نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

روسپیگری تلخ‌ترین حقیقت اجتماعی جامعه کنونی است که بین افراد خاکستری جامعه که باوجود ناخالصی و آلودگی هنوز فطرت پاکشان را از دست نداده‌اند، در حال گسترش است. این تحقیق باهدف بررسی تجربه زیسته زنان در گرایش به روسپیگری در شهر خرم‌آباد و شیوه نمونه گیری هدفمند از طریق روش گلوله برفی با 12 نفر از زنان روسپی انجام‌شده است. با توجه به اینکه تجربیات زنان در مورد ماهیت روابط آنان پس از ازدواج مورد کنکاش قرار می‍گیرد، رویکرد این تحقیق پدیدار شناختی است. جهت گردآوری داده ها از تکنیک مصاحبه‍ی عمیق و برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های پدیدارشناسی از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. مضمون‌های اصلی شامل؛ ادراک معانی گرایش به روابط غیراخلاقی (روسپیگری) و ابعاد معنایی آن می‍باشد. همچنین عدم تمایل شرکای جنسی به استفاده از وسایل پیشگیری، پایبند نبودن به توافق در شیوه انجام و پرداخت هزینه، نداشتن امنیت جانی و تهدید روحی به‌عنوان مهم‌ترین رفتارهای پرخطر و محافظت نشده تجربه‌شده زنان روسپی بود. اکثر زنان روسپی قربانی کارکردهای نادرست خانواده پدری و همسری، محیط و جامعه ناسالم خود شدند؛ بنابراین آموزش مهارت جهت خودکفایی زنان، اطلاع‌رسانی توسط رسانه و نهادهای اطلاع‌رسان و ایجاد نمودن قانون‌های حمایتی برای زنان خیابانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scenario of women's lived experience in tendency to immoral relationships (prostitution) and high-risk behaviors with phenomenological method

نویسندگان [English]

  • Masoomeh Bagheri 1
  • Marziyeh Shahriyari 2
  • Parvin Ganji 3

1 Associate Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 PhD Candidate of Sociology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction & Objective: Social deviations, especially in women, threaten the health and security of society. For its survival and stability, the society must take appropriate measures to prevent the deviations of delinquent women and measures to rehabilitate them. This is possible only through accurate identification of the underlying factors and aggravating the tendency to deviance. The purpose of this study is the life scenario of street women on their perception of the tendency to prostitution and risky behavior experienced in Khorramabad. Method: Among the qualitative research methods, the phenomenological method has been used to examine the experience of prostitution. Twelve people were selected by purposive sampling and snowball sampling strategy. In-depth interviews were used to collect data. Content analysis method has been used to analyze the data obtained from phenomenological interviews. Findings: It includes two main themes of perceiving the meanings of the tendency towards immoral relationships (prostitution) and its semantic dimensions. The meaning of semantic perception of the tendency to immoral relationships to the four sub-themes of the way of liberation, the last resort, the negative burden of prostitution, the sense of revenge on the spou

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life scenario
  • tendency to prostitution
  • phenomenology
  • high-risk behaviors
  • women
Aliai Zand, S. (2011). Predisposing factors of women to prostitution, Iranian Social Injuries Collection  [In Persian]. Fifth Edition, Sociologists Association Publications.
Aliai Zand, S. (2002). Improper marriage is a precondition for prostitution, Social Welfare Quarterly, 2, 5: 143-119. [In Persian] 
Benoit, c., smith, m., jansson, m., healey, p. (2018). The prostitution problem”: claims, evidence, and policy outcomes, Archives of sexual behavior, 48, 3.
 Bindel, j et al. (2012). Breaking down the barriers: a study of how women exit prostitution, eaves and London south bank university (lsbu).
Bullough, B. & Bullough, V. L. (1996). Female Prostitution: Current Research and Changing Interpretations; Annual Review of Sex Research, 18, 9: 1905–1923.
Barriers to condom use in prostitutes in Tehran, Journal of the School of Health and the Institute of Health Research, 12.
Chibucos, Thomas & Leite Randall, W. (2005). Family Theory, Sage Publications.
Bagheri, M. and Afsaneh A. (2015). Factors Affecting Women Prostitution, International Conference on Management Economics and Social Sciences. [In Persian] 
Douglas, M. (1992). Risk and Danger: Essays in Cultural Theory. London: Routledge
Dalla, R. L. (2000). Exposing the “Pretty Woman Myth: A Qualitative Examination of the Lives of Female Street Walking Prostitutes, Journal of Sex Research, 37.
Farley, M. & Barkan, H. (1998). Prostitution, Violence & Post Traumatic Stress Disorder, Women & Health, San Francisco, Harworth press, 27.
Glass. s.p. (2004). couple therapy after the trauma of infidelity. In A. S. Gurman. v. N.S. Jacobson (Eds).Clinical handbook of couple therapy. New York: Guilford.
Giddens, A. (2001). Sociology, with the assistance of Karen Birdsall, Editorial office, Polity Press in 2001, Reprinted 2002, 2003, 2004 Cambridge: polity (publisher).
Gallagher, A. (2014). Human Trafficking: From Outrage to Action. Open democracy. Retrieved From Https://Www.Opendemocracy.Net/5050/Anne-Gallagher/Human-Trafficking-From-Outrage-To-Action.
Haixia M. Loke, A.Y. (2019). a qualitative study into female sex workers’ experience of stigma in the health care setting in Hong Kong, International Journal for Equity in Health, 18, 14.
Hagan, J. & McCarthy, B. (1997). Mean Streets. London: Cambridge University Press.
Hosseini, S. R. (2002). A Study of the Problem of Prostitution, Quarterly Journal of Women's Strategic Studies, 16. [In Persian] 
Hajizadeh Meymandi, M. (2007). Study of the rate and effective factors on female sexual injury (with emphasis on prostitution)  [In Persian]. Yazd Welfare Organization. [In Persian] 
IMan, M. T. (2012). Qualitative Research Methodology  [In Persian]. Qom: Institute and University. [In Persian] 
Karimi, Y.Almasi, S. Mohammadi, R, Fazeli, H. (2016). Study of Divorce Rates in Divorced People: Phenomenological Research, Quarterly Journal of Clinical Psychology Studies, 7, 25:191-211.
Kaykhosravi, H, Kaldi, A.R., Nawabakhsh, M, Aghajani Morsa, H. (2021). Sociological Explanation of Sexual Deviations in Women (Case Study of Women with Prison History), Journal of Women and Society, 12, 46:15-1. [In Persian] 
 Liu, M. (2012). Chinese Migrant Women in the Sex Industry: Exploring Their Paths to Prostitution, Journal of Feminist Criminology, 7, 4:327-349.
Lena Adlund, L. First Corn, F. (2014). Prostitution Theory, Journal of Political Economy, News-ID: 1088051393/10/09 - 15:46.
Madani, S. (2003). Gender Consequences of Social Capital Destruction, Women's Research Quarterly, 5, 1:7-34. [In Persian] 
Movahed, Majid, Shahbazi, Najmeh, deputy, Zahra. (2020). Exploring the meaning of prostitution in the lived experience of prostitutes, women, and society, 12, 2:306-208. [In Persian] 
Moral, P. (2013). Murder and Society  [In Persian]. Translated by Baratvand and Ali Hossein Hosseinzadeh, Ahvaz: Applied Research Office of the Khuzestan Disciplinary Command. [in Persian] 
Monto, A. (2004). Female Prostitution, Customers and Violence, Journal of Violence against Women, 10:160-188. [In Persian] 
Malery khah Langeroudi, Z, Rahimi movaghar, A, Delbarpour Ahmadi, S, Esmaeili, M. (2014). Barriers of condom use among female sex workers in Tehran, A Qualitative Study. Sjsph. 12, 2:23-34. [in Persian] 
Momeni Javid, M, Kazemi Mehrangiz, S. (2011). Theoretical Perspectives on Marital Infidelity and Improving Relationships with Emphasis on Scientific Counseling Strategies  [In Persian]. Tehran: Ave Noor. [In Persian] 
Mohammadkhani, P. Rezaei Dogaheh, E. Azadmehr, H. Mohammadi, M.R. (2010). Psychopathology and personal and communication problems of men who commit domestic violence, Social Welfare Quarterly, 7, 4: 6-14. [In Persian] 
Nordic, N (2018). Reviewsprostitution Research in Context: Methodology, Representation, and Power, Journal of Feminist and Gender Research, 26, 2:154–159.
Noghani, M. and Behravan, H. and Talat, T. (2012). Sociological study of the phenomenon of prostitution among affected women and girls,  [In Persian]. Case study: Maintenance and intervention centers in Bojnourd crisis resolution Intervention in Bojnourd crisis resolution. [In Persian] 
Oucault, M. (1989). Concern for the Truth. In S. Lotringer (Ed.), Foucault Live, Collected Interviews 1961–1984, 455–465, New York, NY: Semiotexts.
Rezaei, S. (2015). A Study of Social Capital on Marital Satisfaction among Rural Women (M.Sc. dissertation). Faculty of Social Sciences, University of Tehran. [In Persian] 
 Robington, E. and Martin W. (2003). Seven theoretical approaches in the study of social issues in Iran, translated by Sediq Sarvestani  [In Persian]. Tehran: University of Tehran. [In Persian] 
Rabbani Khorasgani, A, .Ghane Ezabadi, F. (2015). A Study of Living Experiences of Prostitutes (Case Study: Yazd and Isfahan Cities), Strategic Research on Social Issues in Iran, 4, 2:68-49. [In Persian] 
Patton, M.Q. (1994). How to use Qualitative methods in evaluation. London: Sage.
Park, Robert E. (1928). Human migration and marginal man, American Journal of Sociology, 33. 
 Spanger, M. Skilbrei, M.L. (2017). London, Routledge, 176 £93.99 (Hardback). ISBN: 978-1-138-90948-9.
Setodeh, H. (1997). Social Pathology  [In Persian]. Tehran, Avaye Noor. Fourth Edition, 167-165.
Shakerbeigi, A. Qazvineh, J. (2017). Women Prostitution: A Case Study of Gypsy Women Prostitution in Hekmatabad neighborhood of Kermanshah, Social Psychological Studies of Women, 15, 3:145-164. [In Persian] 
Safrandaghi, A.M. (2019). A Study of the Living Experience of Prostitutes in Tehran: A Phenomenological Study (M.Sc. dissertation). Faculty of Behavioral Sciences and Mental Health. [In Persian] 
Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research, a Practical Handbook.
Shaw, J. (2004). Microenterprise Occupation and Poverty Reduction in Microfinannce Programs: Evidence from Sir Lanka, Word Development, 32, 7.
Seng, M. (1989). Child Sexual Abuse and Adolescent Prostitution: A Comparative Analysis of Adolescence in Canadian Center for Justice Statistic, Street Prostitution in Canada. Juristat 13
Thines, G. (2015). Phenomenology and the science of behavior, an historical and epistemological approach.
Young, a. m., c. Boyd & hubbell, a. (2000). Prostitution, use & coping with psychological distress, journal of drug, 30.
Zigman, M. (1999). Under the Law, Teen Prostitution in Kensington, Critique of Antropology, 19.
Zarei, F, Morghani Khoei, S.E.F. Taghdasi, M.H. Solhi, M. Nejat, S. Shojaeizadeh, D. Rajati, Azam Rahmani. F. (2017). Divorce from the perspective of a divorced woman: Qualitative research, Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 2, 3:52-64. [In Persian]