نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

این مقاله تلاش دارد تا رساله- کتاب‌های منتشره در ایران در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی را نقد و ارزیابی نماید روش این مقاله بیشتر مروری و انتقادی است که مرحله مقدماتی در کارهای فراتحلیل است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مهم‌ترین آسیب پژوهش در جامعه‌شناسی سیاسی ایران، به‌قرار زیر است: برقراری نادرست روابط علی بین متغیرها، نداشتن مسئله به‌عنوان معما و خَلط بین مسئله و سؤال، شیفتگی بیش‌ازحد محقق به نظریه‌ها و عدم ارائه مکانیسم‌های علی، استفاده ناشایست از برقراری روابط علی در تحقیقات. تحقیق نشان داد که گسستگی زمانی بین دوره‌های تحصیلی ارشد و دکترای، گسستگی بین مقاله‌ها منتشرشده و گسستگی دانشگاهی ارشد و دکترای محقق، نوع دانشگاه و رشته بر معایب تحقیق تأثیر دارد
نویسنده مقاله بر این باور است به‌کارگیری راهبردهای زیر آسیب‌های تحقیق را کاهش و وضعیت تحقیقات را بهتر از پیش شکل می‌دهد. 1. برجسته‌سازی ناهماهنگی، ناسازگاری، تناقض و معما در بخش بیان مسئله،2. فراخوانی و بازخوانی سابقه تحقیق در بخش بیان مسئله، یافته و کل تحقیق. باوجوداین کمینه کردن سابقه تحقیق می‌تواند پژوهش را پربارتر سازد، 3. کاهش مباحث نظری تحقیق، 4. ارائه استدلال، حجت آوری و ارائه مکانیسم‌های علی برای برقرار ارتباط علی و 5. نقد و حذف روابط علی معیوب.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Scientific problems in Iran (Case Study of Political Sociology and Political Science in Iran)

نویسنده [English]

  • Ebrahim Salehabadi

Assistant Professor of Sosiology, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This article tries to critique and evaluate the treatise-books published in Iran in the field of political sociology. The results show that the most important disadvantages of research in Iranian political sociology are as follows: incorrect establishment of causal relationships between variables, lack of problem as a puzzle and confusion between problem and question, researcher's excessive fascination with theories and failure to provide causal mechanisms, improper use of established Causal relationships in research. The research showed that the temporal disconnect between master's and doctoral courses, the discrepancy between published articles and the discourse between master and doctoral researcher, the type of university and the field affect the disadvantages of the research.
The author of the article believes that the application of the following strategies reduces the harms of research and shapes the situation of research better than before. 1. Highlighting inconsistency, inconsistency, contradiction and riddle in the problem statement section, 2. Calling and re-reading the research history in the problem statement section, findings and the whole research. Nevertheless, minimizing the research history can make the research more productive, 3. Reducing the theoretical issues of the research, 4. Providing reasoning, argumentation and presenting causal mechanisms for establishing causal communication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disadvantages of research
  • Political sociology
  • Critical method
  • Dissertation-book
  • Iran