بررسی جامعه شناختی جوک‌‌‌های مرتبط با روابط گروه‌‌‌های اجتماعی در ایران (با تأکید بر جوکهای تلگرامی سال97)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

2 استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

3 استادیارجامعه شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی جامعه شناختی جوک‌‌‌های مرتبط با روابط گروه‌‌‌های اجتماعی  در ایران  (با تأکید بر جوک‌‌‌های تلگرامی سال97) می‌پردازد و تلاش می‌کند به این پرسش‌ها پاسخ دهد: جوک‌ها از نظر بعد اجتماعی حاوی چه پیام­هایی درباره گروه‌های اجتماعی هستند؟ این پیام­ها چه احساساتی را بیان می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با بررسی ادبیات موجود در حوزه جامعه‌شناسی احساسات و جامعه‌شناسی جوک از نظریه قدرت و منزلت کمپر بهره گرفته شد. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کمی و کیفی انجام گردیده و جامعه آماری آن جوک‌های مبادله شده در شبکه‌های اجتماعی تلگرام درسال 97 است. نتایج این پژوهش در محتوای جوک‌ها نشان می‌دهد؛ جنسیت، قومیت و خانواده مهم‌ترین مسائل گروهی و درون گروهی است‌‌که بیشترین تقابلات قدرتی و جایگاهی در آن‌ها دیده‌شده است. از سوی دیگر جوک‌ها به عنوان ابزاری  کار آمد در جهت انتقاد به نابرابری قدرتی و جایگاهی در گروه‌های مختلف اجتماعی استفاده می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociological Investigation of the Jokes associated with the Relations among Social Groups in Iran (with Emphasis on Telegram Jokes in 2018)

نویسندگان [English]

  • parniya razipur 1
  • farah torkaman 2
  • ali rahmani 3
1 Ph.D. Candidate of Sociology , Islamic, Azad University , Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor of Sociology, Islamic Azad University, Babol Branch, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present research aims at the sociological study of the jokes associated with the relations among different social groups in Iran (with emphasis on Telegram jokes in 2018) and attempts to answer the following questions: What messages do the jokes have about social groups from the social perspective? What feelings do these messages want to express? In order to answer these questions, we have used Kemper’s Power-Status Theory alongside investigating the existing literature on the sociology of emotions and sociology of humor. This research has been conducted using quantitative-qualitative content-analysis method and the statistical population of the research is the jokes exchanged on Telegram in 2018. The results of the research on the content of the jokes indicate that the concepts of gender, ethnicity and family constitute the most significant group and intra-group issues, in which the most power and status confrontations are seen. On the other hand, jokes are used as efficient instruments for criticizing power and status inequalities in different social groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humor
  • Joke
  • Place
  • Power
  • social groups