گونه شناسی قمار و آسیب های اجتماعی آن در شهر تهران(مورد مطالعه: محله هرندی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران

2 دانشیار مددکاری اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

قمار یکی از فعالیت‌هایی است که از دیرباز وسیله‌ای برای سرگرمی بشر بوده و در همه فرهنگ‌ها نمود داشته است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی گونه های قمار و  آسیب های اجتماعی مرتبط با آن در سطح محله ای است. به ‌طور کلی می‌توان نظریات قمار را به دو دسته تقسیم نمود. یک دسته نظریه‌هایی که سعی در فهم فرایند قمار دارند و دیگر، نظریه‌هایی که قمار را یک آسیب اجتماعی می‌دانند و تلاش دارند تا مسائل مرتبط با آن را شناسایی کنند. رویکرد دوم مبنای چارچوب مفهومی این پژوهش می باشد. به منظور دست یابی به هدف اصلی تحقیق، از روش کیفی (مردم نگاری) و تکنیک مشاهده و مصاحبه عمیق  استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه قماربازان محله هرندی در منطقه 12 شهر تهران می باشد. حجم نمونه برابر با 30 نفر می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تماتیک یا تحلیل مضمون استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد از لحاظ گونه شناسی می‌توان قماربازی را در محله هرندی به دو دسته قمار خیابانی و قمار سازمان‌یافته تقسیم‌بندی کرد. بعلاوه بر اساس یافته‌های پژوهش، قمارآمیخته با مسائلی چون اعتیاد، خرید و فروش مواد، خشونت، ازهم گسیختگی خانواده، ازدست دادن شغل، سرقت، طرداجتماعی و بی‌خانمانی است. بنابراین قمار را نباید یک آسیب  اجتماعی واحد تلقی نمود بلکه باید آن را مسئله ای اجتماعی دانست که دامنه پیامدهای آن نه تنها در سطح فردی و خانوادگی وجود دارد،  بلکه به سطح محلی اجتماعی نیز تسری پیدا می‌ کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Culture and informal economy in urban disorgnised neighborhoods

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Fateminia 1
  • Sattar Parvin 2
  • Ali Asghar Darvishifard 3
1 Assistant professor of Sociology, Ministry of Science, Research and Technology. Tehran. Iran
2 Associate Professor of Social Work, Allameh Tabataba'i University
3 Ph. D Candidate of Social Work, Allameh Tabataba'i University, Tehran . Iran
چکیده [English]

Gambling is one of the activities that has long been a means of human entertainment and has more or less appeared in all cultures. In general, gambling theories can be divided into two categories. One is theories that try to understand the gambling process and the other is theories that see gambling as a social harm and try to identify issues related to it. This article analyzes the underground issue of gambling and related social harms with a qualitative method (ethnography) and interview technique in Harandi neighborhood. The statistical population includes all gamblers in Harandi neighborhood in Tehran's 12th district. The sample size is 30 people. Findings show that in terms of typology, gambling in Harandi neighborhood can be divided into two categories: street gambling and organized gambling. In addition, according to research findings, gambling is associated with issues such as addiction, drug trafficking, violence, family breakdown, job loss, theft, social exclusion and homelessness. Therefore, gambling should not be considered as a single social harm, but should be considered a social issue, the consequences of which are not only at the individual and family level, but also at the local social level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban neighborhood
  • gambling problem
  • black economy
  • social harms
  • Tehran