مدرنیته ایرانی: نقدی بر دیدگاه علی میرسپاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی و نقد نظریه مدرنیته ایرانی علی میرسپاسی به عنوان یکی از تحلیل‌های مهمی است که درخصوص مواجهه ایرانیان با مدرنیته انجام شده و در آن سعی شده تا الگوهای چندگانه از مدرنیته به عنوان یک نظریه جدید ارائه شود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی -  انتقادی می‌خواهد ضمن تحلیل شاخصه‌های اصلی نظریه مدرنیته ایرانی به ارزیابی و نقد سویه‌های انتقادی و ایجابی آن در بررسی تحولات ایران معاصر بپردازد. توجه به کاستی‌های تحلیل وی شامل توجه صرفش به جنبه‌های فکری و فرهنگی مدرنیته ایرانی و عدم توجه به جنبه‌های ساختاری و نهادی موثر در تکوین این پدیده و همچنین تاکید شدید به نقش روشنفکران درترویج اسلام سیاسی و عدم توجه به نقش نیروها و نهادهای سنتی در انقلاب اسلامی و نقد سویه‌های ایجابی الگوی پیشنهادی وی که مبتنی بر تنوع در تجربه‌های فرهنگی و تاریخی از مدرنیته و تلاش برای ترسیم سیمای غیراروپامحور از آن است از مهم‌ترین یافته‌های این پژوهش است. نتیجه کلی این پژوهش نشان‌گر آن است که نظریه مدرنیته ایرانی ضمن ارائه رویکرد و چشم‌اندازی جدید به مطالعه تاریخ معاصر ایران برخی از ابعاد مهم آن را نادیده و همین امر هم ضرورت ارائه پژوهش‌های جدیدتر نمایان می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critique of Iranian Modernity by Ali Mirsapasi

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nezhadiran 1
  • Rozhan Hesam Ghazi 2
1 PhD of Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Sciences, Robat Karim Islamic Azad University, , Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to review and critique the theory of Iranian modernity Ali Mirsapasi as one of the important analyzes that has been done on the Iranian face of modernity and in it has tried to present multiple models of modernity as a new theory. This study, using the analytical-critical method, while analyzing the main features of the theory of Iranian modernity, evaluates and critiques its critical and positive aspects in the study of contemporary Iranian developments. Attention to the shortcomings of his analysis include paying attention to the intellectual and cultural aspects of Iranian modernity and not paying attention to the structural and institutional aspects effective in the development of this phenomenon and also emphasizing the role of intellectuals in promoting political Islam and not paying attention to the role of traditional forces and institutions in the Islamic Revolution. One of the most important findings of this research is the critique of the positive aspects of his proposed model, which is based on the diversity of cultural and historical experiences of modernity and the attempt to draw a non-European-oriented image of it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • modernity
  • Critical Approach
  • Mirsapasi
  • intellectuals
  • Islamic revolution