نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه علامه‌ طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل اساسی امروز تأثیر رویارویی سنت و مدرنیسم بر روی نهادهای بنیادین اجتماعی و سیاسی است. «آزادی» نهادی است که دستیابی به آن همواره دستخوش تنازع این دو قرار گرفته است. به نظر می‌رسد عدم توفیق نیل به آن یا به دلیل عدم توجه به یکی از این دو (سنت یا مدرنیسم) و تکیه صرفاً بر سمت مقابل بوده یا راه‌حل در تعاملات انتزاعی و با فاصله‌ از عرصه‌ی زندگی انضمامی یا تجربه زیسته مردم تجویز شده است. در این مقاله از رویکردی بنام «فهم استراتژیک» که مبتنی بر تجربه زیسته‌ی مردم ایران است برای نگریستن به این مفهوم استفاده می‌شود. با رجوع به تاریخ و تجربه‌ی زیسته، مبادی آزادی انسان در ایران‌زمین چیست و مبانی اعتباری آن کدام است؟ این مقاله به دنبال پاسخ این سؤال بوده و هدف آن تبیین شیوه‌ای از آزادی با توجه به تجربه‌زیسته ایرانیان است. از روش تاریخی استفاده می‌شود و استعاره‌های مفهومی ابزار ترسیم مشاهدات و تبیین ایده‌ها می‌باشد. یافته‌ها نشان می‌دهد‌ دستیابی به این هدف بیش از هر چیز به برآمدن انسانی باز می‌گردد که تحولی اساسی در نگرش اخلاقی و شیوه‌ی رفتاری خود ایجاد کرده است. این مقاله ترسیمی اولیه از یک سوژه‌ی آزاد به نام «رادمنش» در ایران‌زمین را ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The possibility of freedom based on the lived historical experience of Iranians

نویسندگان [English]

  • Amir Maghdoor Mashhood 1
  • Shojae Ahmadvand 2

1 Ph.D. Candidate of Political Sciences, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor of Political Sciences, Allameh Tabataba`i University, Tehran, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Freedom
  • Distributive Justice
  • Radmanesh
  • Amphibianman
  • relative security
Adamiat, F,. (1961). The Thought of Freedom and the Introduction to the Constitutional Movement.Tehran: Sokhan publication.  [In Persian].
Arent, H,. (2015). The Human Condition. Translated into persian by Masoud Alia. Tehran: Qoqnoos Publication.  [In Persian].
Ahmadzadeh, M,. (1970). Armed struggle: both strategy and tactics. Publicaations of The People's fedateen Guerrills of Iran.  [In Persian]
Alamdari, K,. (2019). Why Iran lagged behind and the West moved forward?. Nashr-e- tosseh Publication.  [In Persian].
Aghaei Khouzani, M,. (2006). Old and new freedom. Journal of human right. 1(1). 53-66.  [In Persian].
Bayat, K,. (2010). Kurds and the Democratic Sect of Azerbaijan. Reports from the US Consulate in Tabriz (December 1944 - March 1947). Tehran; Shirazeh Publishing and Research Company.  [In Persian].
Bonine, M.E,. (2007). Shop and Shopkeepers; Dynsmics of an Iranian Provincial Bazar. Translated into persian by Ali Mohammad Tarafdari. Journal of New Historical Studies. 3(3). 70-105.  [In Persian].
Crick, B,. (2008). Democracy. Translated into persian by Pooya Eimani. Tehran: Nashr-e- Markaz Publication.  [In Persian].
Dauenhauer, B.& Pellauer, D,. (2015). Paul Ricoeur (The Stanford Encyclopedia of Phlosophy). Translated into persian by Abulfazl Tavakoli Shandiz. Tehran: Qoqnoos Publication.  [In Persian].
Etemad Al Saltaneh.M,. (1977). Almaser va Alasar. Edit by Eiraj Afshar. Tehran: first volume. Asatir Publication [In Persian].
Foucault, M,. (2012). The will to knowledge. Translated into persian by Nikoo Sarkhosh & Afshin Jahandideh. Tehran: Nashr-e- Ney Publication  [In Persian].
Homa Katouzian, M.A,. (2011). Iran and the Short-term Society and three other articles. Translated into persian by Abdullah Kosari. Tehran: Nashr-e- Ney Publicaation [In Persian].
Kasravi, A,. (2004). Constitutional history of Iran. Tehran: Amir Kabir Publication [In Persian].
Khajeh Nezam Almolk, A,. (1965). Siasat nameh. Edit by Mohammad Gazvini. Tehran: Zavar Bookstore [In Persian].
Lambton, A.K.S,. (2007). Continuity and change in the medieval persia. Translated into persian by Yaghoob Azhand. Tehran: Nashr-e- Ney Publication [In Persian].
Mahdavi, SH,. (1994). Social mobility in Qajar, Iran. Translated into persian by Affsaneh Monfared. Journal of Political& Economic Ettelaat. 9(85). 70- 75 [In Persian].
 Moeini Alamdari, J,. (2006). Identity and Interpretaion: in Search of a Post-colonial Identity. National Studies Journal, 7(25), 33-51 [In Persian].
Milani, A,. (2008). Modernity and anti-modernity in Iran. Tehran: Nashr-e- Akhtaran Publication [In Persian].
Ricoeur, P,. (2016). Ideology, Ethics, Politics. Translated into persian by Majid Akhgar. Tehran: Nashr-e- Cheshmeh Publication [In Persian].
Safaei, E,. (1974). Social contexts of the 1921 coup. Offset Press Inc [In Persian].
Savory, R,. (1984). Iran in the Safavid era. Translated into persian by Ahmad Saba. Tehran: Ketab-e- tehran Publication [In Persian].
Spuler, B,. (2013). History of the Mongols in Iran. Translated into persian by Mahmood Mir Aftab. Elmi& farhanghi Publication [In Persian].
Soleimani, K.& Saberi, SH,. (2012). Review of Intellectual and Political Approaches of Khalil Maleki (Based on his Activities on the Eve of the Nationalization of Oil Industry). Journal of Cultural History Studies. 4 (13):37-61 [In Persian].
Soleimani Dehkordi, K.& Rafaatipanah, M,. (2015). Iranian Intellectuals before Constitutional Revolution and the Concept of Freedom. Journal of Cultural History Studies. 6 (22):53-76 [In Persian].
Tabatabaei, S.J,. (2019). Nation, state and rule of law (research in the expression of text and tradition). Tehran: Minooyekherad Publication [In Persian].
Tavana, M.A.& Mirzaey, M.A,. (2019). A comparative study of the concept, dimensions and limits of freedom in the thoughts of Morteza Motahari and AbdolKareem Soroush. Journal of Social Theories of Muslim Thinkers. 8(2). 139-163 [In Persian].
Wittfogel, K.A,. (2012). Oriental Despotism: A Comprative Study of Total Power. Translated into persian by Mohsen Solasi. Tehran: Nashr-e- Sales Publication [In Persian].