آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های خانواده در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل لایه‌ای علی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه شناسی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیارمدیریت دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

خانواده اساسی‌ترین نهاد اجتماعی است که وظیفه‌ی انتقال ارزش‌های جامعه به افراد را دار است. در دهه‌های اخیر تغییر در حوزه‌های مختلف جامعه خانواده را تحت تأثیر قرار داده است. لذا آینده‌ای متفاوت و نامعلوم در انتظار خانواده است که موجب هراس اجتماعی شده است.  با توجه به خلأ تحقیقاتی در این زمینه، هدف تحقیق حاضر آینده‌پژوهی تغییر ارزش‌های خانواده است که تاکنون در ایران انجام نشده است، لذا به لحاظ موضوعی و رویکرد حاکم بر آن نوآورانه به حساب می‌آید.جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه‌‌ی جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی بودند. حجم نمونه 17 نفر و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه بود. بعد از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها به کمک روش تحلیل تماتیک، تم‌های اصلی و فرعی مصاحبه‌ها استخراج گردیده و سپس با کاربست تحلیل لایه‌ای علی، مؤلفه‌ها و ابعاد آن‌ها در 4 سطح لیتانی، علل اجتماعی، گفتمان و اسطوره شناسایی شدند. استعاره/ اسطوره‌هایی که از آینده‌پژوهی ارزش‌های خانواده در ایران در تحقیق حاضر به دست آمد عبارت‌اند از: پاییز، فقط خودم، خانه به‌مثابه خوابگاه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Future Study of Changing Family Values ​​in Iran Using the Causal Layer Analysis Approach

نویسندگان [English]

  • Mohsen Niazi 1
  • Esmail Mazroui Nasrabadi 2
  • Shiva Aghabozorgizadeh 3
1 Professor of Sociology, University of Kashan, Kashan, Iran
2 Assistant Professor of Management, University of Kashan, Kashan, Iran
3 PhD Candidate of Sociology of Social Issues in Iran, University of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

The family is the most important social institution responsible for transmitting the values of society to the radar. In recent decades, changes in different areas of the family community have affected the family. So a different and unknown future awaits the family that has caused social panic. Given the vacuum of research in this area, the purpose of the present study is to investigate the future of family values change that has not been done in Iran so it is considered innovative in its thematic and dominant approach. The statistical population consisted of experts in the fields of sociology and cultural studies. The sample size was 17 persons and data collection tool was interview. After the interviews were conducted by thematic analysis method, the main themes of the interviews were extracted. And then, using the causal layer analysis, their components and dimensions were identified at four levels of Lithuanian, social causes, discourse, and myth. The metaphors / myths derived from the study of family values in Iran in the present study are: Autumn, only myself, home as a dorm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurology
  • Family Values
  • Renovation
  • Causal Layered Analysis
  • Family