مدرنیزاسیون و شیوع بیماری‌های عفونی نوپدید: بررسی عوامل زیربنایی ظهور و همه گیری کووید-19 و تداوم آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جمعیت شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار جمعیت شناسی، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی مهمترین عوامل ظهور و همه‌گیری بیماری‌های عفونی نوپدید همچون کووید-19 و ارتباط آنها با مدرنیزاسیون و جهانی شدن بر اساس مفاهیم ارایه شده در دیدگاه جامعه شناسی جامعه مخاطره‌آمیز ایرلیش بک و دیدگاه جمعیت‌شناختی گذار سلامتی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر اسناد موجود است. بر اساس یافته‌های این تحقیق، مهمترین دلیل ظهور بیماری‌های عفونی نوپدید، تغییرات زیست محیطی (تغییرات آب و هوایی و گرمایش زمین و جنگل‌زدایی) است که به مداخلات انسان در طبیعت مربوط است. شهرنشینی، ازدحام در شهرها و آلودگی هوا، افزایش مهاجرت و رشد تحرکات مکانی از مهمترین عوامل همه‌گیری و جهانگیر شدن بیماری‌هایی همچون کووید-19 است. همه این علل و عوامل با مدرنیزاسیون، جهانی شدن و مخاطرات ناشی از آن در ارتباط است. از سوی دیگر، نابرابری‌های اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و جغرافیایی نیز نقش مهمی در تداوم حضور اپیدمی کووید-19 در درون و بین کشورها به ویژه در کشورهای با درآمد متوسط مانند ایران دارد. این نابرابری‌ها به ویژه پس از کشف واکسن نمود بیشتری داشته است. بنابراین ظهور، شیوع جهانی و تفاوت‌های بین کشورها در این زمینه با استفاده از دیدگاه‌های جامعه مخاطره آمیز و گذار سلامت، قابل توضیح و تبیین است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modernization and Prevalence of Emerging Infectious Diseases: Investigation of Phenomenological and Epidemiological Underlying Factors of Covid-19

نویسندگان [English]

  • Mahyar Mohebi Meimandi 1
  • Mohammad Sasanipour 2
1 PhD Candidate of Demography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Demography, National Institute of Population Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the most important phenomena of the epidemic of emerging infectious diseases such as Covid-19. In addition, the differences between countries in the persistence or remission of the Covid-19 epidemic are addressed. The theoretical framework of this research is the sociological theory of Irish Beck risk society and the demographic perspective of health transition. According to this research, the most important reason for the emergence of emerging infectious diseases is environmental changes (climate change and global warming, agricultural measures and development, and deforestation), which are related to human interventions in nature. Urbanization, congestion in cities and their air pollution, and the increase in migration and the growth of spatial mobility are also among the most important factors in the spread of diseases such as Covid-19. All these causes and factors are related to modernization, globalization and its risks. On the other hand, social, economic, health and geographical inequalities also play an important role in the continued presence of the Covid-19 epidemic within and between countries, especially in middle-income countries. As a result, a preventive strategy to deal with future epidemics requires the implementation of a coordinated and comprehensive health, immigration and environmental policy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • COVID-19
  • Vulnerable Society
  • Environmental Change
  • Modernization
  • Globalization