نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در سه تا چهار دهه اخیر، دختران در فضای اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران، فرصت‌های انتخاب و محدودیت‌های متفاوتی را برای شروع زندگی تجربه نموده‌اند. هدف این مطالعه فهم تجربه تجرد زیستی دختران، زمینه‌ها و چالش‌هایی آن‌هاست تا بتوان از طریق روش نظریه مبنایی دراین‌باره نظریه‌پردازی کرد. مشارکت‌کنندگان این پژوهش دختران 30 سال و بالاتر شهر تهران در سال 1397 بوده که بر اساس منطق نمونه‌گیری هدفمند و نظری با 22 نفر مصاحبه فردی و با دو دسته از افراد مصاحبه متمرکز به‌عمل‌آمده است. طبق فرایندهای کدگذاری، مقوله اصلی «پانتومیم دختران در ایستار ازدواج» به‌عنوان پدیده مرکزی استخراج گردید و نیز فرایند تصمیم‌گیری دختران در معرض فرصت‌های ازدواج، در چهار صحنه، ایستار بازگو نکردن ازدواج، ایستار بازی ندادن، بازی نکردن دختران برای ازدواج، ایستار بازماندن از ازدواج سنخ بندی شده‌اند. در فرایند و فهم چنین تجربه‌ای شرایط علی، زمینه‌ای و ساختاری مختلفی دخیل بود که به نوبه خود به راهبردهایی با مضمون «تجربه جدایی و انفکاک» توسط دختران بدان دامن می‌زند. چنین پدیده‌ای، چالش‌هایی را در قالب تداوم نفس اجتماعی با پیگیری پیشرفت حرفه‌ای، ستایش پرهیزگاری، رها کردن کاکتوس زندگی، وحشت سالمندی به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Single Lives of the Youth: A Pantomime of Single Girls in the Attitude of Marriage

نویسندگان [English]

  • Ahmad Ghiasvand 1
  • Zeinab Hajilu 2

1 Associate Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 Ph.D Candidate of Sociology, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In the last three to four decades girls in the social and cultural change of Iranian society have experienced different opportunities and restrictions to start life. In this regard, what can be proposed as a general issue of this research is to understand single lives experienced by girls, and their contexts and challenges, so that it can be theorized through the method of grounded theory. Participants in this study were girls of 30 years and older in Tehran in 1397. Sampling was based on the theoretical sampling and purposive sampling and, 22 individual interviews were conducted with two groups of individuals. According to coding processes the main category is extracted as a central phenomenon is "Girls Pantomime in marriage'' and also, the decision-making process of girls exposed to marriage opportunities is categorized In four scenes as: not recounting marriage, not involving girls in marriage, delaying marriage. Such attitude of marriages provides synchronicity of decision, hesitation, delay for marriage. In turn, it provokes strategies with themes "experiencing separation and segregation" by girls. Such experiences, as well as strategies, have consequences and challenges in the form of continuing the social breath by pursuing professional advancement, praising piety, abandoning the cactus of life and the horrors of old age.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single Life of Girls
  • Girls Pantomime
  • Social Breath
  • Selective Marriage
  • Attitude of Marriages
-      Carno, G (2017). Asheghi means separation. Translated into Persian by Nahid Sepehrpour, Tehran: Farhang-e Zandegi Foundation. second edition.
-      Carroll, J. S., Badger, S., & Yang, C. (2006). Delaying Marriage: The Trends and the Consequences
-      Carroll, J. S., Badger, S., & Yang, C. (2006). The Ability to Negotiate or the Ability to Love?: Evaluating the Developmental Domains of Marital Competence. Journal of Family Issues, 27, 1001-1032.
-      Entezari, Ghiasvand & Abbasi (2016). Factors Affecting Increasing the Marriage Age of Youth in Tehran. Journal: Welfare Planning and Social Development, No. 33, 201 to 234
-      Farzizadeh, Z (2014). Social Exclusion of Single Rural Girls, Local Development (Rural-Urban). Volume 6 - Number 1, 123-146
-      Ghaneh Azabadi & et al. (2014). Life experiences of girls 30 years and older in the hot field of stigma caused by celibacy (Case study: Isfahan and Yazd cities). Iranian Journal of Social Issues, Volume 4, Number 2, Fall and Winter.
-      Ghani Rad, M & Ezzalti Moghadam, F (2010). A Critical Study of Diagnoses and Policies in Family and Marriage Issues. Social Issues of Iran, 1 (7): 161-193
-      Ghiasvand, A (2005). Delayed age of marriage among young people. Hamshahri newspaper, dated Sunday(15), may, 2005
-      Ghiasvand, A (2017). Research project.Survey of values and attitudes of women in Tehran. Client: Social and Cultural Deputy of Tehran Municipality.
-      Glasser, W (2017). Selection Theory Translated into Persian by Ali Sahebdali, Tehran: Sayeh Sokhan.
-      Good, William J. (1989).The Family, Prentice-Hall of India, Second Edition.
-      -Habibpour. K, K & Ghaffari, G (2011). Causes of increasing marriage age for girls. women in development and politics (Women's Research), Volume 9, Number 1, Spring, pp.7-34.
-      Hosseini, S.H & Izadi, Z (2016). Phenomenology of lived experience of single women Study population: Single women over 35 years old in Tehran. Journal of Women's Studies, Year 14, Issue 1, Spring.
-      Kajbaf et al. (2008). Qualitative analysis of unwanted celibacy in girls and boys, family research. volume 4, number 14, 123-132
-      Kazemipour, Sh (2004). The Evolution of Marriage Age in Iran and Demographic Factors Affecting It. Women's Research, Volume 2, pp. 124-103
-      Mahzoon, A(2016). Demographic Policy in Iran, Fertility and Aging. Conference on Theoretical and Practical Review of Government-Nation Relations: Past, Present and Future, Allameh Tabataba'i University.
-      March, J (2017). An Introduction to Decision Making (How Does Decision Making Happen?) Translated into Persian by Ebrahim Afshar, Tehran: Ney Publishing.
-      Ministry of Culture and Islamic Guidance of Iran, (2015). National Survey of Iranian Values and Attitudes. Office of National Plans
-      Pour Etemad, H(2004). Psychosocial consequences of unwanted singleness among girls, First Congress of Family Pathology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University
-      Qaderzadeh, O  et al (2017). Semantic reconstruction of girls' lived experience of of being single, women in development and politics (Women's Research). Volume 15, Number 3, 403 - 426
-      Sassler, S., Addo, F. R., & Lichter, D. T. (2012). The Tempo of Sexual Activity and Later Relationship Quality. Journal of Marriage and Family, 74, 708-725
-      Torabi, F & Torabi, A; Mandgari, A & A (2017). Marital and Family Developments in Iran. Producer: Abbasi Shavazi, Mohammad Jalal, Research Report: Population Situation in the Islamic Republic of Iran, Institute of Comprehensive and Specialized Population Studies and Management, pp. 50-70