نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی. دانشگاه علامه طباطبائی . تهران

2 دانشیاربرنامه ریزی رفاه اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

چکیده :
کنارگذاری اجتماعی گاه در بعد آموزشی و در سطح بالای آن یعنی نظام آموزش عالی اتفاق می‌افتد. آنچه در این کنارگذاری نقش محوری ایفا می‌کند آن است که افراد در دسترسی به حقوق و فرصتها با موانعی روبرو می‌شوند که یا از ادامه حضور در نظام آموزشی عالی باز می‌مانند یا در عین حضور به حاشیه رانده می شوند. در این مطالعه سعی بر این بوده است که بررسی کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران فرآیندهایی را که موجب شکل گیری زمینه ها و علل کنارگذاری دانشجویان شده است توجه شود. همچنین ابعاد گوناگون کنارگذاری آموزشی با استفاده از نظریه مبنایی پرداخته شده و در پی ارایه‌ی توصیفی فربه از آن است. در تحقیق حاضر با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته (با دانشجویان و متخصصان) مصاحبه انجام شد تا از این راه جلوه‌های کنارگذاری آموزشی، عوامل تاثیرگذار بر آن شناسایی شوند. زمینه ها و علل کنارگذاری که در این مقاله به دست آمده، از این قرارند: زمینه ها ؛ وضعیت بغرنج خانوادگی، عوامل بازدارنده ی ارتباط مناسب، تعاملات آکادمیک، ساختار اجتماعی و علل؛ فقدان منابع مالی، معلولیت، سیاستگذاری آموزشی نامناسب، سیاستهای آموزش عالی به مثابه بی عدالتی آموزشی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

educational exclusion in the Iranian higher education system; causes: Contexts;

نویسندگان [English]

  • Zeinab Bilaki 1
  • Ali Akbar Tajmazinani 2

1 MA of Social Welfare Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran

2 Associate Professor of Social Welfare Planning, Allameh Tabataba'i University, Tehran

چکیده [English]

Abstract
Social exclusion sometimes occurs in the educational aspect and its highest level, higher education system. What plays vital role in this exclusion, is that individuals confront obstacles to accessing rights and formats so that either prevent them from continuing to present in the higher education or they are marginaliᴢed while their presence. In this study, an attempt has been made to examine educational exclusion in the Iran higher educational system and the processes leading to the formation of the backgrounds and causes of student exclusion. Also various dimensions of educational exclusion are considered using basic theory and seek to provide a rich description of it. In the present study, the interview was conducted using semi-structured technique (students and professionals) to identify educational exclusion manifestation and its effective causes. The background and reasons for exclusion derived from this article are as follows: backgrounds, complex family situation, prohibitive proper communication factors, academic interactions, social structure and its causes, lack of financial resources, disability, inadequate educational policy, higher educational policy as educational injustice
grounded theory, higher education, educational exclusion, standardization

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded theory
  • Socialexclusion
  • Higher education
  • educational exclusion
  • standardization