from Islam to the Present. Palgrave, Mac Millan.
Babatunde Muraina, M. (2016). Quality Control and Standards of Orginational Justice in Nigerian Higher education: the Roles and interplay of Various Agencies, In N. P. Ololube (Ed.), Handbook of Research on Organizational justice and Culture in Higher Education institutions. IGI Global.
Balakrishnan, R. Heintz, J. & Elson, D. (2016). Rethinking Economic Policy for Social Justice: The radical potential of human rights. London: Routledge.
Banks, C. (2009). Criminal Justice Ethics, Theory and Practice, London: Sage Publication.
Beugre, C. D. (1998). Managing fairness in organizations. Santa Barbara, California: Greenwood Publishing Group.
Boellstorff, T. Nardi, B. Pearce, C. & Taylor. T. L. (2012). Virtual Worlds: A Handbook of Method. New Jersey: Princeton University Press.
Cline, E. M. (2013). Confusius, Rawls and the Sense of Justice. New York: Fordham University Press.
Coady, D. (2017). Epistemic Injustice as Distributive Injustice, In I. J. Kidd, J. Medina & G. Pohlhaus (Eds.), Routledge Handbook of Epistemic Injustice. London: Routledge.
Chandler, D. (2004). Semiotics: The Basics, New York: Routledge.
Chelladurai, P. (2006). Human Resource Management in Sport & Recreation. Champaign, Illinois: Human Kinetics.
Dehghan, H. (2004). Scent of Justice: Analysis of the concept of justice and its effect on criminal law (based on Islamic teachings). Qom: Resalat [In Persian].
Dieleman, S. (2015). Epistemic justice and democratic legitimacy. Hypatia, 30(4), 794-810.
Dirk Dubber, M. (2006). Sense of Justice, Empathy in Lawand Punishment. New York: New York University Press.
Entezari, A. (2010). Polarization as an alternative to the concept of globalization, Politics Quarterly, 12 (30), 193-218 [In Persian].
Fleurbaey, M. Salles, M. & Weymark, J. A. (2008). An Introduction to Justice, Political Liberalism, and Utilitarianism, In M. Fleurbaey, M. Salles & J. A. Weymark (Eds.), Justice, Political Liberalism, and Utilitarianism Themes from Harsanyi and Rawls. Cambridge: Cambridge university press.
Flick, O. (2009). An Introduction to Qualitative Research, H. Jalili, Trans. Tehran: Ney Publishing [In Persian].
Folger, R. & Cropanzano, R. (2001). Fairness Theory: Justice and Accountability, In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds.), Advances in Organizational Justice, Atanford, California: Standford University Press.
Fricker, M. (2006). Powerlessness and Social Interpretation, Episteme, 3(1-2), 96-108.
Fricker, M. (2007). Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing, Oxford: Oxford University Press.
Freeman, S. (2007). Justic and the Social Contract, Essays on Rawlsian Political Philpsophy. Oxford: Oxford University Press.
Ghafari, G. (2018). Values and Attitudes of Iranians (2015) Student and Non-Student Population: National Survey Findings. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [In Persian].
Given, L. M. (2008). The Sage encyclopedia of qualitative research methods. Thousand Oaks, California: Sage Publication.
Golding, C. (2012). Epistemic progress: a construct for understanding and evaluating inquiry. Educational Theory, 62(6), 677-693.
Grbich, C. (2004). New Approaches in Social Research. London: Sage Publication.
Haghighat, A. (1996). History of Iranian national movements, from the Mongol tyranny to the height of Safavid rule. Tehran: Koomesh [In Persian].
Hall, S. (1977). The work of representation. In S. Hall (Ed.). Cultural Representation and Signifying Practices. London: Sage Publication.
Hall, S. (1993).  Encodind-decoding, In S. During (Ed.), The Cultural Studies Reader. London: Routledge.
Hall, S. (2005). Encoding, decoding. In S. Hall, D. Hobson, A. Lowe & P. Wilis (Eds.), Culture, Media, Language. London: Routledge.
Karagiannis, E. (2018). The New Political Islam: Human Rights, Democracy and Justice, Philadelphia: Penn, University of Pennsylvania Press.
Kasemsup, K. (2016).The Roles of Organizational Justice, Social Justice and Organizational Culture in Global Higher Education, In N. P. Ololube (Ed.), Handbook of Research on Organizational Justice and Culture in Higher Education Institution. IGI Global.
Kerwin, S. Jordan, J. S. & Turner, B. A, (2015). Organizational Justice and Conflict: Do Perception of Fairness Infuence Disagreement? Sport Management Review, 18: 384-395.
King, N. & Horrocs, C. (2010). Interviws in Qualitative Reaserch. London: Sage Publication.
Komodromos, M. & Halkias, D. (2015). Justice During Strategic Change, the Emploee, s Perspective. London: Routhledge.
Kozinets, R. V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. London: Sage Publication.
Kristeva, J. (1989). Word, Dialogue and Novel. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. L. S. Roudiez, Trans. Thomas Gora et al (Ed). New York: Columbia U.P.
Kurasawa, F. (2007). The Work of Global Justice Human Rights as Practices, Cambridge: Cambridge University.
Lashkari, A. (2014). Basics of Social Justice in Islam. Qom: Hawzah and University Research Institute (In Persian(
Lee, E. Herschman, J. & Johnstone, M. (2019). How to convey social workers’ understanding to clients in everyday interactions? Toward epistemic justice. Social Work Education, 38(4), 485-502.
Lecuyer, L. White, R. M. Schmook & Birgit, L. (2018). Violaine and Clame. Sophic, the Consrruction of Feling of Justice in Invironmental Managemaent: an Empirical Study of Multiple Biodiversity Conflict in Calakmul, Mexico, Journal of Environmental Management, 213: 363-373.
Lengfeld, H. (2007). Subjective Impartiality: Justice Judgements between Morality and Self Interest, In K. Tornblom and R. Vermont (Eds.), Distributive and Procedural Justice, Reaserch and Social Applications. Derbyshire: Ashgate.
Lyer, U. J. (2008). Cultural Differences in Perceptions of Fairness, In C. Wankel (Ed.), Organizational Contexts, in 21st Century Management, a Reference Handbook: London: Sage Publication.
Maranlou, S. (2015). Access to Justice in Iran: Women, Perceptions, and Reality, Cambridge: Cambridge University Press.
Martin, B. & Ringham, F. (2006). Key Terms in Semiotics. Continuum: New York City.
McCarthy, G. E. (2018). Marx and Social Justice Ethics and Natural Law in the Critique of Political Economy. Leiden and Boston: Brill.
McLeod. J. D. Lawler, E. J. & Schwalbe, M. (2014). Handboook of the Social Psychology of Inequality. New York City: Springer.
Meredith, M. (2020). Creating spaces of dialogical action towards epistemic justice in higher education (Doctoral dissertation, York St John University.(
Mirsondosi, M. (2008). Analysis of people's understanding of justice in Mashhad, Journal of Iranian Social Studies, 4 (4), 84-96 [In Persian].
Montada, L. (2007). Justice Conflicts and the Justice of Conflict Resolution, In K. Tornblom & R. Vermont (Eds.), Distributive and Procedural Justice, Reaserch and Social Applications. Derbyshire: Ashgate.
Navaei Lavasani, M.  Sediq Sarvestani, R. &  Zahedi Mazandarany, M. (2013). Feeling Justice and Its Social Factors, Social Welfare Quarterly, 13 (49), 181-212 [In Persian].
Newbigging, K. & Ridley, J. (2018). Epistemic Struggles: The Role of Advocacy in Promoting Epistemic Justice and Right in Mental Health, Social Science and Medicine, 21936-44.
Nussbaum, M. C. (1999). Sex and Social Justice. New York, Oxford: Oxford University Press.
Rawls, J. (2001). Justice as Fairness, a Restatement. E. Kelly (Ed). Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press (2nd edition.(
Research Institute of Culture, Art and Communication in collaboration with the Ministry of Interior and the Iranian Students' Opinion Polling Center (ISPA). (2015). National Plan for Measuring the Social Capital of the Country, Tehran. Iran [In Persian].
Riahi, M. Eskandari, S. & Hakiminia, B. (2018). A Study of the Relationship between Media Consumption and Feeling of Justice among the Students of Mazandaran University, Journal of Applied Sociology, 29(3), 1-18 [In Persian].
Sarat, A. & Kearns, T. R. (2004). The Unsettled Status of Human Rights: An Introduction, In A. Sarat & T. R. Kearns (Eds.), Human Rights: Concepts, Contests, Contingencies. Michigan: Michigan publishing.
Sattari, J. (1991). The field of people's culture. Tehran: Virastar Publisher [In Persian].
Schwalbe, M. Holden, D. Schrock, D. Godwin, S. Thompson, S. & Wolkomir, M. (2000). Generic processes in the reproduction of inequality: An interactionist analysis. Social forces, 79(2), 419-452.
Schwalbe, M. (2005). Identity Stakes, Manhood Acts and the dynamics of Accountability, In N. K. Denzin, J. Salvo, A. Durhan, K. Dolan, G. Kien and D. Monje, (Eds.), Studies in Symbolic Interaction. Amesterdam: Elsevier.
Sen, A. K. (2010). Idea of Justice, V. Mahmoudi & H. Homayounpour, Trans. Tehran: Kand-o-Kav [In Persian].
Shabani, R. (1991). Fundamentals of Social History of Iran. Tehran, Iran: Qoms [In Persian].
Shoikhedbrod, I. (2019). Revisiting Marx’s Critique of Liberalism Rethinking Justice, Legality and Rights. Palgrave Macmillan.
Soroush, A. (1998). Tolerance and Management. Tehran: Serat [In Persian].
Stroud, C. & Kerfoot, C. (2020). Decolonising higher education: Multilingualism, linguistic citizenship & epistemic justice. Working Papers in Urban Language & Literacies, (265), 1-21.
Thye, S. & Kalkhof, W. (2014). Theoretical Perspectives on Power and Resource Inequality, In J. D. MacLeod, E. J. Lawler and M. Schwalbe (Eds.) Handboook of the Social Psychology of Inequality. New York City: Springer.
Vahabzadeh, P. (2017). Iran’s Struggles for Social Justice: Economics, gency, Justice, Activism. Palgrave Macmillan.
Vermont, R. & Tornblom, K. (2007). Distributive and Procedural Justice, In K. Tornblom & R. Vermont (Eds.), Distributive and Procedural Justice, Reaserch and Social Applications. Derbyshire: Ashgate.
Walker, M. (2020). Failures and possibilities of epistemic justice, with some implications for higher education. Critical Studies in Education, 61(3), 263-278.
Walzer, M. (2009). Spheres of justice: a defense of pluralism and equality, S. Najafi, Trans. Tehran: Sales Publication [In Persian].
Zokaei, M. S. & Veisi, S (2019). Discourses of hope in social networks. In H. Khaniki (Ed.), Social Hope, Essence, Status and Etiology. Tehran: Institute for Social and Cultural Studies [In Persian].
Zokaei, M. S. & Veisi, S. (2021a). The Effects of the COVID-19 Pandemic on the Emotional Structure in the Mirror of Iranian Virtual Social Networks, Interdisciplinary Studies in the Humanities, 13 (2), Serial Number: 50, 1-29 [In Persian].
Zokaei, M. S. & Veisi, S. (2021)(b). Iranian Masculinity in Cyberspace: Types, Discourses, Conflicts, Iranian Journal of Sociology, 22 (3), 68-92 [In Persian].
Zokaei, M. S. & Veisi, S. (2021)(c). Virtual life in Iran: Emotions and Subcultures in Social Networks.Tehran: Agah [In Persian].
 
 
 
استناد به این مقاله: ویسی، سیمین.، انتظاری، اردشیر.، ذکائی، محمدسعید.، تاج‌مزینانی، علی‌اکبر. (1401). دیدگاه‌های جوانان دربارة عدالت در فضای مجازی فارسی‌زبان (سنخ‌ها، استراتژی‌ها و پیامدها)، 29(96)، 1-46.
DOI: 10.22054/qjss.2022.62618.2428
 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...