نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

یکی از رویکردهای رایج برای توضیح چگونگی شکل‌گیری یک انقلاب، بررسی ایدئولوژی و جهان‌بینی انقلابیون است. ایدئولوژی با فراهم کردن پاسخی برای پرسش «چه باید کرد» و خلق یک نظام معنایی برای معترضان به مبارزه مشروعیت می‌بخشد و بسیج نیروها را تسهیل می‌کند؛ اما برخی از نظریه‌پردازان مانند دیوید اسنو معتقدند نظام‌های معنایی راهنمای انقلابیون را نمی‌توان به ایدئولوژی فروکاست و در کنار ایدئولوژی‌های انقلابی باید به چارچوب‌هایی که راهنمای عمل کنشگران است نیز توجه شود. چارچوب‌ها نظام‌های معنایی هستند که به شکل نانوشته و حتی ناخوداگاه به انتخاب و موضع‌گیری کنشگران جهت می‌دهند و به‌عنوان یک عامل میانجی کننده، موجب می‌شوند ایده‌های انقلابی تعین مادی پیدا کنند و به بسیج نیروها منجر شوند. این مقاله با بررسی خاطرات فعالان جنبش دانشجویی در دوران پهلوی دوم در پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد فرایند سیاسی شدن فعالان دانشجویی را از طریق شناخت چارچوب حاکم بر کنش و انتخاب آن‌ها موردمطالعه قرار می‌دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که طایفه‌کشی یکی از چارچوب‌هایی است که نقش پررنگی در سیاسی شدن دانشجویان، ایجاد مرزبندی بین گروه‌های خودی و غیرخودی و استمرار رقابت‌ها و کنش‌های سیاسی در دانشگاه داشته است.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Student Movement and the Framing of Political Protests

نویسنده [English]

  • Abbas Khorshidnam

assistant professor of sociology in research institute of Imam Khomeini and Islamic Revolution

چکیده [English]

One of the common approaches for explaining how a revolution is constructed is to analyze the ideology of revolutionaries. Ideology legitimizes the conflict and facilitates the mobilization of forces by providing an answer to the question ‘What should be done’ and developing a semantic system for the revolutionaries. But some thinkers such as David Snow believe that such semantic systems can’t be reduced to ideology and besides that, the attention must be paid on the frames that conduct the action of protesters. Frames are semantic systems that conduct the choice and position of revolutionaries in an unwritten and even unconscious way and as a mediating factor, they materialize revolutionary ideas and facilitate political mobilization of forces. This article deals with the memories of student movement activists during Pahlavi II in the Oral History Project of Harvard University to examine the process of politicization of student activists by analyzing the dominant frame of their action and choice. The findings show that Tayefe-Keshi is the frame that plays an important role in this process which has the function of developing boundaries between ‘us’ and ‘them’ and reproducing the political conflict and competition in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Framing
  • Tayefe-Keshi
  • Student Movement
  • Islamic Revolution
  • Political Culture
Abdi. A. (2014). The student movement of Tehran Polytechnic(Amir Kabir University)1959-1979. Tehran. Ney Publication. [in Persian]Arendt. H. (2018). On Revolution. Translated into persian by Ezzatollah Fuladvand. Kharazmi Publication. [in Persian]
Baaghi. E. (2001). The Dominated and the Dominant; Oral Memories of Revolution. Tehran: Iranian Society Publication. [in Persian]
Bayat. A. (2000). Street Politics. Translated into Persian by Asadollah Nabavi Chashmi. Tehran: Shirazeh Publication. [in Persian]
David A. Snow, Rens Vliegenthart, and Pauline Ketelaars, (2019),  The Framing Perspective on Social Movements: Its Conceptual Roots and Architecture in The Wiley Blackwell Companion to Social Movements. Second Edition. Edited by David A. Snow, Sarah A. Soule, Hanspeter Kriesi, and Holly J. McCammon
Hegland. M. (2019). Days of Revolution. Translated into Persian by Mitra Daneshvar. Tehran: Tarjoman Publication. [in Persian]
 Jeirani. H. (2020). An Introduction to Student Movement in Iran (1941-1979). Tehran: Khaze Publication. [in Persian]
Johnston. H. (2019). What is a Social movement?. Translated into Persian by Saeed Keshavarzi and Maryam Karimi. Tehran. Sales Publication. [in Persian]
Karimian. A. (2002). Iran Student Movement. Tehran. The Center of Islamic Revolution Documents. [in Persian]
Kurzman. Ch. (2018). The Unthinkable Revolution in Iran. Translated into Persian by Mohammad Molla abbasi. Tarjoman Publication. [in Persian]
Lajavardi. H. (1982-1996). Iranian Oral History Project. Interview with Abohasan Bani-Sadr. Vol 7, Interview with Amir Pishdad. Vol 8, Interview with Abdolkarin Lahiji. Vol 14, Interview wirh Naser Pakdaman. Vol 7. United States: UniteHarvard University. [in Persian]
Ministry of Culture and Islamic Guidance. (2001) Documents from Student Movement in Iran 1950-1979. Assists management services and information Office of the Presidency. [in Persian]Nakha’ee. H. (2016). Descriptive-analytical review of fifty years of the Iranian student movement(1950-1979). Tehran. Islam History Institute. [in Persian]
Sahabi. E. (2009). Half a Century of Memory and Experience. Tehran: Farhang e Saba Publication. [in Persian]
Rafi. J. (2017). From the University of Tehran to the SAVAK torture center. Tehran. Sure Ye Mehr Publication. [in Persian]
 
Skocpol. Th. (2010). Vision and Method in Historical Sociology. Transletd into Persian by Hashem Aghajari. Tehran: Markaz Publication. [in Persian]
Yazdi. E. (2004). Student Movement in two Decades(1941-1961). Tehran. Ghalam Publication. [in Persian]Zia Zarifi. A. (2016). Student Organization of Tehran University, Another look at the history of student struggles in Iran 1941-1953. Tehran. Shiraze Publication. [in Persian]Zarshenas. Sh. (2018). Student Movement in Iran. Tehran. Maaref Publishing Office. [in Persian]
 
استناد به این مقاله: خورشیدنام، عباس.  (1400). جنبش دانشجویی و چارچوب‌بندی اعتراضات سیاسی، فصلنامه علوم اجتماعی، 28(94)، 121-141.
DOI: 10.22054/QJSS.2022.62212.2419
 Social sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...