فرامطالعه پژوهش‌های عوامل مؤثر بر سرقت در طول سال‌های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه لرستان، خرم آباد

2 استاد آمار و روش های تحقیق دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر انجام فرامطالعه پیرامون پژوهش‌های صورت گرفته در رابطه با سرقت در طول سال های 85 تا 96 در کلانشهر تهران و راهکارهای مقابله با آن می‌باشد. 10 مطالعه در حوزه وقوع سرقت شناسایی شد. نتایج قسمت فرانظری و فراروش نشان دادند که پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه موضوع پژوهش بجزء در موارد (مدل تحلیلی مستخرج از چارچوب نظری و بررسی پیشینه، آزمون مقدماتی وسیله اندازه‌گیری، تعریف عملیاتی، سنجش پایایی و روایی، ذکر محدودیت و موانع پژوهشی و ملاحظات اخلاقی) در حد نسبتاً مطلوبی قرار دارند و همچنین نتایج قسمت فراتحلیل نشان داد که شاخص اندازه اثر ترکیبی r در حوزه‌ی عوامل مؤثر بر وقوع سرقت در مدل ثابت 438/0 و تصادفی 414/0 که با توجه به معیار کوهن میزان اندازه اثر، زیاد بود. اما در بررسی جداگانه، در حوزه‌ی عوامل مؤثر بر وقوع سرقت اندازه اثر مقوله عوامل فردی بیشتر از مقوله‌های عوامل خانوادگی و فرهنگی- اجتماعی بود.نتایج آزمون رگرسیون ایگر، آزمون N ایمن از خطا، آزمون اصلاح و برازش دوال و توئیدی و نمودار قیفی، حاکی از عدم سوگیری انتشار در نمونه فراتحلیل بود. با توجه به ناهمگنی در مطالعات، تحلیل تعدیل کننده‌ها صورت گرفت که بیانگر تأثیر تعدیل کننده‌ی سال انجام و روش نمونه‌گیری بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-study of Researches Factors influencing theft during years 85 to 96 in Tehran metropolis and strategies to deal with it

نویسندگان [English]

  • Houshang Garavand 1
  • Ali Delavar 2
1 Assistant Professor of Psychology , Lorestan University, Khorramabad
2 Professor of Measurement and Assessment, Allame Tabataba'i University, Tehran
چکیده [English]

The purpose of the present study was don meta-study about research done in relation to the theft during the years 85 to 96 in Tehran metropolis. 10 The study identified theft, , The results part of the meta-theory and meta-method showed that the researches carried out on the subject of the research except are at a rather favorable level and also, the results of the meta-analysis section showed that the effect size of the combined effect of r in the factors affecting Occurrence of theft in the fixed model, 0.438 and in the randomized model, 0.414 Which, according to Cohen's criterion, had a large amount of effect size. But in a separate survey, in the area of effective factors in the Occurrence of theft effect size of individual factors was more than family and cultural-social factors. Test results, Egger,s linear regression, Fail- safe N, Duval and Tweedie's trim-and fill and Funnel plot Indicating no Publication bias of the meta-analysis sample. Due to heterogeneity in studies, modulator analysis was carried out which indicates the moderating effect of the area of factors affecting the Occurrence of theft, the year was carried out and the sampling method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meta-study
  • meta-theory
  • Meta-analysis
  • Theft
  • Tehran Metropolis