نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه فرهنگیان کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

هدف: وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی فروان بدلایلی چون: نبود زیر ساخت صنعتی، توسعه نامتوزان، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد و نبود زمین‌های حاصلخیز باعث روی آوری زیادی از ساکنین روستاهای مناطق مرزی کردستان به تجارت مرزی خصوصا در شکل کولبری شده است. معنا کاوی و تحلیل دیدگاه و تجربه مردم روستاهای مرزی شهرستان بانه و مریوان در خصوص مراودات مرزی و پیامدهای آن در زندگی تحصیلی دانش‌آموزان آن منطقه هدف اصلی مقاله است.
روش: به اقتضای اهداف، روش آمیخته انتخاب شده است. یافته‌ها با تکنیک پرسشنامه، مصاحبه عمیق فردی و گروهی و همچنین مشاهده جمع‌آوری گردیده است. در بخش کمی تعداد 380 نفر از دانش‌آموزان با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند.
یافته‌ها: در بخش کیفی تعداد 44 مفهوم در ذیل 6 مقوله صورتبندی شده‌اند. در این بخش یافته‌ها نشان از آن دارد که سازوکار مراودات مرزی بر تحصیلات جوانان با مواردی چون: دگرگونی میدان و عادت‌واره‌ها- قاچاق به مثابه کنش فرهنگی- گسیختگی هویت تحصیلی- احاطه ذهنیات ترک تحصیل- استحاله ارزشی تایید- افت تحصیلی قابل تحلیل است. نتایج در بخش کمی حاکی از آنست که مراودات مرزی(رسمی_غیررسمی) بر هر سه بعد اشتیاق تحصیلی (رفتاری، عاطفی و شناختی) اثر منفی گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Border and education, incompatible duality: Analysis of the role of border exchanges in the academic enthusiasm of students in the border areas of Kurdistan province

نویسنده [English]

  • Rashid Ahmadifar

assistant professor of sociology at farhangian university

چکیده [English]

The main purpose of this article is to explore the perspective and experience of the people of the border villages of Baneh and Marivan city regarding trade and trafficking and its consequences in the educational life and academic enthusiasm of the students of that region.
Method: Depending on the purpose, the combined method is selected. The findings were compiled using a questionnaire technique, in-depth individual and group interviews, as well as observation. In a small section, 380 students were selected by random sampling.

Results: In the qualitative section, 44 concepts are formulated under 6 categories. The findings show that the mechanism of trafficking in youth education can be analyzed with such things as: change of field and habituation -smuggling as a cultural act -disruption of educational identity- encirclement of educational withdrawal -value-added transformation- academic failure. The results show that smuggling of goods and cross-border trade has a negative effect on all three dimensions of academic enthusiasm (behavioral, emotional and cognitive). This means that students will have no incentive to learn if they are too involved in economics, and will not be actively involved in school and classroom, and will be reluctant to do certain tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed method
  • Border Trade
  • smuggling
  • Academic Enthusiasm
  • Kurdistan Border Areas