نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی فروان به دلایلی چون: نبود زیر ساخت صنعتی، توسعه نامتوزان، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و نبود زمین‌های حاصلخیز باعث روی‌آوری زیادی از ساکنین روستاهای مناطق مرزی کردستان به تجارت مرزی خصوصاً در شکل کولبری شده است. این امر پیامدهای فرهنگی مختلفی از جهات منفی به بار آورده است. یکی از حوزه‌های فرهنگی که بشدت تحت تأثیر مراودات مرزی قرارگرفته، تحصیلات است. لذا معنا کاوی و تحلیل دیدگاه و تجربه مردم روستاهای مرزی شهرستان بانه و مریوان در خصوص مراودات مرزی و پیامدهای آن در زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آن منطقه هدف اصلی مقاله است. به اقتضای اهداف، روش آمیخته انتخاب شده است. یافته‌ها با تکنیک پرسشنامه، مصاحبه عمیق فردی و گروهی و همچنین مشاهده جمع‌آوری گردیده است. در بخش کمی تعداد 380 نفر از دانش‌آموزان با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در بخش کیفی با توجه به نوع موضوع، با 38 نفر مصاحبه فردی و گروهی انجام شد. یافته‌ها نشان از آن دارد که سازوکار مراودات مرزی بر تحصیلات جوانان با مواردی چون: دگرگونی میدان و عادت‌واره‌ها- قاچاق به‌مثابه کنش فرهنگی- گسیختگی هویت تحصیلی- احاطه ذهنیات ترک تحصیل- استحاله ارزشی تأیید- افت تحصیلی قابل‌تحلیل است. نتایج در بخش کمی حاکی از آن است که مراودات مرزی (رسمی_غیررسمی) بر هر سه بعد اشتیاق تحصیلی (رفتاری، عاطفی و شناختی) اثر منفی گذاشته است. بدین معنا که دانش‌آموزان هرچه بیشتر درگیر مسائل اقتصادی باشند، انگیزه و اشتیاق آن‌ها برای یادگیری و مشارکت فعال در مدرسه و کلاس کم‌تر بوده و نسبت به انجام تکالیف محوله خود بی‌اعتنا خواهند بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Border and Education, Incompatible Duality; Analysis of the Role of Border Exchanges in the Academic Enthusiasm of Students in the Border Areas of Kurdistan Province

نویسنده [English]

  • Rashid Ahmadifar

assistant professor of sociology at farhangian university

چکیده [English]

The existence of numerous economic and livelihood problems due to reasons such as: lack of industrial infrastructure, uneven development, inefficient economic policies and lack of fertile land have caused many residents of the villages of border areas of Kurdistan to turn to special border trade in the form of Kolberi. This has resulted in various negative cultural consequences. One of the cultural fields that have been greatly affected by border relations is education. Therefore, the main goal of the article is to analyze the meaning and the point of view and experience of the people of the border villages of Baneh and Marivan regarding border relations and its consequences in the academic life of the students of that region. According to the objectives, a mixed method has been chosen. The findings have been collected by questionnaire technique, in-depth individual and group interviews, as well as observation. In the quantitative section, 380 students were selected by random sampling. In the qualitative section, according to the type of subject, individual and group interviews were conducted with 38 people. The findings show that the mechanism of cross-border relations on youth education can be analyzed with such things as: transformation of the field and habits - smuggling as a cultural act - rupture of educational identity - encirclement of the mentality of dropping out of school - value transformation of confirmation - academic failure. The results in the quantitative part indicate that border relations (formal-informal) have a negative effect on all three dimensions of academic enthusiasm (behavioral, emotional and cognitive). This means that the more students are involved in economic issues, the less motivation and enthusiasm they have for learning and active participation in school and class, and they will be indifferent to doing their assigned homework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed Method
  • Border Trade
  • Academic Enthusiasm
  • Kurdistan Border Areas